“Sve si mo­je” hit je pu­bli­ke

Ivan Zak na fes­ti­va­lu pri­mio na­gra­du či­ta­te­lja 24 sa­ta i Ve­čer­njeg lis­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Zdravlje - Ta­tja­na Pa­cek

Sva­ka na­gra­da glaz­be­ni­ku da­je no­vi vje­tar u le­đa po­se­bi­ce ka­da do­la­zi od obo­ža­va­te­lja jer bez njih, ka­že, ne bi ni ima­oka­ri­je­ru sce­na@ve­cer­nji.net Na­gra­da je sti­gla u pra­ve ru­ke. Ta­ko se, na­ime, mo­glo za­klju­či­ti po re­ak­ci­ja­ma pu­bli­ke kad je Ivan Zak na CMC fes­ti­va­lu u Vodicama pri­mio na­gra­du či­ta­te­lja 24 sa­ta i Ve­čer­njeg lis­ta za pje­smu “Sve si mo­je”. Sva­ka tak­va re­ak­ci­ja pje­va­ču je do­bar vje­tar u le­đa da nas­ta­vi da­lje. Pi­sa­ti je po­čeo s 20 go­di­na, a pr­vi se put odva­žio po­ka­za­ti svo­je pje­sme šest go­di­na kas­ni­je.

Per­fek­ci­onist u pos­lu

– Mi­ros­lav Rus pres­lu­ša­vao je 17 pje­sa­ma, a mo­ja je bi­la 15. Kad smo doš­li do nje, re­kao sam: “To pre­mo­taj­te, to ni­je do­bro.” Rus ni­je pris­tao, sve je pres­lu­šao i re­kao da je mo­ja pje­sma najbolja. To mi je da­lo kri­la. Kon­do­ro­va – is­kren je Zak. S pri­ja­te­lji­ma iz Jas­tre­bar­skog ša­li se ka­ko je grad pos­tao ra­sad­nik glaz­be­ni­ka, no nji­ho­ve ša­le ni­su da­le­ko od is­ti­ne. Po­ja­vi­li su se Be­gi­ni, Ba­ra­be, no pr­va aso­ci­ja­ci­ja na Jas­tre­bar­sko ipak je Ivan Zak. – To je ve­li­ki us­pjeh, dra­go mi je da sam us­pio ne­što po­kre­nu­ti na tom po­dru­čju, mo­ti­vi­ra­ti ko­le­ge. S ben­dom Be­gi­ni su­ra­đu­jem već če­ti­ri-pet go­di­na. Do­ži­vje­li su ve­li­ki us­pjeh, sjaj­ne nas­tu­pe i po­no­sim se nji­ma. Htio sam se kao au­tor oku­ša­ti i u tam­bu­ra­škoj glaz­bi na svoj na­čin – ka­že Zak. Mom­ci se čes­to dru­že, na­la­ze na ka­va­ma, pre­pri­ča­va­ju zgo­de s kon­ce­ra­ta, tko će gdje svi­ra­ti. Čes­to im se pri­dru­že i Ja­smin Sta­vros i Zrin­ko Tu­tić ko­ji ži­ve u oko­li­ci Jas­tre­bar­skog. – Zrin­ko je je­dan od ri­jet­kih sta­ri­jih ko­le­ga ko­ji vo­li po­hva­li­ti, ali pri­hva­ćam ja i kri­ti­ku. Po­se­bi­ce od lju­di po­put nje­ga od ko­jih svat­ko mo­že pu­no na­uči­ti – hva­li ga Zak. Po­štu­je sta­ri­je auto­re po­put Ne­na­da Nin­če­vi­ća, Ton­či­ja Hu­lji­ća, Raj­ka Duj­mi­ća. Prem­da sam se­bi pi­še naj­bo­lje hi­to­ve, ra­do bi za­pje­vao i ne­ku nji­ho­vu pje­smu. – Kad bi mi po­nu­di­li pje­smu ko­ja bi me dir­nu­la, da­pa­če. Sva­ki od njih ima pu­no to­ga iza se­be, pu­no su na­pra­vi­li, ži­ve i osje­ća­ju glaz­bu. Za­to ih ja­ko ci­je­nim – ka­že Zak. Pri­je tri go­di­ne sni­mio je du­et “Obri­ši su­ze” s Be­gi­ni­ma, a ho­će li usko­ro s ne­kim dru­gim ko­le­gom, Zak ne zna re­ći. – Po­štu­jem sve ko­le­ge, ali du­et se mo­ra iz­ro­di­ti. Kad bi se do­go­di­la pje­sma ko­ja bi mi­ri­sa­la na do­bar du­et, bi­la bli­ska i me­ni i nje­mu ili njoj, pred­lo­žio bih su­rad­nju. Po­greš­no bi bi­lo do­go­va­ra­ti du­et pri­je ne­go što ima­mo pje­smu, sa­mo na os­no­vu ime­na. To je po­put one “pri­pre­maš ra­žanj, a zec je u šu­mi” – ka­že Zak.

Pri­hva­ćam i kri­ti­ku, po­se­bi­ce od lju­di po­put Zrin­ka Tu­ti­ća od ko­jih mo­žeš pu­no na­uči­ti, ka­že Ivan

Uvi­jek uz obo­ža­va­te­lje

Pje­va­ču su na na­gra­di či­ta­te­lja 24 sa­ta i Ve­čer­njeg lis­ta pr­vi čes­ti­ta­li upra­vo nje­go­vi Be­gi­ni, a po­tom i obo­ža­va­te­lji. Zak se strp­lji­vo sli­kao s nji­ma i di­je­lio auto­gra­me. – Ni­kad mi ni­je te­ško udo­vo­lji­ti im. Sim­pa­tič­no mi je kad me za­us­ta­ve. Osje­ćam se du­žan vra­ti­ti im sve li­je­po što mi na kon­cer­ti­ma da­ju i, kad god mo­gu, sa sva­kim se sli­kam. Bez njih, uos­ta­lom, ne bih ni imao ka­ri­je­ru – ka­že pje­vač ko­ji je od­lu­čan u na­mje­ri da svo­jim pje­sma­ma oja­ča hr­vat­sku glaz­bu. Be­gi­ni­ma je na­pra­vio CD, Gaz­da­ma pje­smu za Po­že­ški fes­ti­val, a pla­ni­ra uze­ti dva-tri no­va ime­na pod svo­je autor­sko okri­lje jer sma­tra da za­pos­tav­lje­na hr­vat­ska za­bav­na glaz­ba mo­že oja­ča­ti sa­mo ako se po­ja­ve no­va ime­na i vi­še do­brih pje­sa­ma.

Be­gi­ni­ma je na­pra­vio CD, Gaz­da­ma pje­smu, a pla­ni­ra uze­ti i no­va ime­na pod svo­je autor­sko okri­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.