Pe­tra Du­gan­džić udeb­lja­la se ka­ko bi iz­gle­da­la kao sla­von­ska sna­ša

Vecernji list - Hrvatska - - Zdravlje - (mc)

No­vi adut No­ve TV naj­av­ljen za je­sen jest se­ri­ja “Zlat­ni dvo­ri”, či­ja je rad­nja smje­šte­na pr­vi put u Sla­vo­ni­ju. Glum­ci su uglav­nom Sla­von­ci, svi osim Za­grep­čan­ke Pe­tre Du­gan­džić ko­ja se od­lič­no snaš­la sa sla­von­skim na­gla­skom i za ulo­gu na­ba­ci­la ko­ji ki­lo­gram. – Mo­ra­la sam se ma­lo udeb­lja­ti, što mi ni­je te­ško pa­lo jer sam he­do­nis­ti­ca i la­ko do­bi­vam ki­lo­gra­me. Od pu­ber­te­ta imam pro­ble­ma s me­ta­bo­liz­mom i od ta­da sam na di­je­ta­ma. I do­bro je da ni­smo svi pre­mr­ša­vi jer igra­mo re­al­ne lju­de pa sam ja za ulo­gu pos­ta­la pra­va ras­na sna­ša. Uglav­nom, s jed­ne stra­ne sam za­do­volj­na što ne mo­ram pa­zi­ti što je­dem, a s dru­ge stra­ne strah me sta­ti na va­gu, ali po me­tru mi se či­ni da sam do­bi­la pet cm u stru­ku – ka­že Pe­tra ko­ja je slavonski na­gla­sak za sni­ma­nja ko­ja sli­je­de uči­la ta­ko što je mo­bi­te­lom sni­mi­la pri­ja­te­lji­cu Sla­von­ku pa slu­ša­la tu snim­ku i po­nav­lja­la za njom. U to­me je sa­vr­še­no us­pje­la.

HRVOJE JELAVIĆ/PIXSELL

Uvi­jek ras­po­lo­že­ne Da­ni­je­la Mar­ti­no­vić i Mi­nea, a Nives Celzijus da­la se u ru­ke va­tro­ga­sa­ca ko­ji su je u ko­ša­ri do­vez­li na nas­tup

Ple­sa­či­cu La­ne Jur­če­vić za­pro­sio je deč­ko iz Aus­tra­li­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.