Imu­ćan, a si­nu ne da ni naj­ni­žu ali­men­ta­ci­ju

Čak 60.000 dje­ce u nas odras­ta bez po­mo­ći dru­gog ro­di­te­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ro­ma­na Ko­va­če­vić-Ba­ri­šić ro­ma­na.ova­ce­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Do­bros­to­je­ći po­du­zet­nik uz po­moć od­vjet­ni­ka do­sad je iz­bje­gao čak šest vje­šta­če­nja DNK, a sa­da ga oče­ku­je – i sed­mo

Sa­mo­hra­na maj­ka Ljer­ka M. i njen da­nas 19-go­diš­nji sin Lo­vro već go­di­na­ma po­ku­ša­va­ju do­ka­za­ti očins­tvo Lo­vri­na oca, no on ne želi ni priz­na­ti si­na ni su­dje­lo­va­ti u nje­go­vu uz­dr­ža­va­nju. Iz­bje­gao je čak šest za­ka­za­nih vje­šta­če­nja DNK, a za­ka­za­no je i sed­mo! Lo­vrin se otac pr­va tri pu­ta ni­je oda­zvao krv­nom tes­tu za ut­vr­đi­va­nje očins­tva, a pri­tom se prav­dao da mu vjer­sko uvje­re­nje pri­je­či va­đe­nje kr­vi. Sud je to uva­žio. Odre­đe­no je tes­ti­ra­nje DNK iz sli­ne, no i na to se oglu­šio. Op­ćin­ski sud u Za­gre­bu po­tom je odre­dio ali­men­ta­ci­ju, me­đu­tim u iz­no­su ma­njem od za­kon­skog mi­ni­mu­ma, ia­ko je ri­ječ o do­bros­to­je­ćem po­du­zet­ni­ku. Ljer­ka M. uime si­na ža­li­la se na od­lu­ku i tra­ži­la za­kon­ski mi­ni­mal­ni iz­nos uz­dr­ža­va­nja, a ža­lio se i Lo­vrin otac s obraz­lo­že­njem da je po­ziv do­bio nje­gov od­vjet­nik, a ne on. Nje­go­va je žal­ba na Žu­pa­nij­skom su­du pri­hva­će­na – i pro­ces kre­će is­po­čet­ka.

Naj­češ­će oče­vi

Ovo je je­dan od de­se­ta­ka ti­su­ća pri­mje­ra neo­d­go­vor­nih ro­di­te­lja, naj­češ­će oče­va, ko­ji iz­bje­ga­va­ju uz­dr­ža­va­ti vlas­ti­to di­je­te. Pre­ma ne­kim nes­luž­be­nim pro­cje­na­ma, go­vo­ri se da oko 60 ti­su­ća dje­ce u Hr­vat­skoj ne pri­ma ali­men­ta­ci­ju. Ia­ko su me­ha­niz­mi za­šti­te pra­va dje­ce na uz­dr­ža­va­nje pro­pi­sa­ni, svje­do­ci smo da to u prak­si ni­je uvi­jek ta­ko. Prak­sa iz­bje­ga­va­nja vje­šta­če­nja DNK za do­ka­zi­va­nje očins­tva tra­ja­la je go­di­na­ma jer sva­ka me­di­cin­ska in­ter­ven­ci­ja mo­ra bi­ti do­bro­volj­na. Od­vjet­ni­ca Lju­bi­ca Ma­ti­je­vić Vr­salj­ko objaš­nja­va ka­ko je ta prak­sa do­ki­nu­ta na­kon od­lu­ke Eu­rop­skog su­da za ljud­ska pra­va iz 2002., ko­ji je Hr­vat­sku oba­ve­zao da one­mo­gu­ći be­sko­nač­no iz­bje­ga­va­nje vje­šta­če­nja. U zakon je ta­da uvr­šte­no da, ako se od su­da po­zva­na oso­ba na vje­šta­če­nje ne oda­zo­ve, sud će ci­je­ni­ti tu či­nje­ni­cu u ko­rist (ma­lo­dob­nog) tu­ži­te­lja.

Zas­li­jep­lje­ni ljut­njom

– U prak­si se uvri­je­ži­lo da se tri­put po­zi­va na vje­šta­če­nje, na­kon če­ga se do­no­si od­lu­ka – go­vo­ri Ma­ti­je­vić Vr­salj­ko. Iz­bje­ga­va­nje uz­dr­ža­va­nja ni­je ri­jet­kost ni ka­da očins­tvo ni­je spor­no. Ro­di­te­lji ko­ji s dje­te­tom ne ži­ve čes­to za­ne­ma­re dje­te­to­vu do­bro­bit zas­li­jep­lje­ni ra­zvo­dom pa svo­ju obve­zu pre­ma dje­te­tu vi­de kao ko­rist za biv­šu su­pru­gu ili su­pru­ga. Obi­telj­skim za­ko­nom ko­ji je na sna­zi uz­dr­ža­va­nje se mo­že re­gu­li­ra­ti i iz­van par­ni­ce, na­ime, osim pre­su­de i pri­vre­me­ne mje­re, ovr­š­na is­pra­va za dje­te­to­vo uz­dr­ža­va­nje su i rje­še­nja do­ne­se­na u iz­van­par­nič­nom pos­tup­ku (npr. odo­bre­ni plan o za­jed­nič­koj ro­di­telj­skoj skr­bi, rje­še­nje o spo­ra­zum­nom ra­zvo­du). Pra­vo­bra­ni­te­lji­ca za dje­cu Iva­na Mi­las Kla­rić u proš­loj je go­di­ni pri­mi­la ukup­no 168 pri­tuž­bi i upi­ta o os­tva­ri­va­nju pra­va dje­ce i pro­ce­du­ri za nji­ho­vo os­tva­ri­va­nje. U naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va obra­ća­le su joj se maj­ke – u 46 slu­ča­je­va, dok su se oče­vi obra­ti­li u se­dam slu­ča­je­va, a u os­ta­lim slu­ča­je­vi­ma to su bi­la dje­ca, ins­ti­tu­ci­je ili dje­te­to­va ba­ka..

Pra­vo­bra­ni­te­lji­ca za dje­cu proš­le je go­di­ne pri­mi­la 168 pri­tuž­bi i upi­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.