Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić ne mo­že tra­ži­ti za­tvo­re­nu sjed­ni­cu Sa­bo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (tr)

Ia­ko su se u me­di­ji­ma po­ja­vi­le špe­ku­la­ci­je ka­ko će pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić tra­ži­ti da sjed­ni­ca Sa­bo­ra na ko­joj će se ras­prav­lja­ti o nje­go­vu opo­zi­vu na zah­tjev HDZ-a bu­de za­tvo­re­na za jav­nost, ta­ko ne­što ni­je pre­dvi­đe­no Pos­lov­ni­kom Sa­bo­ra. Na­ime, špe­ku­li­ra se ka­ko zas­tup­ni­ke želi iz­vi­jes­ti­ti o svo­jim saz­na­nji­ma zbog ko­jih je za­tra­žio os­tav­ku To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, a ko­ja se zbog za­kon­skih odred­bi ne smi­ju iz­no­si­ti jav­no. Me­đu­tim, sa­bor­ski Pos­lov­nik do­pu­šta da je­di­no sjed­ni­ce rad­nih ti­je­la, od­nos­no od­bo­ra bu­du za­tvo­re­ne za jav­nost. Ako pre­mi­jer do­is­ta ima taj­ne ko­je želi po­di­je­li­ti sa zas­tup­ni­ci­ma, mo­gao bi ih even­tu­al­no sta­vi­ti na pa­pir ko­ji bi sva­ki zas­tup­nik u jed­noj pros­to­ri­ji pro­či­tao, ali ta saz­na­nja ne bi smio iz­no­si­ti u ras­pra­vi, ni sa­da ni kas­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.