TJE­DAN VELIKIH OD­LU­KA MO­ŽE, ALI I NE MO­RA DO­NI­JE­TI KRAJ OVOG KAOSA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić

Pred Hr­vat­skom je tje­dan velikih od­lu­ka u ko­jem bi­smo ko­nač­no mo­gli vi­dje­ti kraj kaosa ko­jem svje­do­či­mo po­s­ljed­njih tje­da­na. Ili ipak ne. Do sri­je­de bi se Vla­da tre­ba­la iz­jas­ni­ti o zah­tje­vu HDZ-a za opo­ziv pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, a na­kon to­ga bi o to­me tre­bao gla­so­va­ti i Sa­bor. Pred zas­tup­ni­ci­ma bi se tre­bao na­ći i SDP-ov zah­tjev za opo­ziv pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, zbog ko­je­ga je i kre­nuo sav ka­os. Toč­ni­je, sve je kre­nu­lo zbog afe­ra ko­je se ve­zu­ju uz nje­ga, za ko­je je mo­žda od­go­vo­ran ili ni­je, ali je od ta­da na­pra­vio sve, pa čak i kre­nuo u ru­še­nje Vla­de, da ne bi doš­lo do sa­bor­ske ras­pra­ve o nje­mu. Nje­gov opo­ziv mo­žda ni­ka­da i ne do­đe pred zas­tup­ni­ke jer, ako HDZ us­pi­je sru­ši­ti pre­mi­je­ra, s njim pa­da i ci­je­la Vla­da. Ipak, na po­ten­ci­jal­ne gri­je­he pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de u sri­je­du bi tre­ba­lo pod­sje­ti­ti Po­vje­rens­tvo za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa ko­je će do­ni­je­ti od­lu­ku na­kon pos­tup­ka ko­ji je otvo­ri­lo po zah­tje­vu sa­mog Ka­ra­mar­ka. Ta od­lu­ka

Ovo je ide­al­na pri­li­ka da bi­ra­či pos­lu­ša­ju zas­tup­ni­ke i vi­de ka­ko la­ko mi­je­nja­ju sta­vo­ve

mo­gla bi utje­ca­ti i na gla­so­va­nje o opo­zi­vu pre­mi­je­ra jer ne­ki su bi­li sprem­ni bra­ni­ti Ka­ra­mar­ka i nje­go­ve po­te­ze dok “ins­ti­tu­ci­je ne odra­de svoj po­sao”. Osim to­ga, u Sa­bo­ru se vo­de dva pa­ra­lel­na pos­tup­ka u ko­jem i HDZ i SDP skup­lja­ju 76 zas­tup­ni­ka. HDZ-u tre­ba­ju da bi slo­žio no­vu Vla­du ako us­pi­je sru­ši­ti pos­to­je­ću, a SDP-u ka­ko bi se Sa­bor sam ras­pus­tio i ta­ko iz­bje­gao rok od 30 da­na u ko­jem se tra­ži no­vi man­da­tar. Ono što je tre­nu­tač­no jas­no jest da ni jed­na stra­na ne­ma tih 76 zas­tup­ni­ka te da i SDP i HDZ ra­ču­na­ju na is­te lju­de. A oni, pred­stav­ni­ci ma­njih stran­ka u Sa­bo­ru, da­ni­ma tak­ti­zi­ra­ju, če­ka­ju ponude, ali i gle­da­ju ka­ko se dru­gi po­na­ša­ju. Ide­alan je ovo tre­nu­tak i da bi­ra­či vi­de ka­kav obraz ima­ju nji­ho­vi zas­tup­ni­ci jer, ako pa­ž­lji­vo slu­ša­ju nji­ho­ve iz­ja­ve ovih da­na, la­ko mo­gu vi­dje­ti ka­ko se mi­je­nja­ju iz da­na u dan, pa čak i iz sa­ta u sat. Čak i ako se Vla­da sru­ši, ovaj tje­dan mo­žda ne zna­či i kraj kaosa jer tre­ba vi­dje­ti mo­že li HDZ sas­ta­vi­ti no­vu i, ako mo­že, tko će sje­di­ti u njoj i od­lu­či­va­ti o Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.