UGO­VO­RI ZA IS­TRA­ŽI­VA­NJE NAF­TE TRE­BA­LI SU PRI­ČE­KA­TI RAS­PLET KRI­ZE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić i mi­nis­tar gos­po­dar­stva To­mis­lav Pa­ne­nić pot­pi­sa­li su u pe­tak ugo­vo­re o is­tra­ži­va­nju naf­te i pli­na za šest po­lja u Sla­vo­ni­ji iako je vr­lo iz­vjes­no da će slje­de­ćeg tjed­na, ako Sa­bor iz­gla­sa ne­po­vje­re­nje pred­sjed­ni­ku Vla­de, obo­ji­ca tek bi­ti pre­mi­jer i mi­nis­tar u teh­nič­koj Vla­di. Ore­ško­vić se pri to­me ni­je os­vr­tao na pi­ta­nje no­vi­na­ra tre­ba li kao pre­mi­jer na od­la­sku pot­pi­si­va­ti du­go­roč­ne kon­ce­si­je. A to je pi­ta­nje bi­lo i vi­še ne­go na mjes­tu. Na­ime, na­tje­čaj za is­tra­ži­va­nje ug­lji­ko­vo­di­ka u Sla­vo­ni­ji ras­pi­san je još za man­da­ta biv­še Vla­de Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća u ko­joj je re­sor gos­po­dar­stva vo­dio Ivan Vr­do­ljak. Iako su bi­le iz­da­ne do­zvo­le za tih šest is­traž­nih po­lja u Sla­vo­ni­ji još u lip­nju proš­le go­di­ne, Mi­la­no­vi­će­va Vla­da ni­je pot­pi­sa­la ugo­vo­re s Inom, ni­ge­rij­skom tvrt­kom Oan­do Plc i ka­nad­skom kom­pa­ni­jom Ver­mi­li­on Ener­gy. Na sjed­ni­ci Vla­de kra­jem ruj­na 2015. go­di­ne od­lu­če­no je da se to pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra od­go­di na­kon iz­bo­ra ko­ji su se odr­ža­va­li po­čet­kom stu­de­nog. Ta­ko je biv­ša Vla­da od­lu­ku o ko­nač­nom pot­pi­si­va­nju ugo­vo­ra o is­tra­ži­va­nju naf­te i pli­na u Sla­vo­ni­ji pre­pus­ti­la bu­du­ćoj Vla­di. Do­du­še, stvar se oko is­tra­ži­va­nja naf­te i pli­na ta­da bi­la za­kom­pli­ci­ra­la i jer su tvrt­ke ko­je su do­bi­le do­zvo­le za po­lja u Ja­dra­nu odus­ta­le od ci­je­log pos­la zbog ne­ri­je­še­nih pi­ta­nja po­mor­ske gra­ni­ce Hr­vat­ske i Cr­ne Go­re pa je Mi­la­no­vi­će­va Vla­da uki­nu­la te do­zvo­le. No do­zvo­le za sla­von­ska po­lja ni­je uki­nu­la. Na pot­pi­si­va­nje tih ugo­vo­ra, dak­le, če­ka­lo se još od lip­nja proš­le go­di­ne. Sto­ga ni­je bi­lo po­tre­be da se žu­ri s nji­ho­vim pot­pi­si­va­njem ni sa­da kad je oči­to da je i Ore­ško­vi­će­va vla­da na od­la­sku. I ak­tu­al­ni pre­mi­jer kao i ak­tu­al­ni mi­nis­tar gos­po­dar­stva ta­ko­đer su, pri­je ne­go što su sta­vi­li svo­je pot­pi­se na te kon­ce­sij­ske ugo­vo­re, tre­ba­li pri­če­ka­ti da vi­de ka­ko će se ras­ples­ti sa­daš­nja kri­za vlas­ti i ko­nač­nu od­lu­ku o to­me pre­pus­ti­ti no­vom pre­mi­je­ru i no­vom mi­nis­tru gos­po­dar­stva kao što su to proš­le go­di­ne uči­ni­li Zo­ran Mi­la­no­vić i Ivan Vr­do­ljak.

Do­zvo­le su iz­da­ne još za biv­še Vla­de ko­ja je pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra od­go­di­la na­kon iz­bo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.