Mer­kel po­ku­ša­va za­us­ta­vi­ti pro­dor Ki­ne u Nje­mač­ku

No­va pra­vi­la

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ta­nja Ivan­čić, Bernard Ka­ra­kaš vanj­ska@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ti­je­kom po­sje­ta Pe­kin­gu nje­mač­ka kan­ce­lar­ka že­li s ki­ne­skim pre­mi­je­rom do­go­vo­ri­ti “pra­vi­la igre” za inves­ti­ra­nje u Nje­mač­koj Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel u de­ve­tom je po­sje­tu Ki­ni, no ovaj put fo­kus raz­go­vo­ra s ki­ne­skim pre­mi­je­rom Li Kequ­ian­gom ni­je po­li­ti­ka ne­go gos­po­dar­stvo. Nje­mač­ka in­zis­ti­ra na pos­tav­lja­nju “fer od­no­sa” u gos­po­dar­stvu i spre­ča­va­nju tr­go­vin­skih su­ko­ba jer je u ti­je­ku ve­li­ki ki­ne­ski inves­ti­cij­ski pro­dor u Nje­mač­ku.

Ki­ne­ske pred­nos­ti nes­ta­ju

Na­ime, Ki­ne­zi bi usko­ro mo­gli pos­ta­vi­ti no­vi re­kord u inves­ti­ra­nju u nje­mač­ko gos­po­dar­stvo i pot­pu­no ga po­ko­ri­ti. Od­lu­či­li su kre­nu­ti u ofen­zi­vu i po­ku­po­va­ti sve vi­so­ko­teh­no­lo­ške tvrt­ke. Od po­čet­ka go­di­ne ki­ne­ski su inves­ti­to­ri od­lu­či­li pre­uzi­ma­ti nje­mač­ke tvrt­ke di­na­mi­kom od jed­ne tvrt­ke tjed­no, po­da­ci su De­alo­gi­ca. Do­sad su po­nu­di­li kup­nju 24 kom­pa­ni­je i nas­ta­ve li tim tem­pom, pre­ma­šit će vlas­ti­ti re­kord koji su pos­ta­vi­li 2014. go­di­ne ka­da su ak­vi­zi­ra­li 28 tvrt­ki. Do­sad su po­nu­di­li 9,1 mi­li­jun do­la­ra za nje­mač­ke kom­pa­ni­je, dok je 2014. to iz­no­si­lo 2,6 mi­li­ju­na do­la­ra. – U Ki­ni ras­te tro­šak rad­ne sna­ge, de­mo­graf­ska se sli­ka mi­je­nja, a rast gos­po­dar­stva us­po­ra­va. Ki­ne­ske pred­nos­ti la­ga­no nes­ta­ju, a nji­ho­va je vla­da shva­ti­la važ­nost stva­ra­nja tr­žiš­nih li­de­ra koji bi tre­ba­li, ka­ko ka­žu, na taj na­čin stvo­ri­ti car­stvo – sma­tra An­dre­as Gril­le, kon­zul­tant u Ro­land Ber­ge­ru. Ne priv­la­či po­zor­nost no­vac koji Ki­ne­zi pla­ni­ra­ju ulo­ži­ti, već tvrt­ke ko­je že­le ku­pi­ti, a ra­di se o ključ­nim tvrt­ka­ma na po­dru­čju pro­izvod­nje i nje­zi­ne di­gi­ta­li­za­ci­je, te po­ve­zi­va­nja pro­izvod­nje i ku­pa­ca in­ter­ne­tom u ta­ko­zva­noj in­dus­tri­ji 4.0. Mi smo po­sve otvo­ri­li na­še tr­ži­šte, no Ki­ne­zi to ni­su uči­ni­li, bar ne na jed­nak na­čin, tvr­de europ­ski po­du­zet­ni­ci.

Spor­na Ku­ka AG

Nje­mač­ku je naj­vi­še na­lju­ti­la po­nu­da ki­ne­ske tvrt­ke Mi­dea gru­pe, pro­izvo­đa­ča ku­ćan­skih apa­ra­ta, za kup­nju nje­mač­ke tvrt­ke Ku­ka AG, i to u vri­jed­nos­ti od 4,6 mi­li­jar­di do­la­ra. Ku­ka AG je­dan je od naj­ve­ćih svjet­skih pro­izvo­đa­ča in­dus­trij­skih ro­bo­ta. – Že­le ku­pi­ti u Nje­mač­koj vi­so­ko­teh­no­lo­šku tvrt­ku, ko­ju mno­gi sa­da na­zi­va­ju stra­te­škom u pro­ce­su auto­ma­ti­za­ci­je i in­dus­tri­je 4.0. Us­to, no­vac koji nu­de je ne­do­vo­ljan za ono če­ga bi se do­mo­gli kup­njom, a to su ključ­ne teh­no­lo­gi­je – sma­tra pro­fe­sor Ro­land Klo­se iz Ins­ti­tu­ta za stra­te­ške fi­nan­ci­je u Esse­nu. Nje­mač­ki mi­nis­tar gos­po­dar­stva Sig­mar Ga­bri­el pred­lo­žio je for­mi­ra­nje eu­rop­skog kon­zor­ci­ja za al­ter­na­tiv­nu po­nu­du za Ku­ku te pred­la­že i stro­že inves­ti­cij­ske pro­pi­se. – Mo­ra­mo uze­ti u ob­zir da ima­mo jed­no od naj­o­tvo­re­ni­jih gos­po­dar­sta­va u Eu­ro­pi, a na­tje­če se s tvrt­ka­ma ko­je ne do­la­ze iz otvo­re­nog tr­žiš­nog gos­po­dar­stva – re­kao je Ga­bri­el.

Ti­je­kom de­ve­tog po­sje­ta Ki­ni kan­ce­lar­ka Mer­kel pri­mi­la je i po­čas­ni dok­to­rat sve­uči­li­šta u Pe­kin­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.