ČA­ČIĆ: MOĆ­NI SMO, PRODORNI, ALI NE­ĆE­MO PODLEĆI EUFO­RI­JI

Imam sku­pi­nu igra­ča ko­ja od­lič­no re­agi­ra na sve. Ni pro­mje­ne ni­sam že­lio ra­di­ti ra­ni­je jer smo sve ima­li pod kon­tro­lom. Ni­sam stra­ho­vao da će­mo pri­mi­ti gol – re­kao je iz­bor­nik

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Józ­sef Pu­lit­zer

Ćor­lu­ka ima ne­ko­li­ko ša­vo­va na tje­me­nu, sva­ki put kad bi uda­rio lop­tu gla­vom stva­rao se he­ma­tom ko­ji bi pr­s­nuo. Ali ni­je že­lio van! józ­sef.pu­lit­zer@ve­cer­nji.net Mi­nu­te su spo­ro od­mi­ca­le, na­ši su se va­lja­li, Tur­ci ne­što kao na­pa­da­li, ali od­bi­ja­li su se o zi­do­ve hr­vat­ske obra­ne. Na­vi­ja­či su pre­kri­ži­li ru­ke, sa­mo da se ne po­no­vi 2008. go­di­na. Ne­će valj­da. No ovo je ne­ka dru­ga­či­ja pri­ča, osam go­di­na kas­ni­je is­pri­ča­na je na dru­ga­či­ji na­čin. Na­čin Lu­ke Mo­dri­ća. Fa­tih Te­rim je vr­tio, po­ku­ša­vao, ali na kra­ju je sa­mo mo­gao po­gle­da­ti u ne­bo i ka­za­ti: “Do­bro smo proš­li.”

Čak tri vrat­ni­ce na­ših

Hr­vat­ska je ima­la pri­go­du raz­bi­ti Tur­sku, po­go­di­li smo tri vrat­ni­ce (Sr­na, Bro­zo­vić, Pe­ri­šić), ima­li još šest-se­dam od­lič­nih pri­go­da. – Priz­na­jem, Hr­vat­ska je bi­la bo­lja, po­seb­no u dru­gom po­lu­vre­me­nu. Ni za­mje­ne ni­su is­pu­ni­le mo­ja oče­ki­va­nja. Hr­vat­ska je ja­ka, mo­že oti­ći da­le­ko na Euru – is­kre­no je priz­nao po­raz Fa­tih Te­rim. To­li­ko nam je bio kost u gr­lu, valj­da je sad doš­lo vri­je­me da se pres­ta­ne­mo vra­ća­ti mis­li­ma u taj Beč, na Pra­ter. Dok se Te­rim znoj­na če­la va­dio pred svo­jim iz­vjes­ti- te­lji­ma, objaš­nja­vao za­što Tu­ran i Çal­ha­noğlu ni­su bi­li na ni­vou, okre­nu­li smo se An­ti Ča­či­ću. Hr­vat­ska s nje­go­vim pot­pi­som odas­la­la je jas­nu, moć­nu po­ru­ku ci­je­loj Eu­ro­pi. Bi­la je to de­mons­tra­ci­ja zna­nja, ne i fi­zič­ke mo­ći. Ali kad imaš tak­ve maj­sto­re po­put Mo­dri­ća i Ra­ki­ti­ća, on­da je gri­jeh tr­ča­ti kao na­vi­jen. La­ko­ća pro­bi­ja­nja bo­ko­va, s jed­ne stra­ne pro­la­zio je Pe­ri­šić, s dru­ge Sr­na ko­jem je od­lič­no se­kun­di­rao Bro­zo­vić... Man­džu­kić u sre­di­ni je na­past za sva­kog, još kad sto­pe­ri odi­gra­ju tek s jed­nom po­gre­škom (Vi­da je za­kas­nio u sko­ku pri Tu­fa­no­voj pri­go­di), on­da je jas­no da svi na­ši sno­vi ima­ju oprav­da­nje. Ča­čić ni­je eufo­ri­čan tip, gle­da­ju­ći is­pod na­oča­la i vr­te­ći ži­cu od slu­ša­li­ca u ru­ka­ma, od­go­va­rao je na pi­ta­nja kao da je ko­ju mi­nu­tu pri­je vo­dio ne­ku utak­mi­cu HNL-a. Glas je do­bio po­seb­nu bo­ju ka­da mu je spo­me­nut Lu­ka Mo­drić. – Ovo je bi­lo naj­bo­lje iz­da­nje Lu­ke Mo­dri­ća u re­pre­zen­ta­tiv­nom dre­su, bio je is­tin­ski vo­đa mom­ča­di, dao je gol od­lu­ke. S ovak­vim Lu- kom Hr­vat­ska iz­gle­da dru­ga­či­je i pro­dor­ni­je – ka­zao je Ča­čić. Mo­drić je bio he­roj po­bje­de, ali je­dan od ju­na­ka bio je i Ćor­lu­ka ko­jem je kr­va­ri­la gla­va na­kon što ga je To­sun uda­rio lak­tom.

Bi­lo je i ne­kih sla­bos­ti

Ovo je bi­lo naj­bo­lje Lu­ki­no iz­da­nje u re­pre­zen­ta­tiv­nom dre­su, re­kao je iz­bor­nik Ča­čić: Ne­će nas po­lju­lja­ti ova po­bje­da, već sam re­kao da se vi­še pla­ši­mo Če­ha ne­go Tu­ra­ka...

– Ima ne­ko­li­ko ša­vo­va na tje­me­nu, sva­ki put kad bi uda­rio lop­tu gla­vom stva­rao se he­ma­tom ko­ji bi pr­s­nuo. Ni­je že­lio van – ka­že Ča­čić. Ni­je bio op­te­re­ćen ti­me što je Hr­vat­ska pro­pus­ti­la to­li­ko šan­si.

Au­to­ri­ta­tiv­no i bez po­gre­ške odra­dio je svoj dio pos­la i mom­ča­di dao do­dat­no sa­mo­po­uz­da­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.