Šuker: Bu­di­mo po­niz­ni, da­le­ko je još kraj

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Da­vor Šuker, pred­sjed­nik Hr­vat­skog no­go­met­nog sa­ve­za bio je pre­sre­tan u utro­bi Par­ka prin­če­va. Na SP-u 1998. za­bio je po­bje­do­nos­ni gol za bron­cu, u ne­dje­lju se di­vio svo­jim igra­či­ma i na­vi­ja­či­ma. - Mi smo ma­la zem­lja, ali ja­ko do­bro zna­mo igra­ti no­go­met. Hva­la igra­či­ma, sto­že­ru, bi­lo je ovo div­no po­pod­ne u Pa­ri­zu. Ape­li­ram na na­še vje­re­ne na­vi­ja­če da ne uplo­ve u eufo­ri­ju, da nas i da­lje ova­ko li­je­po po­dr­ža­va­ju - re­kao je pred­sjed­nik Šuker. Kao da je bio u Mar­se­iel­lu, na na­vi­jač­kim obra­ču­ni­ma... Ili u ne­koj MMA bor­bi. Ve­dran Ćro­lu­ka je od 31. mi­nu­te ka­da ga je To­sun odva­lio lak­tom sva­ko ma­lo bio obli­ven krv­lju. Ne­ko­li­ko in­ter­ven­ci­ja ima­la je li­ječ­nič­ka služ­ba, ali na kra­ju je Ćor­lu­ka iz­dr­žao ci­je­lu utak­mi­cu. Još je u 90. mi­nu­ti do­bio i no­gom u gla­vu... - Na po­lu­vre­me­nu sam ši­vao gla­vu, ali na­kon sva­kog udar­ca gla­vom ra­na se otva­ra­la, pa je krv iš­la. Ma, ni­je me smetalo. Vi­še mi je smetalo kad su mi za­vi­li uši, slav­bi­je sam čuo, ha­ha­ha­ha... Ne znam ko­li­ko je ša­vo­va, mis­lim da su tri - ka­zao je Ćor­lu­ka.

Sklo­ni smo pre­tje­ri­va­ti, bi­lo je do­bro, ali još uvi­jek ima­mo pu­no pos­la - ka­že Čor­lu­ka

Da­vor Šuker bio je pre­sre­tan na­kon po­bje­de pro­tiv Tur­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.