Uče­ni­ci na­kon se­dam go­di­na os­ta­li bez nagrade ‘Lu­ka Ritz’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ik)

Na­kon se­dam go­di­na, ju­čer, na dan tra­gič­ne po­gi­bi­je sred­njo­škol­ca Lu­ke Rit­za, na­gra­du ko­ja no­si nje­go­vo ime Mi­nis­tar­stvo zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i špor­ta ni­je do­di­je­li­lo. Mi­nis­tar­stvo je proš­le go­di­ne u lis­to­pa­du upu­ti­lo jav­ni po­ziv uče­ni­ci­ma os­nov­nih i sred­njih ško­la da pri­ja­ve kan­di­da­te za na­gra­du, a na­kon to­ga vi­še ni­je uči­nje­no ni­šta. Iz Mi­nis­tar­stva sa­da na­vo­de da će na­gra­da bi­ti do­di­je­lje­na, a kao raz­log kaš­nje­nja na­vo­de či­nje­ni­cu da se pri­ja­vi­la sa­mo jed­na ško­la. Lu­ka Ritz ubi­jen je 2008., a na­gra­da je pr­vi put do­di­je­lje­na 2009. na ini­ci­ja­ti­vu ta­daš­njeg mi­nis­tra Dra­ga­na Pri­mor­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.