Mo­drić: Sad ili ni­kad, ide­mo po ve­li­ki re­zul­tat na Euru

A špa­njol­ski sport­ski dnev­nik Mar­ca ju­čer je od­mah obja­vi­la: Pla­ši­mo se ovak­vog Mo­dri­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Ni­sam u onoj eufo­ri­ji od­mah ni pri­mi­je­tio da je u te­ren ušao naš na­vi­jač. Naj­važ­ni­je je da je ule­tio s do­brim na­mje­ra­ma, re­kao je Lu­ka Ni­je ga bi­lo u glav­noj ulo­zi na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma od 2008. go­di­ne. Otva­ra­nje Eura i Aus­tri­ja, ta­da je Lu­ka Mo­drić pos­ti­gao svoj po­s­ljed­nji po­go­dak na europ­skim i svjet­skim pr­vens­tvi­ma. No­vo otva­ra­nje i opet Mo­drić, kao da mi­ri­še na ne­što. I ne sa­mo to, ka­da Mo­drić za­bi­ja, Hr­vat­ska ne gu­bi. Pre­di­van top pro­tiv Tur­ske bio mu je je­da­na­es­ti u koc­kas­tom dre­su... De­set po­bje­da i je­dan neo­d­lu­če­ni is­hod, to je bi­lan­ca Hr­vat­ske ka­da Mo­drić za­bi­ja. Ona­ko dje­čač­ki is­kren, iz­ne­na­dio se ka­da je čuo za te broj­ke. Da je znao da je ta­ko, on­da bi sa­svim si­gur­no i vi­še za­bi­jao. – Ne znam za te broj­ke, ni­sam ih čuo. Ali, ako su toč­ne, ako je to is­ti­na, on­da je to li­jep po­da­tak, dra­go mi je da je ta­ko – ka­zao je Mo­drić.

Lop­ta na­vo­đe­na kao ra­ke­ta

Na­rav­no, bio je igrač utak­mi­ce u po­bje­di pro­tiv Tur­ske (1:0), to ne tre­ba ni na­po­mi­nja­ti. Ali taj gol, to je bi­lo kao iz sno­va, Mo­drić je u 41. mi­nu­ti ba­cio Park prin­če­va u ek­s­ta­zu. Do ta­da smo raz­miš­lja­li je li hr­vat­ski iz­bor­nik An­te Ča­čić na­pra­vio sve ka­ko tre­ba, je li Ra­ki­ti­ća gur­nuo pre­vi­še na­pri­jed, a Luku pre­vi­še na­trag... Ovo i ono... A on­da je do­šao taj od­bi­je­nac, lop­ta je bi­la de­se­tak me­ta­ra u zra­ku, a Lu­ka ju je po­go­dio kao da mu je no­ga na­vo­đe­na ra­ke­tom. Ni­je to bi­la br­zi­na, ali kom­pju­tor­ska pre­ciz­nost bi­la je ne­vje­ro­jat­na. Bio je to gol ve­li­ka­na. Oni ko­ji sum­nja­ju, ako i ima tak­vih, sa­da zna­ju zbog če­ga je Lu­ka Mo­drić je­dan od naj­bo­ljih ve­z­nja­ka na svi­je­tu. – Dra­go mi je zbog go­la, li­je­po mi je sje­la, hva­la Bo­gu da je uš­la. Ali sret­ni­ji sam zbog na­še igre i pred­sta­ve ko­ju smo pri­ka­za­li – skro­man je Mo­drić. Zre­lo je go­vo­rio, baš ta­ko i raz­miš­lja ci­je­la mom­čad. Osje­ća­ju da su u svom ve­li­kom tre­nut­ku. Fran­cu­ski Eu­ro je sad ili ni­kad za ovu ge­ne­ra­ci­ju. U Aus­tri­ji i Švi­car­skoj bi­li su pre­mla­di, u Polj­skoj i Ukra­ji­ni ne­dos­ta­ja­lo je is­kus­tva i sre­će, a u Fran­cu­skoj je doš­lo koc­kas­to vri­je­me... – Ovo je tek pr­vi ko­rak, ni­smo mi proš­li gru­pu. Zna­li smo i htje­li smo tur­nir otvo­ri­ti po­bje­dom, sa­da je važ­no nas­ta­vi­ti is­tim rit­mom – ka­zao je Mo­drić. On­da je u jed­nom da­hu pre­nio raz­miš­lja­nje iz svla­či­oni­ce. Ne­ma lu­di­la i ne­ke eufo­ri­je, ek­s­ta­ze, ko­ja će sa­da zav­la­da­ti Hr­vat­skom. Uvi­jek je ta­ko, jed­na po­bje­da di­že te go­re, po­raz te ba­ca do­lje. Ali naj­važ­ni­je je da mom­ci u dre­so­vi­ma ne po­le­te, da gla­vu os­ta­nu čvr­ste. Ne­ma sum­nje, to će bi­ti ta­ko, ima­ju do­volj­no is­kus­tva.

Po­di­gli smo sa­mo­po­uz­da­nje

– U svla­či­oni­ci je i pri­je ove utak­mi­ce bi­la sjaj­na at­mo­sfe­ra, to smo po­ka­za­li u ve­li­koj mje­ri. Hr­vat­ska je bi­la čvr­sta i ra­zi­gra­na, po­ka­za­li smo gard ka­kav tre­ba­ju ima­ti ve­li­ke mom­ča­di. A ja mis­lim da smo mi ve­li­ka mom­čad,

Mi smo ve­li­ka mom­čad, pro­tiv Tur­ske smo to i do­ka­za­li – re­kao je ju­če­raš­nji koc­kas­ti he­roj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.