Ča­čić: Ovi deč­ki iz­a­ći će iz sje­ne va­tre­nih

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Ju­gos­la­vi­ja se baš ras­pa­da­la, os­ta­la je ko­ja go­di­na, a An­te Ča­čić, ta­da 36-go­diš­njak, os­ta­vio je svoj ser­vis te­le­vi­zo­ra, od­lu­čio se po­sve­ti­ti tre­ner­skom pos­lu. Kre­nuo je u ne­poz­na­to, u ne­iz­vjes­nost. – Od­lu­čio sam sve sta­vi­ti na koc­ku, obi­telj je bi­la šo­ki­ra­na – jed­nom je ka­zao Ča­čić o do­ga­đa­ju iz 1989. Ni­kad do­ka­zan, uvi­jek na ne­kim spo­red­nim ko­lo­si­je­ci­ma, pa čak i kad je Di­na­mo vo­dio go­vo­ri­li su da ga vo­di Zdrav­ko Ma­mić, a ne on. Ono što mu nit­ko ni­je ni­ka­da mo­gao ne priz­na­ti su no­go­met­ni šmek, osje­ćaj, zna­nje. Ot­ka­ko je pres­tao po­prav­lja­ti te­le­vi­zo­re proš­lo je 27 go­di­na... Gle­da­mo Ča­či­ća na Par­ku prin­če­va, Hr­vat­ska ni­ka­da u svo­joj po­vi­jes­ti u ne­ko ve­li­ko na­tje­ca­nje ni­je ula­zi­la s to­li­ko am­bi­ci­ja. Mo­že li nje­gov brk pod­ni­je­ti tu od­go­vor­nost? U ru­ka­ma ima “spa­ce shut­tle”, a on je po­prav­ljao te­le­vi­zo­re. Je li se pri­la­go­dio toj mo­der­noj elek­tro­ni­ci? U ovim no­vim “ša­tli­ma” ne­ma ka­tod­nih ci­je­vi, sve je na dug­mi­će... Ali mo­raš ima­ti no­go­met­ni šmek, po­seb­no je to bitno kad imaš igra­če ko­ji sve zna­ju i naj­važ­ni­je je odr­ža­ti ih u rit­mu. Da, An­te Ča­čić je pred svo­jim naj­ve­ćim iz­a­zo­vom ka­ri­je­re, to je si­gur­no. – Uvje­ren sam da se znam no­si­ti s pri­ti­skom... Ci­je­li sam ži­vot imao dos­ta pre­pre­ka, išao sam pre­ma ci­lje­vi­ma du­go­traj­ni­jim pu­te­vi­ma, ali evo me tu. Po­no­san sam što vo­dim Hr­vat­sku ko­ja ne­će pok­lek­nu­ti ni s jed­nim pro­tiv­ni­kom – ka­zao je Ča­čić. Na­oko dje­lu­je smi­re­no, ni­ka­da i ni­je is­ka­zi­vao ne­ke po­seb­ne emo­ci­je, Ča­čić ni­je tip ko­ji će ska­ka­ti kao lud u pros­la­va­ma go­lo­va ili slič­no. Bez ve­li­ke tu­ge, bez pre­tje­ra­ne emo­ci­je, on u se­bi dr­ži vul­kan ko­ji ne pu­šta van. Ne­će ni va­ga­ti ri­je­či, od­mje­ren je, ali uvi­jek ka­že ono što mis­li. Net­ko bi se na pi­ta­nje o na­vi­ja­či­ma, od­nos­no oni­ma ko­ji ra­de iz­gre­de, dan pri­je otva­ra­nja Eura iz­vla­čio... – One ko­ji ra­de iz­gre­de ne zo­vem na­vi­ja­či­ma jer ne že­le do­bro Hr­vat­skoj – jas­no je s Par­ka prin­če­va po­ru­čio Ča­čić. Još je jed­nom po­no­vio da ova Hr­vat­ska ima am­bi­ci­je. – Vje­ru­jem da će ova ge­ne­ra­ci­ja iz­a­ći iz sje­ne va­tre­nih iz ‘98. – za­klju­čio je Ča­čić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.