Kod kro­nič­ne oz­lje­de li­ga­me­na­ta po­ma­že fi­zi­kal­na te­ra­pi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Zdravlje -

Imam 18 go­di­na i pri­je ot­pri­li­ke go­di­nu da­na di­jag­nos­ti­ci­ra­na mi je des­nos­tra­na sko­li­oza. Na­kon di­jag­no­ze, od­mah sam po­čeo ra­di­ti vjež­be is­te­za­nja i ja­ča­nja leđ­nih mi­ši­ća. Sve to vri­je­me dos­ta sam pro­uča­vao svoj slu­čaj i mis­lim da imam lje­vos­tra­nu sko­li­ozu To sam za­klju­čio po to­me što mi je des­ni kuk ma­lo vi­ši, mi­ši­ći na gor­njem li­je­vom di­je­lu le­đa dos­ta su iz­ra­že­ni­ji, a po­go­to­vo tra­pez. Ta­ko­đer, u sto­je­ćem sta­vu vi­di se da mi kra­ljež­ni­ca ide bla­go uli­je­vo. Za­ni­ma me va­še miš­lje­nje.

Ako sum­nja­te u di­jag­no­zu, sva­ka­ko za­tra­ži­te dru­go miš­lje­nje spe­ci­ja­lis­ta ka­ko bis­te po­t­vr­di­li di­jag­no­zu. Ljud­sko se ti­je­lo ra­zvi­ja/ras­te (lo­ko­mo­tor­no) do 21. go­di­ne, pa je u sklo­pu ovog pro­ce­sa mo­gu­će dje­lo­va­ti na lo­ko­mo­tor­ni sus­tav lak­še ne­go na­kon 21. go­di­ne. Sto­ga sva­ka­ko ima smis­la vjež­ba­ti i pli­va­ti te pro­vo­di­ti ak­tiv­nos­ti ras­te­re­će­nja kra­ljež­ni­ce, ali i ko­rek­ci­je sko­li­otič­ne pro­mje­ne. Pred­la­žem da is­ti plan osmis­li­te uz fi­zi­ote­ra­pe­uta – pred­la­žem me­to­du K. Sc­hroth.

Pri­je dvi­je go­di­ne oz­li­je­dio sam li­ga­men­te pri nez­god­nom po­kre­tu na ko­šar­ci. Na­kon sni­ma­nja, li­ječ­nik je ut­vr­dio kro­nič­ni ITB sin­drom (ili­oti­bi­al band syn­dro­me) te pre­po­ru­čio fi­zi­kal­nu te­ra­pi­ju i vjež­be is­te­za­nja. Osje­ćam bo­lo­ve kons­tant­no, pri ho­da­nju, tr­ča­nju, kat­ka­da i na­kon spa­va­nja te kod us­ta­ja­nja. I to bo­lo­ve uz­duž nat­ko­lje­ni­ce, sve do iza ko­lje­na. Ono što me za­ni­ma jest ko­je fi­zič­ke ak­tiv­nos­ti osim pli­va­nja i vož­nje bi­cik­la smi­jem ra­di­ti? Znam da tr­ča­nje ni­je do­pu­šte­no. Mo­že­te li mi re­ći je li vjež­ba­nje na tre­na­že­ri­ma kao što su or­bi­trek, od­nos­no eclip­ti­ca u redu? Pre­ska­ka­nje uže­ta? Op­će­ni­to, što bis­te mi pre­po­ru­či­li za kar­dio tre­ning te ko­je su vjež­be do­bre za opo­ra­vak li­ga­men­ta? Na­rav­no, ako pos­to­je ne­kak­vi do­dat­ni pre­pa­ra­ti ili te­ra­pi­je ko­je po­ma­žu, mo­lim vas da mi ih pre­po­ru­či­te.

Oz­lje­da li­ga­me­na­ta od pri­je dvi­je go­di­ne tre­ba­la je dav­no bi­ti sa­ni­ra­na. Ako pos­ta­ne kro­nič­ni pro­blem (što je ri­jet­ko), go­vo­ri­mo o sa­mo­odr­ža­va­ju­ćim upal­nim pro­ce­si­ma ko­ji se tre­ba­ju ri­je­ši­ti fi­zi­kal­nom te­ra­pi­jom teh­ni­ka­ma po­put po­preč­ne frik­ci­je ili slič­nim ma­nu­al­nim teh­ni­ka­ma. Ko­rek­ci­ja op­te­re­će­nja, pra­vil­no vjež­ba­nje, ot­pu­šta­nje ITB-a, sve to za­jed­no već je tre­ba­lo ri­je­ši­ti vaš pro­blem. Ne mo­gu vam da­ti sa­vjet ni od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje jer ne­što u opi­su va­ših te­go­ba (2 go­di­ne, kro­ni­ci­tet na li­ga­men­tu) jed­nos­tav­no ni­je ne­što što bi zah­ti­je­va­lo bi­lo kak­ve gra­ni­ce u ak­tiv­nos­ti­ma. Tr­ča­nje, za­što ne, pod uvje­tom da ri­je­ši­te ITB pa­to­lo­gi­ju. Sto­ga ne­moj­te tra­ži­ti „za­mjen­sku“ak­tiv­nost, kre­ni­te ma­nu­al­nom te­ra­pe­utu.

Goran Cve­to­je­vić, bacc. physi­oth. Us­ta­no­va za zdrav­s­tve­nu nje­gu u ku­ći i re­ha­bi­li­ta­ci­ju Ti­bia

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.