Od­go­vor mi­nis­tru zdrav­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

VICE BATARELO: Pi­lu­la ne mo­že spri­je­či­ti su­sret sper­mi­ja i ja­jaš­ca, već spre­ča­va da se em­brij ug­ni­jez­di u ma­ter­ni­cu do­vo­de­ći ta­ko do smr­ti no­vog ljud­skog bi­ća

Pred­sjed­nik udru­ge Vi­gi­la­re o iz­ja­vi mi­nis­tra D. Na­ki­ća ka­ko “pi­lu­le za dan pos­li­je” ni­su abor­tiv­no sred­stvo BO­RIS ŠČITAR

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.