Pro­mi­je­ni­la se vi­djev­ši mus­li­man­ke iz BiH

Vecernji list - Hrvatska - - Feljton -

Aya­an Hir­si Ali ro­đe­na je 1969. u Mo­ga­di­shuu, nje­zin otac bio je po­li­ti­čar ko­ji je že­lio sru­ši­ti dik­ta­tu­ru u So­ma­li­ji, nje­zi­na maj­ka bi­la mu je dru­ga že­na. Aya­an je od­go­je­na kao mus­li­man­ka, što je me­đu os­ta­lim zna­či­lo da je pre­tr­pje­la ge­ni­tal­no sa­ka­će­nje. Kao mla­da dje­voj­ka pris­tu­pi­la je Mus­li­man­skom brat­stvu. Odu­vi­jek bis­tra uma, Aya­an pro­pi­tu­je i vje­ru u ko­joj je odras­la. U ni­zo­zem­skom uto­či­štu za iz­bje­gli­ce, ka­mo je po­bje­gla od do­go­vo­re­nog bra­ka, iz­ne­na­di­la se ot­kriv­ši mus­li­man­ke ot­kri­ve­ne ko­se ko­je zbog to­ga ipak ni­je spr­ži­la mu­nja Bož­ja. Bi­le su to bo­san­ske mus­li­man­ke. Na­kon što je do­bi­la azil, nje­zin je us­pon stre­lo­vit. Bi­la je ni­zo­zem­ska par­la­men­tar­ka, Ti­me ju je 2005. uvr­stio me­đu sto­ti­nu naj­u­tje­caj­ni­jih lju­di. Si­gur­ni­ji ži­vot po­tra­ži­la je u SAD-u gdje da­nas ži­vi sa su­pru­gom, bri­tan­skim po­vjes­ni­ča­rom Ni­al­lom Fer­gu­so­nom i si­nom Tho­ma­som.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.