Ne­moj­te pod­cje­nji­va­ti Ban­di­ća. Ban­dić ne pre­go­va­ra pu­tem me­di­ja

Imam do­volj­no is­kus­tva u po­li­ti­ci u ovih 17 go­di­na. Jad­ne su stran­ke ako im me­di­ji sas­tav­lja­ju Vla­du – po­ru­čio je Ban­dić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić iz­ja­vio je ju­čer ka­ko s in­dig­na­ci­jom od­ba­cu­je me- dij­ska na­ga­đa­nja da kao čel­nik stran­ke MB 365 – Stran­ka ra­da i so­li­dar­nos­ti pre­go­va­ra o sas­ta­vu even­tu­al­ne no­ve Vla­de u ko­joj bi nje­go­voj stran­ci tre­ba­lo pri­pas­ti mi­nis­tar­stvo kul­tu­re, po­ru­čiv­ši da se Vla­du ne mo­že sas­tav­lja­ti pu­tem me­di­ja. – Ne­moj­te pod­cje­nji­va­ti Ban­di­ća; Ban­dić ne pre­go­va­ra s part­ne­ri­ma ako bu­du pre­go­vo­ri pu­tem me­di­ja. Imam do­volj­no is­kus­tva u po­li­ti­ci u ovih 17 go­di­na. Jad­ne su stran­ke ako im me­di­ji sas­tav­lja­ju Vla­du – po­ru­čio je Ban­dić. Nje­go­voj stran­ci, is­ti­če, po­treb­no je sa­mo jam­s­tvo da će se i na dr­žav­noj ra­zi­ni stvo­ri­ti tim struč­nih i kom­pe­tent­nih lju­di ko­ji će mo­ći odra­di­ti po­sao ta­ko da se i u dr­ža­vi ži­vi kao što je to i Za­gre­bu. – A to zna­či – rad, so­li­dar­nost, kom­pe­tent­nost i za­jed­niš­tvo. Ako se sas­ta­ve tak­vi lju­di, on­da će­mo da­ti ru­ke za tak­vu Vla­du, a ja to znam pre­poz­na­ti – na­gla­sio je Ban­dić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.