Iz uvo­za 50% ri­be i tjes­te­ni­ne, 40 pos­to ja­nje­ti­ne...

Mes­ni pro­izvo­di i si­re­vi adu­ti za di­za­nje do­ma­će po­troš­nje u tu­riz­mu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - jo­lan­da.rak-sajn@ve­cer­nji.net Jo­lan­da Rak-Šajn ZAGREB

Lj. Pu­ljić: Ugos­ti­te­lji tre­ba­ju zna­ti što Hr­vat­ska ima, kak­va su oku­sa pro­izvo­di i gdje oni nas­ta­ju da bi ih mo­gli pre­po­ru­či­ti gos­ti­ma

Zna li se da se pri­ho­di od tu­riz­ma kre­ću na ra­zi­ni od oko 8 mi­li­jar­di eura, po­ve­ća­nje udje­la hr­vat­skih pro­izvo­da u toj broj­ci za sa­mo 5% gos­po­dar­stvu bi do­ni­je­lo 400 mi­li­ju­na eura, ka­zao je ne­dav­no čel­nik Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re Lu­ka Bu­ri­lo­vić. To­me u pri­log ide i oče­ki­va­nih 14 mi­li­ju­na tu­ris­ta i 72 mi­li­ju­na no­će­nja u ovoj go­di­ni, ko­ji “obe­ća­va­ju” još ve­ću tu­ris­tič­ku po­troš­nju pa je pro­mo­ci­ja hr­vat­skih pro­izvo­da za­pra­vo naš na­ci­onal­ni za­da­tak. No ka­ko po­ve­ća­ti po­nu­du i če­ga? Ze­le­na i pla­va Hr­vat­ska, o če­mu se pri­ča go­di­na­ma, ni­su se još “spo­ji­le”, a ia­ko je pre­ma ne­kim an­ke­ta­ma u

‘PO­VE­ZA­TI PROIZVOĐAČE’ Važ­no je po­ve­za­ti ma­le proizvođače ko­ji će za­jed­no ima­ti do­volj­ne ko­li­či­ne, ni­že ci­je­ne i ti­me bi­ti kon­ku­rent­ni­ji DE­NIS MA­TI­JE­VIĆ čel­nik AgroFruc­tu­sa ‘PRO­MO­VI­RA­TI DO­MA­ĆE’ Hr­vat­ska tre­ba pu­no ra­di­ti na pro­mo­ci­ji autoh­to­nih pro­izvo­da. Ta­li­ja­ni su ih na ra­zi­ni EU za­šti­ti­li već 250 TULLIO FRANCETICH ma­li ho­te­li­jer

tu­riz­mu iz­me­đu 60 i 70% do­ma­ćih pro­izvo­da (se­zo­na „sre­ćom“tra­je dva mje­se­ca), po­lo­vi­ca sve ri­be ko­ja se nu­di u hr­vat­skim ho­te­li­ma je iz uvo­za, vi­še od po­lo­vi­ce tjes­te­ni­ne i vi­še od 40% ja­nje­ti­ne, ko­ja se ve­že za hr­vat­sku tra­di­ci­ju...

