Pet go­di­na za­tvo­ra ubo­ji­ci se­zon­ca ‘Mi­lo Di­je­te’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ve­dran.ba­len@ve­cer­nji.net

An­te Me­mić (24) na­kon sva­đe i tuč­nja­ve otr­čao je ku­ći po nož ko­jim je dva­put ubo Ma­ri­ja Šar­če­vi­ća te ga je na mjes­tu ubio Ve­dran Ba­len Na pet go­di­na za­tvo­ra osu­đen je na Žu­pa­nij­skom su­du u Pu­li An­te Me­mić (24) iz Bje­lo­va­ra, ko­jem se su­di­lo za uboj­stvo Ma­ri­ja Šar­če­vi­ća – Ma­ki­ja (27) iz Po­že­ge 29. sr­p­nja proš­le go­di­ne u No­vi­gra­du. je Sud­sko vi­je­će ko­jim je pred­sje­da­la sut­ki­nja Ga­bri­je­la Mar­če­ta Fe­rić iz­rek­lo mu je mi­ni­mal­nu kaz­nu ko­ja je kaz­ne­nim za­ko­nom pre­dvi­đe­na za to ne­dje­lo, a auto­mat­ski mu je pro­du­ljen i pri­tvor. Tra­gič­ni su­kob do­go­dio se na­do­mak ho­te­la i piv­ni­ce u ko­joj je mla­di Po­že­ža­nin se­zon­ski ra­dio kao ko­no­bar. Te no­ći se s pri­ja­te­ljem Iva­nom F. (20) na­kon iz­la­ska u klub vra­ćao na spa­va­nje. Ta­da su sre­li Me­mi­ća, biv­šeg ko­le­gu iz La­gu­ne No­vi­grad. Ubr­zo su se po­sva­đa­li. Ma­ri­jo je pao na tlo i uda­rio gla­vom o be­ton, a Me­mić je otr­čao ku­ći po nož ko­jim mu je za­dao dva ubo­da. Iva­na F. lak­še je oz­li­je­dio. Ma­ri­jo je u svom kra­ju bio omi­ljen u druš­tvu, zva­li su ga “Mi­lo Di­je­te”. Ni­je bio ože­njen, ali je tri go­di­ne bio u ve­zi. Go­vo­rio je ka­ko mu je dos­ta ra­da u se­zo­ni i ka­ko će se po­vu­ći. – Ma­ki je bio mi­ran i do­bar, do­is­ta sja­jan deč­ko. Ni­ka­da ni s kim ni­je imao pro­ble­ma. Ne mo­gu vje­ro­va­ti da mu se to do­go­di­lo – re­kao nam je ne­du­go na­kon uboj­stva Ma­ri­jev pri­ja­telj Ju­ri­ca Beš­lić. Me­mić je na glav­noj ras­pra­vi priz­nao zlo­čin.

Me­mić do­bio mi­ni­mal­nu kaz­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.