Ozalj je vjen­ča­nje pro­gla­sio do­ga­đa­jem od po­seb­ne važ­nos­ti pa su im pros­la­vu omo­gu­ći­li u sta­rom gradu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

nas­ta­vak s pret­hod­ne stra­ni­ce >>

od­la­zi­mo ku­ći, ta­ko i oni sa­da pu­tu­ju – ka­že rav­na­te­lji­ca. Ko­ris­ni­ci Cen­tra po­ljo­pri­vre­dom se ba­ve još od 80-ih. Uz­ga­ja­ju svi­nje, ima­ju pet plas­te­ni­ka, kupili su li­ni­ju za prav­lje­nje so­ka... Biv­ši ko­ris­ni­ci do­bi­ju hra­nu ko­ja se u Cen­tru pro­izve­de i ta­ko po­dos­ta na­mir­ni­ca ne mo­ra­ju ku­po­va­ti. Ba­ve se i obra­dom tek­s­ti­la pa je u pla­nu ši­re­nje pro­izvod­nje. Kraj­nji je cilj ovog pu­ta u ži­vot da oso­be s in­te­lek­tu­al­nim te­ško­ća­ma uklju­če na otvo­re­no tr­ži­šte ra­da. I Ti­na bi že­lje­la ra­di­ti. Mo­žda u ne­kom ho­te­lu. Ili ba­rem u ka­fi­ću ko­ji se na­la­zi is­pod nji­ho­va sta­na do ko­jeg mo­že sa­ma do­ći. Dok ne bu­de druk­či­je, pre­da­no će obav­lja­ti ku­ćan­ske pos­lo­ve. I pri­pre­ma­ti se za svo­je vjen­ča­nje. Bran­ka No­vo­sel, vo­di­te­lji­ca rad­nih ak­tiv­nos­ti i psi­ho­so­ci­jal­ne po­dr­ške, bit će im ku­ma. – Me­ne su oda­bra­li – ka­že. S Ljer­kom La­di­kom Ti­na u sri­je­du ide na koz­me­tič­ki tret­man ko­ji je do­bi­la. Čuv­ši za ovaj par, iz Za­gre­ba su se ja­vi­le vi­za­žis­ti­ca i fri­zer­ka ko­je će na dan vjen­ča­nja do­ći ure­di­ti mla­den­ku. Imat će Ti­na i svad­be­ni bu­ket. Do­ni­jet će joj ga Zvjez­da­na Bog­da­no­vić, na­čel­ni­ca Sek­tor za po­li­ti­ke za oso­be s inva­li­di­te­tom i odras­le oso­be u Mi­nis­tar­stvu so­ci­jal­ne po­li­ti­ke i mla­dih. Ti­ni­no i Kru­ni­no vjen­ča­nje Grad Ozalj pro­gla­sio je do­ga­đa­jem od po­seb­ne važ­nos­ti za za­jed­ni­cu pa su i omo­gu­ći­li pros­la­vu u sta­rom gradu. Na svad­bu je po­zva­no pu­no gos­ti­ju iz Mi­nis­tar­stva i nad­lež­nih ins­ti­tu­ci­ja, ali Ti­na i Kru­no ni­su za­bo­ra­vi­li ni svo­je pri­ja­te­lje s ko­ji­ma su ži­vje­li u do­mu. Do­du­še, ni­su ih po­zva­li sve, ali su na sve njih mis­li­li. Kru­no je, na­ime, pret­pos­ta­vio da će na­kon vjen­ča­nja os­ta­ti hra­ne pa je tra­žio da se ona spa­ki­ra i su­tra­dan po­di­je­li os­ta­lim ko­ris­ni­ci­ma po ku­ća­ma i sta­no­vi­ma. – Mo­rat ću mi­je­nja­ti do­ku­men­te. Zna­te, vi­še se ne­ću pre­zi­va­ti Đu­kić ne­go Šo­šić. Uzet ću Kru­ni­no prezime. Ta­ko sam od­lu­či­la – iz­go­va­ra pa se na tre­nu­tak opet ma­lo zas­ti­di, a on­da opet sret­no pljes­ne ru­ka­ma kad joj se spo­me­ne vjen­ča­nje. – Ka­mo će­te na me­de­ni mje­sec? – pi­ta­mo. – U Opa­ti­ju – od­go­va­ra­ju. Ni­ka­da on­dje ni­su bi­li, ali že­le po­sje­ti­ti baš Opa­ti­ju. I že­le ona­mo ot­pu­to­va­ti pri­vat­nim auto­mo­bi­lom, a ne onim ko­ji na se­bi ima oz­na­ke Cen­tra. Ti­na i Kru­no za­tva­ra­ju vra­ta za na­ma i od­la­ze do bal­ko­na, mah­nu­ti nam na poz­drav. Iz­me­đu te­gli s cvi­je­ćem ko­je su sa­mi za­sa­di­li i o ko­jem se s pu­no lju­ba­vi bri­nu pro­ma­lja­ju nji­ho­va oza­re­na li­ca. Za­gr­lje­ni su i na­smi­ja­ni. Po­gled im se za­us­tav­lja na cr­k­vi sve­tog Vi­da ko­ja se na­la­zi na­su­prot nji­ho­va do­ma, a u ko­ju re­do­vi­to od­la­ze i gdje su gle­da­li ka­ko se dru­gi pa­ro­vi vjen­ča­ju. A u pe­tak Ti­na i Kru­no vi­še ne­će bi­ti pro­ma­tra­či, već pro­ta­go­nis­ti. Ti­na i Kru­no že­le da ih svi pri­hva­te ona­ko ka­ko su i oni pri­hva­ti­li sve. Jer, konačno pri­pa­da­ju stvar­nom svi­je­tu, a ne dr­žav­noj ins­ti­tu­ci­ji.

Kru­no pre­gle­da­va po­štan­ski san­du­čić i na­lju­ti se kad u nje­mu na­đe ra­ču­ne. Ali zna da ih mo­ra pla­ti­ti i da on i Ti­na mo­ra­ju svo­jih 2400 ku­na ras­teg­nu­ti ci­je­li mje­sec

Poz­drav s bal­ko­na Oza­re­nih li­ca poz­dra­vi­li su nas iz­me­đu te­gli s cvi­je­ćem ko­je su sa­mi po­sa­di­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.