Ka­os u dr­ža­vi pr­vo će pla­ti­ti pri­vat­ne tvrt­ke i gra­đa­ni vi­šim ka­ma­ta­ma

Pos­tot­ni bod ve­ća ka­ma­ta na dug zna­či da 3 mi­li­jar­de ku­na tre­ba – ne­ko­me uze­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca Ga­ta­rić lju­bi­ca.ga­ta­ric@ve­cer­nji.net ZAGREB

Uz do­ma­ću nes­ta­bil­nost, uvje­te na tr­ži­štu dik­ti­ra­ju i vanj­ske okol­nos­ti, sa­da je to mo­guć­nost brexi­ta, a za ko­ji mje­sec mo­ne­tar­ne mje­re Za raz­li­ku od dr­ža­ve ko­ja ima kon­tro­lu nad svo­jim ovo­go­diš­njim fi­nan­cij­skim oba­ve­za­ma jer ih mo­že po­kri­ti na do­ma­ćem tr­ži­štu, pri­vat­ni sek­tor i gos­po­dar­stvo ula­ze u bur­no raz­dob­lje.

Te­ško re­fi­nan­ci­ra­nje

Pre­ma pro­jek­ci­ja­ma ot­pla­te vanj­skog du­ga, ko­je re­do­vi­to pri­pre­ma sre­diš­nja ban­ka, u dru­goj po­lo­vi­ci ove go­di­ne pos­lov­nom sek­to­ru sti­že na na­pla­tu oko tri mi­li­jar­de eura ino­zem­nog du­ga, uglav­nom kre­di­ta. Nji­ho­vi uvje­ti re­fi­nan­ci­ra­nja du­ga si­gur­no će se po­gor­ša­ti jer se sva­ka po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost po prin­ci­pu spo­je­nih po­su­da pre­li­je­va i na tvrt­ke. Poz­na­to je da na­kon pa­da kre­dit­nog rej­tin­ga dr­ža­ve po auto- ma­tiz­mu sli­je­di ru­še­nje rej­tin­ga tvrt­ki i ba­na­ka ko­je su pri­sut­ne na stra­nim tr­ži­šti­ma. Dio du­ga jav­nih po­du­ze­ća, pri­je sve­ga iz pro­met­nog sek­to­ra, vje­ro­jat­no će se za­tvo­ri­ti ins­ti­tu­ci­onal­nim kre­di­to­ri­ma kao što su EBRD i Eu­rop­ska inves­ti­cij­ska ban­ka, no i tak­ve su kre­dit­ne li­ni­je osjet­lji­ve na po­li­tič­ke utje­ca­je. Sva­ko po­ve­ća­nje ka­ma­ta us­po­rit će ra­zvoj tvrt­ki ili će se, kad je ri­ječ o ban­ka­ma, pre­li­ti na ko­ris­ni­ke, sta­nov­niš­tvo i po­du­ze­ća. Pri­ti­sak ko­ji će zbog re­fi­nan­ci­ra­nja du­ga u nas­tav­ku go­di­ne ima­ti pos­lov­ni sek­tor slje­de­ća će osje­ti­ti dr­ža­va. Dr­ža­vi 2017. sje­da na na­pla­tu 2,2 mi­li­jar­de eura ino­zem­nog du­ga, a to­me se mo­ra­ju pri­bro­ji­ti i do­ma­ći kre­di­ti, što se za­jed­no pe­nje pre­ma tri­de­se­tak mi­li­jar­di ku­na, ko­li­ko su, pri­mje­ri­ce, za­jed­nič­ki go­diš­nji bu­dže­ti za zdrav­s­tvo i obra­zo­va­nje. Po- li­ti­ka ne­ma mno­go vre­me­na za pres­la­gi­va­nje i eks­pe­ri­men­te, ali oči­to je da pro­ces po­li­tič­kog saz­ri­je­va­nja ni­je la­gan. Sas­tav Sa­bo­ra odraz je ras­po­lo­že­nja gra­đa­na pa je s te stra­ne odre­đe­ni oblik od­go­vor­nos­ti za sta­nje u zem­lji i na bi­ra­či­ma. Jo­sip Ti­ca, pro­fe­sor na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Za­gre­bu, pod­sje­ća da se sva­ki pos­to­tak pro­mje­ne ci­je­ne za­du­ži­va­nja mje­ri mi­li­jar­da­ma s ob­zi­rom na ukup­ni iz­nos du­ga. – Ka­da se re­fi­nan­ci­ra, uvi­jek se re­fi­nan­ci­ra ma­nji dio du­ga, ali pos­tig­nu­ta ci­je­na ima oz­bilj­ne po­s­lje­di­ce na bu­duć­nost, kao i

Za Hr­vat­sku bi čak i teh­nič­ka vla­da bi­la ko­ris­ni­ja od nes­ta­bil­nos­ti ko­ju sa­da ima­mo JO­SIP TI­CA

na ci­je­ne obvez­ni­ca na se­kun­dar­nim tr­ži­šti­ma. Je­dan pos­tot­ni bod ve­ća ka­mat­na sto­pa na ci­je­li dug zna­či iz­nos ko­ji je vi­ši od tri mi­li­jar­de ku­na i to­li­ko se mo­ra ne­kom dru­gom do­dat­no odu­ze­ti za ka­ma­te u pro­ra­ču­nu. Sva­ki po­rast du­ga re­zul­ti­ra ve­ćim re­za­njem na dru­gim stav­ka­ma, a to on­da ge­ne­ri­ra po­li­tič­ke pro­ble­me pri­li­kom sas­tav­lja­nja pro­ra­ču­na ili pro­blem s Bruxel­le­som ako mis­li­te pla­ti­ti ka­ma­tu ve­ćim de­fi­ci­tom – ka­že Jo­sip Ti­ca.

Pro­jekt EU u opas­nos­ti

Po­vrh do­ma­ćih nes­ta­bil­nos­ti, uvje­te na tr­ži­štu dik­ti­ra­ju i vanj­ske okol­nos­ti. Tre­nu­tač­no je to mo­guć­nost iz­la­ska Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz EU, za ne­ko­li­ko mje­se­ci bi to mo­gle bi­ti mo­ne­tar­ne mje­re. – U slu­ča­ju brexi­ta, či­tav pro­jekt Uni­je do­šao bi pod znak upit­ni­ka, s njim i mo­ne­tar­na uni­ja, a po­s­lje­dič­no i po­vje­re­nje u EU na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma – ka­že Ti­ca te do­da­je da bi za Hr­vat­sku čak i teh­nič­ka vla­da bi­la ko­ris­ni­ja od nes­ta­bil­nos­ti ko­ju sa­da ima­mo.

Ove go­di­ne pos­lov­nom sek­to­ru sti­že na na­pla­tu oko tri mi­li­jar­de eura ino­zem­nog du­ga Eko­nom­ski fa­kul­tet u Za­gre­bu

Dr­ža­vi u 2017. na na­pla­tu sti­že tri­de­se­tak mi­li­jar­di ku­na du­ga. Po­li­ti­ka ne­ma mno­go vre­me­na za pres­la­gi­va­nje i eks­pe­ri­men­te, ali oči­to je da pro­ces po­li­tič­kog saz­ri­je­va­nja ni­je la­gan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.