Na po­zor­ni­ci je pa­la čak i jed­na pro­sid­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Zdravlje -

Sja­ti­la su se u Vodice sva ime­na do­ma­će glaz­be. Osim Iva­na Za­ka, nas­tu­pi­li su i Ma­ja Šu­put, Mi­nea, Da­ni­je­la Mar­ti­no­vić, Nives Celzijus, Dra­žen Ze­čić, gru­pa E.T., Iva­na Ko­vač, Ja­smin Sta­vros & Ba­ra­be, Li­di­ja Ba­čić, Ma­ga­zin, Me­ja­ši... La­na Jur­če­vić, iz­vo­de­ći pje­smu “Vr­ti mi se”, na po­zor­ni­ci je iz­vo­di­la pra­ve gim­nas­ti­čar­ske vra­to­lo­mi­je, a njen nas­tup za­vr­šio je pro­sid­bom. Na­ime, La­ni­nu du­go­go­diš­nju ple­sa­či­cu Pe­tru Ško­du Štrok za­pro­sio je njen deč­ko – aus­tral­ski Hr­vat Jo­sip Konyit. – Or­ga­ni­zi­ra­li smo to da­ni­ma i nit­ko ni­je znao za taj plan osim me­ne i još dvo­je lju­di iz or­ga­ni­za­ci­je. Pe­tra je pris­ta­la pa smo svi ko­lek­tiv­no pla­ka­li od sre­će – ka­za­la nam je La­na. (mc)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.