Čak 83 pos­to ko­ris­ni­ka kar­ti­ca pla­ća onli­ne

Au­to­ri­za­ci­ja pla­ća­nja sel­fi­ejem, oti­skom pr­sta ili gla­som već pos­to­ji na tr­ži­štu i olak­šat će na­čin na ko­ji ku­pu­je­mo onli­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Pos­ta­je­mo druš­tvo mo­bil­nog i onli­ne pla­ća­nja; no­vo is­tra­ži­va­nje Mas­terIn­dex, ko­je o plat­nim na­vi­ka­ma u Hr­vat­skoj dva­put go­diš­nje pro­vo­di Mas­terCard, po­ka­za­lo je da čak 83% ko­ris­ni­ka kar­ti­ca ku­pu­je na in­ter­ne­tu ba­rem po­ne­kad, a 36% vi­še pu­ta mje­seč­no. Mo­bi­te­lom se ma­nje pla­ća pre­ko in­ter­ne­ta; uglav­nom su po­sri­je­di SMS pla­ća­nja ko­ja ko­ris­ti 73% is­pi­ta­ni­ka te mo­bil­no ban­kar­stvo ko­je iz­nim­no br­zo ras­te; s 26% ko­ris­ni­ka u svib­nju 2015. na 36% u trav­nju 2016. Sta­nje ra­ču­na pu­tem mo­bi­te­la pro­vje­ra­va 52% ko­ris­ni­ka kar­ti­ca. No do­la­ze i no­vi tren­do­vi. – Au­to­ri­za­ci­ja pla­ća­nja sel­fi­ejem, oti­skom pr­sta ili gla­som već pos­to­ji na tr­ži­štu i u idu­ćim go­di­na­ma pro­mi­je­nit će i olak­ša­ti na­čin na ko­ji ku­pu­je­mo onli­ne – is­ti­če Sanja Ži­gić, di­rek­to­ri­ca Mas­terCar­da u Hr­vat­skoj. Glav­na je pre­pre­ka još ma­sov­ni­jem onli­ne pla­ća­nju ne­po­vje­re­nje u si­gur­nost ko­je kao ba­ri­je­ru is­ti­če 64% is­pi­ta­ni­ka. Sve je ra­ši­re­ni­je i be­skon­tak­t­no pla­ća­nje ko­je u Hr­vat­skoj ko­ris­ti oko 40% is­pi­ta­ni­ka. Po­lo­vi­ca ih ima tri i vi­še kar­ti­ca, a 95% ih re­do­vi­to ko­ris­ti. U pro­sje­ku hr­vat­ski gra­đa­ni ima­ju 2,7 kar­ti­ca po oso­bi. Kar­ti­ce s od­go­dom i kre­dit­ne kar­ti­ce 90% is­pi­ta­ni­ka ko­ris­ti vi­še pu­ta tjed­no. Sa­mo tri pos­to ko­ris­ni­ka kar­ti­ca pre­ko njih uop­će ne ku­pu­je. No sve se ma­nje pla­ća na ra­te; ove go­di­ne 68% ko­ris­ni­ka u od­no­su na 74% u 2015. Go­to­vo po­lo­vi­ca na ra­te pla­ća iz­no­se ve­će od 1000 ku­na, uglav­nom pri kup­nji elek­tro­nič­ke opre­me (75%). „Plas­ti­kom“se naj­češ­će ku­pu­ju odje­ća i obu­ća (73%), hra­na i pi­će (59%), go­ri­vo (53%), elek­tro­ni­ka (19%) te koz­me­ti­ka (12%). – Is­tra­ži­va­nja Mas­terIn­dex iz go­di­ne u go­di­nu upu­ću­ju na pad po­pu­lar­nos­ti go­to­vi­ne; elek­tro­nič­ka i kar­tič­na pla­ća­nja učin­ko­vi­to su sred­stvo u sma­nje­nju si­ve eko­no­mi­je – sma­tra Sanja Ži­gić.

Sanja Ži­gić, di­rek­to­ri­ca Mas­terCar­da u Hr­vat­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.