Mi­cro­soft je za kup­nju druš­tve­ne mre­že LinkedIn dao 26,2 ml­rd. $

U sof­tver­skom di­vu vje­ru­ju da će kup­nja naj­ve­će svjetske mre­že pos­lov­nja­ka s oko 433 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka ubr­za­ti njen rast i vri­jed­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ta­nja Ivan­čić teh­no@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Teh­no­div Mi­cro­soft ku­pio je pos­lov­nu druš­tve­nu mre­žu LinkedIn za 26,2 mi­li­jar­de do­la­ra ili 196 do­la­ra po di­oni­ci, a po­sao će bi­ti do­vr­šen do kra­ja pro­sin­ca, obja­vio je Mi­cro­soft. LinkedIn će za­dr­ža­ti vlas­ti­ti brend, kul­tu­ru i neo­vis­nost, objas­nio je u pi­smu za­pos­le­ni­ci­ma Satya Na­del­la, pred­sjed­nik upra­ve Mi­cro­sof­ta. Jeff We­iner i da­lje će os­ta­ti na če­lu te druš­tve­ne mre­že, od­go­va­rat će meni, a pri­dru­žit će se i na­šem ti­mu sta­ri­jih me­na­dže­ra. Vje­ru­jem da ima­mo za­jed­nič­ku mi­si­ju i vi­zi­ju ra­zvo­ja te da će Mi­cro­soft ubr­za­ti rast Lin­kedIna i do­ni­je­ti no­ve vri­jed­nos­ti ko­ris­ni­ci­ma mre­že – is­tak­nuo je šef Mi­cro­sof­ta. Na­ime, u svi­je­tu LinkedIn ima 433 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka, dok je 105 mi­li­ju­na mje­seč­nih po­sje­ta toj mre­ži. Ri­ječ je o naj­ve­ćem pre­uzi­ma­nju pod vod­stvom še­fa Mi­cro­sof­ta Satyje Na­del­le koji po­ku­ša­va re­or­ga­ni­zi­ra­ti tvrt­ku ot­kad je na nje­nom če­lu, od­nos­no u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne. LinkedIn na pr­vi po­gled ni­je tvrt­ka ko­ja se uk­la­pa u res­truk­tu­ri­ra­nje, no Mi­cro­soft će do­bi­ti naj­ve­ću svjet­sku mre­žu pos­lov­nja­ka. – Na­kon što smo pro­mi­je­ni­li na­čin na koji se do­bi­va­ju pri­li­ke i os­tva­ru­ju kon­tak­ti, uz no­vi od­nos s Mi­cro­sof­tom te kom­bi­na­ci­ju nji­ho­vih clo­ud us­lu­ga i na­še mre­že, pro­mi­je­nit će­mo na­čin na koji svi­jet funk­ci­oni­ra – iz­ja­vio je We­iner. Na­kon obja­ve ak­vi­zi­ci­je ci­je­na di­oni­ce Lin­kedIna sko­či­la je 49 pos­to, na 194,63 do­la­ra u pred­tr­go­va­nju na bur­zi u New Yor­ku. Mi­cro­sof­to­va di­oni­ca pa­la je 3,7 pos­to, na 49.60 do­la­ra.

Satya Na­del­la Šefu upra­ve Mi­cro­sof­ta ovo je najveća ak­vi­zi­ci­ja ot­ka­ko je na če­lu tvrt­ke, od 2014.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.