ENGLEZE I RUSE UE­FA NE­ĆE IZ­BA­CI­TI ZA­TO ŠTO SU PREBOGATI

Bio je to u Mar­se­il­leu te­ro­ri­zam us­mje­ren na čo­vječ­nost – sli­ke ko­je gle­da­mo već de­set­lje­ći­ma na pr­vens­tvi­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Igor Flak igor.flak@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ue­fa je priz­na­la po­gre­šku zbog ko­je su se engleski i ru­ski hu­li­ga­ni mo­gli po­tu­ći i na sta­di­onu. Is­pri­ča­li su se i obe­ća­li da će bi­ti oprez­ni­ji Re­be­kah Var­dy ni­je us­pje­la do­če­ka­ti svog su­pru­ga da uđe u igru, ali je vi­dje­la i osje­ti­la su­za­vac ko­ji je ba­čen pri­je po­čet­ka utak­mi­ce iz­me­đu En­gle­ske i Ru­si­je (1:1).

“Mes­ni­ca” u Mar­se­il­leu

Ni oso­be iz VIP tret­ma­na ni­su se u su­bo­tu na­ve­čer mo­gle osje­ća­ti si­gur­no u mar­se­il­le­skoj “mes­ni­ci”. Na ju­gu Fran­cu­ske engleski na­vi­ja­či i hu­li­ga­ni do­bi­li su ba­ti­ne kao ni­ka­da do sa­da, jav­lja­ju do­pis­ni­ci i agen­ci­je, a mno­go to­ga mo­že se ot­kri­ti i na druš­tve­nim mre­ža­ma. Po­seb­ne pos­troj­be ru­skih hu­li­ga­na, pot­po­mog­nu­te lo­kal­nim Fran­cu­zi­ma me­đu ko­ji­ma, na­rav­no, ima i onih ko­ji no­se ma­ji­ce “Či­ča je živ”, doš­le su u Mar­se­il­le s na­mje­rom da pre­uz­mu pri­mat od En­gle­za u hu­li­gan­skom svi­je­tu. Je­dan se engleski na­vi­jač bo­rio za ži­vot, u ne­dje­lju mu je sta­nje bi­lo sta­bil­ni­je. Za­nim­lji­vo, Ru­si ni­su bi­ra­li su­par­ni­ke, ni­su se bo­ri­li sa­mo s hu­li­ga­ni­ma, ne­go su na­pa­da­li i sre­do­vječ­ne Engleze. – Što je u gla­va­ma tih lju­di da se vječ­no tu­ku? – na­pi­sao je na Twit­te­ru le­gen­dar­ni engleski cen­tar­for Gary Li­ne­ker.

Bru­tal­ni Ru­si

En­gle­zi su u sre­di­štu tih ne­re­da kroz po­vi­jest Eura i SP-a. Po­seb­no su ak­tiv­ni bi­li u osam­de­se­tim i de­ve­de­se­tim go­di­na­ma. Na ju­gu Ita­li­je En­gle­zi su ta­da ra­di­li do­ta­da ne­vi­đe­ne ne­re­de. Bio je Mar­se­il­le me­ta i 1998. go­di­ne ka­da su En­gle­zi do­la­zi­li na SP. Oči­to je or­ga­ni­za­tor od­lu­čio da En­gle­zi do­đu na Azur­nu oba­lu jer su do­bri i bo­ga­ti po­tro­ša­či, a to je fran­cu­ska tu­ris­tič­ka me­ka. Policija ni­je ima­la do­volj­no svo­jih je­di­ni­ca (do­bar dio je upreg­nut u bor­bu pro­tiv te­ro­riz­ma), a ulič­ne bor­be vo­đe­ne su po mno­go­broj­nim uli­či­ca­ma i stu­bi­šti­ma tog fran­cu­skog gra­da. A bio je to te­ro­ri­zam pri­je sve­ga us­mje­ren na čo­vječ­nost, naj­bru­tal­ni­ji na­pa­di no­ga­ma u gla­vu, iživ­lja­va­nje nad­moć­nih ru­skih sna­ga. Čel­ni lju­di ru­skog spor­ta i dr­ža­ve tra­že od po­li­ci­je da se us­ta­no­vi što se toč­no do­go­di­lo te da se na­pa­da­če stro­go i oš­tro kaz­ni. Što god da se do­go­di, ni­kak­vih sank­ci­ja ne­će bi­ti pre­ma no­go­met­nim sa­ve­zi­ma tih dr­ža­va. Baš me za­ni­ma s ko­li­ko će eura bi­ti kaž­nje­ni, na­kon ri­jet­ko vi­đe­nih ne­re­da u Mar­se­il­leu. Ne, ne bri­ni­te se, ne­će se tim ve­li­kim na­ci­ja­ma ni­šta do­go­di­ti. To su prebogati gos­ti ko­ji će os­ta­vi­ti na mi­li­ju­ne eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.