U Ri­je­ku je s Vri­skom već sti­gla 2020.

U pro­gra­mu su su­dje­lo­va­li de­se­ci re­le­vant­nih europ­skih i hr­vat­skih auto­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - De­nis Derk

Pro­tek­lih de­set da­na či­ni­lo se kao da je pos­tin­dus­trij­ski luč­ki grad već pos­tao eu­rop­ska pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re

Zbog Vri­ska, saj­ma knji­ga i fes­ti­va­la auto­ra ko­ji je u Ri­je­ku od 2. do 12. lip­nja do­veo na de­set­ke re­le­vant­nih europ­skih i hr­vat­skih auto­ra, pro­tek­lih se de­set da­na či­ni­lo kao da je taj pos­tin­dus­trij­ski aus­tro­ugar­ski i me­lan­ko­lič­ni grad već ušao u 2020. go­di­nu ka­da će bi­ti eu­rop­ska pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re. Sve am­bi­ci­oz­ni­ji pro­gram Vri­ska ko­ji je pos­tao je­dan od naj­bo­ljih knji­žev­nih fes­ti­va­la u zem­lji i ove je go­di­ne afir­mi­rao ne sa­mo (broj­ne) ri­ječ­ke auto­re ne­go i fe­no­me­nal­ne ri­ječ­ke pros­to­re kul­tu­re: od art ki­na Cro­atia, o kak­vom Zagreb mo­že sa­mo sa­nja­ti, pa do in­ti­mis­tič­kog Bo­ok caf­fea Dnev­ni bo­ra­vak ili klu­ba Ba­čva.

Is­lan­d­ska knji­žev­na zvi­jez­da

A o an­tik­va­ri­ja­tu Ex li­bris mo­gu se pi­sa­ti sa­mo hva­los­pje­vi. To je vr­hun­ski osmiš­ljen i vo­đen pros­tor na vi­še ne­go atrak­tiv­nom mjes­tu ko­ji do­ka­zu­je da kult knji­ge u ovoj dr­ža­vi ni iz­da­le­ka ni­je na iz­di­sa­ju. Pra­vi fes­ti­val knji­ge i auto­ra ne či­ne sa­mo broj­ni pro­gra­mi i do­bro oda­bra­ni gos­ti ne­go i fes­ti­val­ski ugo­đaj. A taj ugo­đaj naj­vi­še sim­bo­li­zi­ra tre­nu­tak ka­da is­lan­d­ska knji­žev­na zvi­jez­da (s lon­don­skom adre­som) Sjón uoči svo­je pro­mo­ci­je do­la­zi u Ex li- bris ka­ko bi poz­dra­vio hr­vat­sku (i ri­ječ­ku) auto­ri­cu Da­šu Dr­n­dić jer na en­gle­skom je­zi­ku upra­vo či­ta njen ro­man „Le­ica for­mat“, a spre­ma se i na či­ta­nje ro­ma­na „Tri­es­te“ko­ji je u Hr­vat­skoj objav­ljen pod na­zi­vom „Son­nen­s­c­he­in“. Ili ka­da sr­p­ski pi­sac Dra­gan Ve­li­kić, au­tor ro­ma­na „Bo­na­via“(ta­ko se zo­ve i poz­na­ti ho­tel u Ri­je­ci), či­ta ri­ječ­ki esej na otva­ra­nju fes­ti­va­la. Ili ka­da ci­par­ska au­to­ri­ca Myr­to Azi­na Chro­ni­di, či­ji je ro­man „Eks­pe­ri­ment“valj­da pr­va knji­ga ne­kog ci­par­skog auto­ra pre­ve­de­na na hr­vat­ski, pro­kr­sta­ri gra­dom uz­duž i po­pri­je­ko odu­šev­lje­na nje­go­vom car­skom ar­hi­tek­tu­rom. Na­rav­no, Vri­sak ne bi bio to­li­ko ve­he­men­tan da ne­ma pro­jek­ta Eu­ro­pom u tri­de­set knji­ga ko­ji je VBZ-u omo­gu­ćio tro­go­diš­nju kul­tu­ro­lo­šku mi­si­ju upoz­na­va­nja hr­vat­skih či­ta­te­lja s vr­hun­skim pis­ci­ma iz rje­đe pre­vo­đe­nih li­te­rar­nih sre­di­na.

Od Es­to­ni­je do Grč­ke

Ta­ko je ove go­di­ne Rijeka upoz­na­la i es­ton­skog ka­riz­ma­tič­nog pis­ca pr­ve ka­te­go­ri­je Tõnua Õn­ne­pa­lua (či­ji je ro­man „Po­gra­nič­ni te­ri­to­rij“Iva­na Šo­jat pre­ve­la s fran­cu­skog je­zi­ka jer pre­vo­di­te­lja za es­ton­ski ne­ma­mo). U Ri­je­ci je bi­la i od­lič­na fin­ska au­to­ri­ca Ri­ika Pul­k­ki­nen či­ji je ro­man „Is­ti­na“u re­kord­nom ro­ku pre­ve­den na se­dam­na­est je­zi­ka, ali i Slo­va­ki­nja Mo­ni­ka Kom­pa­ni­ko­va ko­ja je na Vri­sku po­ka­za­la rad­nu ver­zi­ju fil­ma snim­lje­nog po nje­nu in­tri­gant­nom ro­ma­nu „Pe­ti brod“. Od grč­kog pak auto­ra Chris­to­sa Iko­no­mua, auto­ra ro­ma­na „Ne­što će se do­go­di­ti, vi­djet ćeš“, mo­glo se saz­na­ti pu­no o grč­koj sva­kod­ne­vi­ci ko­ja sve vi­še pod­sje­ća na onu hr­vat­sku. Ali za­to je tu Vri­sak, jed­no od mjes­ta na ko­ji­ma se vo­di žes­to­ka bor­ba pro­tiv kul­tu­ro­lo­ške i sva­ke dru­ge le­tar­gi­je. Sa­mo da to na vri­je­me shva­te i ri­ječ­ki grad­ski oci i Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re. Dok ne pro­đe „voz“...

Te­melj fes­ti­va­la va­žan je pro­jekt VBZ-a “Eu­ro­pom u tri­de­set knji­ga” “Vri­sak” se bo­ri pro­tiv kul­tu­ro­lo­ške i sva­ke dru­ge le­tar­gi­je i zas­lu­žu­je ve­ću pot­po­ru

Su­sret u Ex li­bri­su Is­lan­d­ski pi­sac Sjón u Ri­je­ci je su­sreo Da­šu Dr­n­dić, či­ji ro­man “Le­ica for­mat” upra­vo či­ta na en­gle­skom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.