Is­la­mist je bio sel­fi ma­ni­jak koji je ču­vao po­li­ti­ča­re i os­ta­lu eli­tu

Te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Is­lam­ska dr­ža­va sla­vi zlo­čin­ca: Alah će ga na­gra­di­ti dvos­tru­ko – ubio je kr­š­ća­ne i ne­vjer­ni­ke, a još i ho­mo­sek­su­al­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab ZA­GREB

“Omar Ma­te­en sa­mo je je­dan od voj­ni­ka ka­li­fa­ta u Ame­ri­ci. Alah mu po­da­rio raj jer je po­bio je ve­lik broj kr­š­ća­na i nas­tra­nih lju­di”, obja­vio je ra­dio Al Bayan, koji je po­ve­zan s te­ro­ris­tič­kom or­ga­ni­za­ci­jom Is­lam­ske dr­ža­ve, ko­men­ti­ra­ju­ći po­kolj u ko­je­mu je u Or­lan­du ubi­je­no naj­ma­nje 50 lju­di. Te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Is­lam­ske dr­ža­ve ovaj pu­ta je za me­tu oda­bra­la gay klub jer su, ka­ko ka­žu, tim či­nom kod Ala­ha zas­lu­ži­li dvos­tru­ku na­gra­du. Pr­vu zbog ubi­ja­nja kr­š­ća­na i ne­vjer­ni­ka, a dru­gu zbog uboj­sta­va LGBT po­pu­la­ci­je pri­pad­ni­ke ko­je sma­tra­ju nas­tra­ni­ma koji zas­lu­žu­ju smrt.

Pod nad­zo­rom po­li­ci­je

Mno­gi su uvje­re­ni ka­ko se naj­s­mr­to­nos­ni­ji na­pad ovak­vog ti­pa u po­vi­jes­ti SAD-a, koji je Omar iz­veo u gay klu­bu u Or­lan­du na Flo­ri­di ubiv­ši 50 i ra­niv­ši 53 oso­be, za­si­gur­no mo­gao spri­je­či­ti s ob­zi­rom na to da je Ma­te­en već ot­pri­je bio poz­nat ame­rič­koj po­li­ci­ji. Na­ime, bio je i na FBI- evoj lis­ti lju­di za ko­je se sum­nja da su ISIL-ovi sim­pa­ti­ze­ri, a fe­de­ral­na ga je po­li­ci­ja is­tra­ži­va­la još 2013. i 2014. go­di­ne. Go­to­vo je ne­vje­ro­jat­na či­nje­ni­ca da je, ia­ko je bio pod pa­skom po­li­ci­je, Ma­te­en ti­je­kom po­s­ljed­njih de­vet godina ra­dio u za­šti­tar­skoj tvrt­ki G4 Se­cu­re So­lu­ti­on ko­ja se ba­vi­la ču­va­njem vi­so­ko po­zi­ci­oni­ra­nih lju­di i po­li­ti­ča­ra te osi­gu­ra­va­njem zrač­nih lu­ka. Bio je na­oru­ža­ni ču­var i pro­šao je kroz dvi­je si­gur­nos­ne pro­vje­re. Is­to ta­ko, FBI je is­pi­ti­vao Ma­te­ena zbog pri­ja­telj­stva s pri­pad­ni­kom Nu­sra Fronta koji je iz­vr­šio sa­mo­uboj­stvo u Si­ri­ji. Tu se pos­tav­lja pi­ta­nje ka­ko su i na koji na­čin ame­rič­ke vlas­ti, ali i za­šti­tar­ska tvrt­ka u ko­joj je ra­dio, do­pus­ti­li tak­voj oso­bi da le­gal­no po­sje­du­je na­oru­ža­nje i pro­đe kom­plet­nu obu­ku i stek­ne pro­fe­si­onal­ne vje­šti­ne ko­ri­šte­nja na­oru­ža­nja. Ko­li­ko je bio vješt na oruž­ju, go­vo­ri i po­da­tak da je u vr­lo krat­kom vre­me­nu us­pio po­bi­ti 50 lju­di i te­ško ra­ni­ti 53 oso­be i to sa­mo ko­ris­te­ći AR-15 ju­riš­nu pu­šku i pi­štolj bez ko­ri­šte­nja bom­bi ili bi­lo kak­vih eks­plo­ziv­nih na­pra­va. Iz tvrt­ke se oprav­da­va­ju ka­ko je Ma­te­en si­gur­nos­no pro­vje­ren ka­da je do­šao u kom­pa­ni­ju 2007. i pro­vje­ra ni­je upu­ći­va­la ni na što sum­nji­vo te da je pro­vje­ra po­nov­lje­na 2013. s is­tim re­zul­ta­tom. – G4S je 2013. dobio in­for­ma­ci­ju da je Ma­te­ena is­tra­ži­vao i FBI, ali je is­tra­ga za­tvo­re­na. Tvrt­ka ni­je ima­la ni­kak­vih saz­na­nja o ve­za­ma Ma­te­ena i te­ro­ris­tič­kih ak­tiv­nos­ti, kao ni o to­me je li FBI pro­vo­dio no­ve is­tra­ge – rek­la je glas­no­go­vor­ni­ca tvrt­ke. Pri­ja­te­lji Oma­ra Ma­te­ena iz­ne­na­đe­ni su nje­go­vim kr­vo­loč­nom i ubi­lač­kom po­ho­dom i nitko ne bi za nje­ga re­kao da je pris­ta­ša is­lam­skog ra­di­ka­liz­ma. Bio je šmin­ker i ego­cen­trik. Naj­vi­še je vo­lio sli­ka­ti sel­fi­je i sli­ke stav­lja­ti na druš­tve­ne mre­že, što pri­pad­ni­ci ISIL-a sma­tra­ju ve­li­kim gri­je­hom te je sto­ga nje­go­vim pri­ja­te­lji­ma te­ško vje­ro­va­ti u nje­go­vu po­ve­za­nost s te­ro­ris­tič­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Is­lam­ska za­jed­ni­ca, ko­ja je opet stav­lje­na na vje­tro­me­ti­nu, osu­di­la je taj na­pad vje­ru­ju­ći da će on oja­ča­ti ra­si­zam i is­la­mo­fo­bi­ju i oja­ča­ti po­zi­ci­ju Do­nal­da Trum­pa koji je svo­jom kam­pa­njom pro­tiv mus­li­ma­na pri­do­bio mno­go sim­pa­ti­ze­ra.

