Lu­ka Mo­drić ve­li­čans­tve­ni!

Hr­vat­ska po­bi­je­di­la Tur­sku 1:0

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Ni­je ga bi­lo u glav­noj ulo­zi od Eura 2008. go­di­ne. Ta­da je za­bio i igra­li smo od­lič­no! Mi­ri­še li to sa­da na re­pri­zu? Lu­ka Mo­drić bio je igrač utak­mi­ce u po­bje­di pro­tiv Tur­ske (1:0), to ne tre­ba ni na­gla­ša­va­ti. A gol je bio kao iz sno­va! Mo­drić je u 41. mi­nu­ti ba­cio Park prin­če­va u ek­s­ta­zu. Do ta­da smo raz­miš­lja­li je li Ča­čić na­pra­vio sve ka­ko tre­ba, je li Ra­ki­ti­ća gur­nuo pre­vi- še na­pri­jed, a Luku na­trag... Ovo i ono... A on­da je taj od­bi­ja­nac – lop­ta je bi­la de­se­tak me­ta­ra u zra­ku – po­go­dio kao da mu je no­ga na­vo­đe­na ra­ke­ta. Ni­je bi­la stvar u br­zi­ni ne­go u ne­vje­ro­jat­noj pre­ciz­nos­ti, go­to­vo kom­pju­ter­skoj. Bio je to gol ve­li­ka­na. Oni ko­ji sum­nja­ju, ako tak­vih ima, sa­da zna­ju za­što je Mo­drić je­dan od naj­bo­ljih ve­zis­ta na svi­je­tu. Na druš­tve­nim mre­ža­ma po­ma­ma je za ve­li­kim Lu­kom!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.