Jar­ni: Če­si su slič­ni na­ma, mo­gli bi na­mu­či­ti Špa­njol­ce ko­ji su u pa­du

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Ro­bert Ju­na­ci

Ni­je špa­njol­ska re­pre­zen­ta­ci­ja kao do­sad, u pa­du su jer ne­kih igra­ča vi­še ne­ma, a dru­gi su već uš­li u oz­bilj­ne go­di­ne ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net Što Hr­vat­sku če­ka u još dvi­je pre­os­ta­le utak­mi­ce u sku­pi­ni, po­ka­zat će nam sraz Špa­njol­ske i Če­ške. Špa­njol­ska ni­ko­me, pa ni na­ma ni­je ne­poz­na­ni­ca, nje­ne igra­če svi gle­da­mo ti­je­kom go­di­ne u nji­ho­vim ve­li­kim klu­bo­vi­ma.

Iz­gu­bi­li su moć

A i re­pre­zen­ta­ci­je ni­je ne­kak­va ne­poz­na­ni­ca, uos­ta­lom, Špa­njol­ci bra­ne dva uzas­top­na nas­lo­va europ­skih pr­va­ka. Do­du­še, u me­đu­vre­me­nu im se do­go­dio de­bakl na Svjet­skom pr­vens­tvu u Bra­zi­lu, sa sa­mo tri bo­da u sku­pi­ni, ni­su do­če­ka­li no­ka­ut fa­zu SP-a. – Op­će­ni­to gle­da­no, Špa­njol­ska je dos­ta pa­la, ni­je to vi­še ona re­pre­zen­ta­ci­ja ko­ja se dva­put za­re­dom oki­ti­la nas­lo­vom eu­rop­skog pr­va­ka, ko­ja je osvo­ji­la sve što se mo­že – ve­li Ro­bert Jar­ni ko­ji je do­bar dio svo­je igrač­ke ka­ri­je­re pro­veo upra­vo u Špa­njol­skoj, u Be­ti­su, Re­al Ma­dri­du i Las Pal­ma­su. Ko­li­ko mo­gu, po­ka­zat će su­sret sa Če­si­ma, i oni će na trav­njak, baš kao i ju­čer Hr­vat­ska, u ra­nom ter­mi­nu od 15 sa­ti. – Špa­njol­ska je iz­gu­bi­la moć ko­ju je ima­la, ko­ju je ja­ko du­go po­ka­zi­va­la. Ne­ki igra­či ipak po­la­ko od­la­ze, ne­kih vi­še ne­ma, a dio ih je ušao u oz­bilj­ne go­di­ne ka­da je te­ško bi­ti mo­ćan. A ni­je dvoj­ba da je tim igra­či­ma, do­du­še, kao i na­šim zvi­jez­da­ma, se­zo­na bi­la iz­u­zet­no du­ga, te­ška, čak is­crp­lju­ju­ća. A za igra­če ko­ji su u go­di­na­ma to je sa­mo do­dat­na, ote­got­na okol­nost – objas­nio je Ro­bert Jar­ni. U pri­log Jar­ni­je­voj tvrd­nji da Vi­cen­te del Bosque ima pro­ble­ma go­vo­ri i utak­mi­ca nje­go­ve vr­ste pro­tiv Gru­zi­je (1:0) u po­s­ljed­njoj pro­vjer­noj utak­mi­ci ia­ko su igra­li u go­to­vo naj­ja­čem sas­ta­vu. – Mis­lim da bi Špa­njol­ci mo­gli ima­ti pro­ble­ma i s Če­si­ma i s na­ma. Za­pra­vo smo slič­ni, i Če­si, kao i mi, vo­li­mo igra­ti, na­di­gra­va­ti se. To nam je dio men­ta­li­te­ta, ia­ko mis­lim da smo u to­me ja­či od Če­ha. Vi­djet će­mo ka­ko će da­nas funk­ci­oni­ra­ti obra­na Špa­njo­la­ca, mis­lim da je nji­ho­va de­fen­ziv­na igra na­ša pri­li­ka – za­klju­čio je Jar­ni.

Če­si: Ima­mo re­cept za fu­ri­ju

– Ključ će bi­ti u na­šoj de­fen­ziv­noj igri, obra­nu mo­ra­ju igra­ti svi, po­čev od na­pa­da­ča, sve dru­go bi­lo bi smr­to­nos­no po nas. Špa­njol­ci mo­gu kaz­ni­ti sva­ki kri­vi po­kret, ko­rak. Do­bro se sje­ćam dvi­ju utak­mi­ca s nji­ma 2011. (Špa­njol­ska po­bi­je­di­la 2:0 i 2:1, na­pa.a), pot­pu­no su me men­tal­no is­cr­pi­li, to­li­ko su iz­i­ski­va­li kon­cen­tra­ci­je. I uza sav naš trud ta­da ni­smo us­pje­li. No, mo­žda ima­mo re­cept za da­nas – ka­zao je če­ški sto­per To­maž Si­vok.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.