Pa­pa: Be­smis­le­na mrž­nja

Sam Do­nald Trump od­mah se ogla­sio iz­ra­ziv­ši “za­do­volj­stvo” i da “ci­je­ni čes­tit­ke za to što je bio u pra­vu ve­za­no uz is­lam­ski te­ro­ri­zam”, no ka­ko “ne že­li čes­tit­ke, ne­go že­li ži­la­vost i bud­nost i mo­ra­mo bi­ti pa­met­ni”. Is­to ta­ko, Trump je na­pao ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Oba­mu i svo­ju pro­tu­kan­di­dat­ki­nju Clin­ton jer u svo­jim go­vo­ri­ma ni ne spo­mi­nju “ra­di­kal­ni is­lam” što sma­tra ne­pri­hvat­lji­vim za ame­rič­ku na­ci­ju. Ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma na­zvao je na­pad “ak­tom te­ro­ra i mrž­nje”. Kan­di­dat­ki­nja De­mo­krat­ske stran­ke na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma Hil­lary Clin­ton pos­la­la je po­ru­ku LGBT za­jed­ni­ci. “Mo­lim vas, znaj­te da imate mi­li­ju­ne sa­vez­ni­ka di­ljem zem­lje. Ja sam jed­na od njih. Nas­ta­vit će­mo se bo­ri­ti za va­še pra­vo da ži­vi­te slo­bod­no, otvo­re­no i bez stra­ha. Mrž­nja ap­so­lut­no ne­ma mjes­ta u SAD-u”. Pa­pa Fra­njo je “po­tre­sen i zgro­žen ubi­lač­kom lu­doš­ću i be­smis­le­nom mrž­njom”.

Do­nald Trump li­ku­je – iz­ra­zio je “za­do­volj­stvo” i re­kao da “ci­je­ni čes­tit­ke za to što je bio u pra­vu ve­za­no za is­lam­ski te­ro­ri­zam” FBI Ma­te­ena je is­pi­ti­vao zbog pri­ja­telj­stva s jed­nim pri­pad­ni­kom Fron­te Nu­sra

Naj­vi­še je vo­lio sli­ka­ti sel­fi­je i sli­ke stav­lja­ti na druš­tve­ne mre­že, što pri­pad­ni­ci ISIL-a sma­tra­ju ve­li­kim gri­je­hom

Ba­rack Oba­ma “Ni­ka­kav čin te­ro­ra i mrž­nje ne mo­že pro­mi­je­ni­ti ono što je­smo”, ka­zao je ame­rič­ki pred­sjed­nik

Do­nald Trump “Ci­je­nim čes­tit­ke za to što sam bio u pra­vu u ve­zi s is­lam­skim te­ro­riz­mom”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.