Pa­ulu Si­mo­nu pre­ma­lo je 12 to­no­va u glaz­be­noj ska­li

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ar­sen.ore­mo­vic@ve­cer­nji.net Dra­gi pret­plat­ni­ci, is­pu­ni­te ku­pon i pre­do­či­te ga uz kar­ti­cu klu­ba pret­plat­ni­ka Moj Ve­čer­nji i ku­pi­te knji­gu za sa­mo 9,90 kn na svim ki­os­ci­ma Ti­ska.

Glaz­be­nik no­vim 13. so­lis­tič­kim al­bu­mom “Stran­ger To A Stran­ger” po­ka­zu­je da je u 75. go­di­ni že­ljan is­tra­ži­va­nja Ar­sen Ore­mo­vić Naj­no­vi­jim, tri­na­es­tim so­lis­tič­kim al­bu­mom “Stran­ger To A Stran­ger” Pa­ul Si­mon po­ka­zu­je da je u 75. go­di­ni že­ljan is­tra­ži­va­nja no­vih for­mi u ši­ro­kim ok­vi­ri­ma folk i kan­ta­utor­skog roc­ka, a po­seb­no onih ko­ji­ma se prik­lo­nio po­čet­kom 1980-ih ka­da je svoj iz­ri­čaj ople­me­nio utje­ca­ji­ma tra­di­ci­onal­ne afrič­ke glaz­be. “Stran­ger To A Stran­ger” po­ja­vio se pri­je ne­ko­li­ko da­na i do­bio pri­mar­no po­hval­ne re­ak­ci­je jer je osjet­no da Si­mon ne ra­di al­bu­me na si­lu i na već pro­ku­ša­ne na­či­ne, ne­go ma­te­ri­ja­le ko­ji to za­vre­đu­ju du­go u se­bi ku­ha i pro­na­la­zi naj­pri­mje­re­ni­je obli­ke unu­tar is­tra­ži­vač­kih ni­ša ko­je ga za­okup­lja­ju u odre­đe­nom tre­nut­ku.

Ri­tam i at­mo­sfe­ra

Dva su pri­mar­na utje­ca­ja odre­di­la zvuk ovog al­bu­ma. U pje­sma­ma “The We­rewolf”, “Stre­et An­gel” i “Wris­t­band” uzeo je za su­rad­ni­ka ta­li­jan­skog pro­du­cen­ta i DJ-a Cris­ti­ana Cris­ci­ja ko­ji je pri­vu­kao nje­go­vu po­zor­nost elek­tro­nič­kim sem­pli­ra­nji­ma afrič­kih ple­me­na, ben­do­va i iz­vo­đa­ča. Nje­gov do­pri­nos u ovim pje­sma­ma ne vo­di ni u ko­jem tre­nut­ku u elek­tron­sku hlad­no­ću; što­vi­še, uvod­na “The We­rewolf” go­to­vo je is­klju­či­vo sve­de­na na efek­tan ri­tam i at­mo­sfe­ru, što je od­li­ka ovog al­bu­ma vi­še ne­go pret­hod­nih ia­ko ni on ni­je li­šen za­vod­lji­vih Si­mo­no­vih me­lo­di­ja i gla­sa (“In­som­ni­ac’s Lul­laby”, “Stran­ger To A Stran­ger”).

No­vi umjet­nič­ki po­riv Si­mon je na­šao u ins­tru­men­ti­ma ek­s­tra­va­gant­nog po­vjes­ni­ča­ra glaz­be Har­ryja Part­c­ha

Fi­ne­se i osje­ća­ji

Na ra­zi­ni ezo­te­ri­je još je za­nim­lji­vi­je da je u ne­kim pje­sma­ma Si­mon po­seg­nuo za dje­lom ek­s­tra­va­gant­nog i “po­mak­nu­tog” glaz­be­nog po­vjes­ni­ča­ra Har­ryja Part­c­ha ko­ji je sre­di­nom proš­log sto­lje­ća iz­ra­dio niz ose­buj­nih ins­tru­me­na­ta zas­no­va­nih na nje­go­voj te­ori­ji da glaz­be­na ska­la ne­ma uobi­ča­je­nih dva­na­est to­no­va, ne­go če­tr­de­set tri. Ta­ko ve­li­ki ras­pon to­no­va unu­tar ba­zič­no is­tog pros­to­ra omo­gu­ćio je mi­kro­to­nal­nu po­dje­lu ko­ja, po Si­mo­no­vim ri­je­či­ma, pro­ži­ma ci­je­li al­bum. Pi­ta­nje je do ko­je mje­re pro­sječ­ni slu­ša­telj mo­že pri­mi­je­ti­ti tak­ve fi­ne­se, osim even­tu­al­no ge­ne­ral­no osje­ti­ti ne­što druk­či­ji “osje­ćaj” al­bu­ma, ali sa­svim je do­volj­no da je Si­mon u Part­c­ho­vim ins­tru­men­ti­ma kao što su “clo­ud cham­bers”, “cro­me­lo­di­on”, “qu­adran­gu­la­ris re­ver­sum”, ko­ji su iz­vr­nu­te (ili na­do­gra­đe­ne) va­ri­jan­te ma­rim­be, kla­vi­ja­tu­ra i dru­gih ins­tru­me­na­ta, na­šao no­vi umjet­nič­ki po­riv i da je, po­igraj­mo se na­zi­vom jed­ne nje­go­ve pje­sme, još pus­to­lo­van na­kon to­li­ko go­di­na.

Part­ch je qu­adran­gu­la­ris re­ver­sum sa­gra­dio 1965. kao zr­cal­nu ver­zi­ju svo­je di­ja­mant­ne ma­rim­be

Pus­to­lo­van i za­nim­ljiv Si­mon je i al­bu­mom “Stran­ger To A Stran­ger” po­ka­zao da se glaz­bu ne “odra­đu­je” na si­lu

Har­ry Part­ch Glaz­be­ni je po­vjes­ni­čar iz­ra­dio ins­tru­men­te zas­no­va­ne na te­ori­ji da ska­la ima 43 to­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.