I da­lje bez stra­te­gi­je

De­nis Ma­ti­je­vić, pred­sjed­nik upra­ve AgroFruc­tu­sa, ka­že ka­ko je to za­to što u Hr­vat­skoj i da­lje ne pos­to­ji de­fi­ni­ra­na stra­te­gi­ja. – Ra­di se sti­hij­ski, i u pro­izvod­nji i u pla­sma­nu po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da. U tak­vim je uvje­ti­ma pro­izvo­đa­či­ma ne­mo­gu­će pla­si­ra­ti ro­bu na bi­lo ko­je tr­ži­šte, a po­go­to­vo na zah­tjev­no tr­ži­šte ho­te­la, res­to­ra­na, ka­fi­ća ( HoReCa) – ka­že Ma­ti­je­vić, ko­ji je ne­dav­no u su­rad­nji s part­ne­ri­ma, lan­ci­ma ho­te­la Ma­is­tra, naj­ve­ćim hr­vat­skim dis­tri­bu­te­rom Vel­prom te pro­izvo­đa­či­ma pot­pi­sao spo­ra­zum o is­po­ru­ci 1000 to­na vo­ća i po­vr­ća go­diš­nje, što je, tvr­di, škol­ski pri­mjer ka­ko se to ra­di. Ze­le­nu i pla­vu Hr­vat­sku naj­bo­lje mo­gu po­ve­za­ti do­ma­ći pro­izvo­di po ko­ji­ma smo pre­poz­nat­lji­vi i je­dins­tve­ni, ko­jih ima­mo kon­ti­nu­ira­nu pro­izvod­nju, stan­dard­nu kva­li­te­tu i do­volj­ne ko­li­či­ne za po­kri­va­nje po­tre­ba gos­ti­ju, od mli­ječ­nih pro­izvo­da, mes­nih, vo­ća, po­vr­ća, do vi­na, iz­vor­ske vo­de, braš­na i pe­kar­skih pro­izvo­da, po­seb­nih auten­tič­nih i za­šti­će­nih pro­izvo­da... No u si­tu­aci­ji kad nad kva­li­te­tom pred­nost ima ci­je­na, čak i dam­ping, ka­ko bi se kod nas pro­da­li ne­či­ji su­bven­ci­oni­ra­ni vi­ško­vi, do­ma­će gu­bi bit­ku pred uvoz­nim, ka­že Bran­ko Bo­be­tić, di­rek­tor Cro­ati­as­to­ča­ra. Kva­li­tet­ni mes­ni pro­izvo­di, s ko­ji­ma smo una­zad ne­ko­li­ko go­di­ni bi­li poz­na­ti i u de­be­lom su­fi­ci­tu po pi­ta­nju iz­vo­za, te si­re­vi ja­ko su do­bri adu­ti za di­za­nje po­troš­nje hr­vat­skih pro­izvo­da u tu­riz­mu. Is­to ta­ko i pe­rad, mli­ječ­ni pro­izvo­di, ja­ja. No dok Ba­var­ci, pri­mje­ri­ce, ima­ju i po­seb­nu, ni­žu sto­pu PDV-a za do­ma­će pro­izvo- de u od­no­su na uvoz­ne, a Fran­cu­zi, Ško­ti, Fran­cu­zi, Aus­tri­jan­ci... raz­nim pro­jek­ti­ma otvo­re­no pro­mo­vi­ra­ju do­mo­ljub­lje u po­troš­nji hra­ne, na­ša se Vla­da, tvr­di Bo­be­tić, u to ne želi uklju­či­ti. Jed­no od rje­še­nja u po­ve­zi­va­nju ze­le­ne i pla­ve Hr­vat­ske te kre­ira­nju imi­dža je­dins­tve­ne gas­tro­nom­ske des­ti­na­ci­je jest udru­ži­va­nje ma­lih pro­izvo­đa­ča. Pri­tom ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti ni to da je tu­ri­zam iz­voz­na dje­lat­nost jer su kup­ci uglav­nom stran­ci, a i no­se ste­če­ne na­vi­ke sa so­bom – ka­že Sa­ne­la Vr­kljan, po­moć­ni­ca di­rek­to­ri­ce Sek­to­ra za trgovinu HGK. Ljer­ka Pu­ljić, čla­ni­ca NO-a Agro­ko­ra, ka­že ka­ko kroz stra­te­gi­ju hr­vat­skog tu­riz­ma i na­ci­onal­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju ko­ju pri­pre­ma i vo­di HTZ Hr­vat­sku tre­ba bren­di­ra­ti kao zem­lju naj­bo­lje div­lje mor­ske ri­be, od­lič­nog mas­li­no­va ulja ili „div­lje“uz­go­je­nog me­sa ja­nje­ti­ne, ku­le­na, pr­šu­ta, pa­škog si­ra, vi­na..., po­seb­nih oku­sa ko­je tu­rist nig­dje drug­dje ne mo­že na­ći. U tom slu­ča­ju iz­bje­gli bi­smo ar­gu­ment ho­te­li­je­ra da stra­ni tu­rist “ne zna“da ima­mo od­lič­na vi­na ili od­lič­no me­so pa u pra­vi­lu tra­ži stra­ne pro­izvo­de. Je­di­no bi bren­di­ra­nje i po­ve­zi­va­nje ide­je do­bre hra­ne i tu­riz­ma omo­gu­ći­lo da se hra­na pro­da po ci­je­ni ko­ja uklju­ču­je re­la­tiv­no vi­so­ku do­da­nu vri­jed­nost ko­ja bi po­kri­la ne­što vi­še tro­ško­ve do­ma­će pro­izvod­nje ko­ja ne­ma vo­lu­men od­nos­no ma­su. S dru­ge stra­ne, mo­ra­le bi pos­to­ja­ti i pot­po­re pro­izvo­đa­či­ma ko­ji su sprem­ni ulo­ži­ti u ovak­ve pro­izvo­de jer sve te pro­izvod­nje tra­že ula­ga­nja i vi­še­go­diš­nji trud da bi se pos­ti­gao us­pjeh na tr­ži­štu – ka­že Pu­ljić. Is­ti­če ka­ko na­ši ugos­ti­telj­ski dje­lat­ni­ci tre­ba­ju zna­ti što Hr­vat­ska ima, kak­vog su oku­sa pro­izvo­di i gdje oni nas­ta­ju da bi ih mo­gli pre­po­ru­či­ti gos­ti­ma, a jed­na pod mo­guć­nos­ti je i po­seb­na ka­te­go­ri­za­ci­ja ugos­ti­telj­skih obje­ka­ta u ko­ji­ma se pos­lu­žu­ju uglav­nom do­ma­ći pro­izvo­di i do­dat­ni dr­žav­ni po­ti­ca­ji za objek­te ko­ji ula­ze u tu ka­te­go­ri­za­ci­ju.

Ne­dos­tat­no bren­di­ra­nje

Kad bi stran­ci zna­li i za na­ša vi­na i pr­šut, bi­lo bi nam da­le­ko bo­lje. No mi za sa­da u EU ima­mo za­šti­će­nih tek 10 autoh­to­nih pro­izvo­da ko­ji još ni­su do­volj­no poz­na­ti i iz­bren­di­ra­ni iz­van Hr­vat­ske, a Ta­li­ja­ni već 250, i ne sa­mo da su kva­li­tet­ni ne­go su zbog te kva­li­te­te poz­na­te na ši­ro­ko pos­ta­li i mo­tiv do­la­ska tu­ris­ta u Ita­li­ju – ka­zao je ne­dav­no Tullio Francetich iz San Roc­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.