Naj­go­re je kad do­đu u mar­ki­ra­nom odi­je­lu i u BMW-u, s po­t­vr­dom da su ne­za­pos­le­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Kad iz­bje­ga­va­ju priz­na­ti očins­tvo, po­ri­ču ve­zu s dje­te­to­vom maj­kom, go­vo­re da je spa­va­la s mno­gi­ma. Kad iz­bje­ga­va­ju pla­ća­ti ali­men­ta­ci­ju, pre­pi­šu ili stje­ču imo­vi­nu na dru­gu oso­bu, od­jav­lju­ju se s adre­se da im se ne bi uš­lo u trag i uru­či­lo sud­ski po­ziv, fik­tiv­no se za­du­žu­ju ka­ko bi se pri­ka­za­li pre­za­du­že­ni­ma, fik­tiv­no pri­ka­zu­ju hi­po­te­ke na stan, laž­no pri­ka­zu­ju pri­ho­de, s pri­vat­nim pos­lo­dav­cem do­go­va­ra­ju se da ra­de na cr­no i da im se služ­be­no pri­ka­zu­je sa­mo mi­ni­ma­lac – na­bra­ja Ma­ti­je­vić Vr­salj­ko le­pe­zu laž­nih do­ka­za ko­ji­ma se po­je­di­ni ro­di­te­lji slu­že ka­ko bi za­ki­nu­li svo­je di­je­te. – Naj­go­re je ka­da do­đu u mar­ki­ra­nom odi­je­lu u BMW-u i s po­t­vr­dom da su ne­za­pos­le­ni! Ni­kad ne­ću za­bo­ra­vi­ti sce­nu u jed­noj ame­rič­koj sud­ni­ci, gdje sam bi­la na edu­ka­ci­ji. Au­to­ri­ta­tiv­na sut­ki­nja u to­gi slu­ša­la je jed­nog oca ko­ji opi­su­je za­što ne mo­že pla­ća­ti za svo­je di­je­te i u jed­nom je tre­nut­ku za­tra­ži­la: “Show me the wat­ch!” On je ski­nuo sat, sut­ki­nja ga je po­gle­da­la i us­t­vr­di­la: “Ro­lex!” te br­zo do­ni­je­la pre­su­du o uz­dr­ža­va­nju. Kod nas se pre­vi­še ad­mi­nis­tri­ra, no­se se sil­ne po­t­vr­de o ko­je­če­mu ia­ko svi zna­ju da se nji­ma sa­mo fri­zi­ra stvar­na si­tu­aci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.