Ma­rić ima ne­što vi­še is­kus­tva od Ore­ško­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva Dar­ko Mi­li­no­vić i Zlat­ko Ha­san­be­go­vić sma­tra­li su da ni­je pri­mje­re­no na te­le­fon­skoj sjed­ni­ci od­lu­či­va­ti o kan­di­da­tu za man­da­ta­ra. Oči­to će da­nas na Pred­sjed­niš­tvu bi­ti i Zdrav­ko Ma­rić ko­ji će mo­ra­ti od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nja čla­no­va Pred­sjed­niš­tva. U HDZ-u priz­na­ju da Ma­rić ima ne­što vi­še po­li­tič­kog is­kus­tva od Ore­ško­vi­ća jer je svo­je­vre­me­no ra­dio u Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja, ali svjes­ni su da opet ne­će bi­ti do­bro da su raz­dvo­je­ne funk­ci­je pre­mi­je­ra i še­fa stran­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.