RULET KO­JI SE IGRA U VI­SO­KOJ PO­LI­TI­CI VE­ĆI­NI NO­SI GUBITAK, A NE ZARADU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Hr­vat­ski šte­di­še i da­lje vi­še vje­ru­ju eu­ru ne­go ku­ni pa je i da­lje 82 pos­to do­ma­će šted­nje za­šti­će­no de­viz­nom kla­uzu­lom ili se di­rek­t­no šte­di u stra­noj va­lu­ti. Po to­me os­ta­je­mo re­kor­de­ri me­đu čla­ni­ca­ma EU i, dok god je ta­ko, ta će či­nje­ni­ca bit­no odre­di­ti pra­vac hr­vat­ske mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke. Pad­ne li te­čaj pre­vi­še, to će se osje­ti­ti na za­ra­di iz­voz­ni­ka i šte­di­ša; oja­ča li, uda­rit će na još broj­ni­ju sku­pi­nu duž­ni­ka. I ne­dav­no smo ima­li jed­nu de­viz­nu in­ter­ven­ci­ju HNB-a, ka­ko bi za­us­ta­vio ja­ča­nje ku­ne pre­ma eu­ru, što je sta­bi­li­zi­ra­lo te­čaj do­ma­će va­lu­te na oko 7,5 ku­na za je­dan eu­ro. Ove je go­di­ne do­ma­ća va­lu­ta oja­ča­la oko je­dan pos­to, što je jed­nim di­je­lom i raz­log za sma­nje­nje ukup­nog iz­no­sa šted­nje, no do­ga­đa­ju se i dru­ga pres­la­gi­va­nja. Hra­bri­ji i upu­će­ni­ji inves­ti­to­ri ko­ji ni­su za­do­volj­ni sve ta­njom za­ra­dom ko­ju os­tva­ru­ju na ka­ma­ta­ma vra­ća­ju se na tr­ži­šte ka­pi­ta­la, ku­pu­ju di­oni­ce ili ula­žu no­vac u inves­ti­cij­ske fon­do­ve. Tko se jed­nom ope­če, pu­še i na hlad­no pa ta­ko i hr­vat­ski ula­ga­či igra­ju na

Na­ši du­go­vi donose zaradu ko­ja je znat­no iz­nad one ko­ju no­se pa­pi­ri dru­gih dr­ža­va

si­gur­no te uglav­nom us­mje­ra­va­ju no­vac u obvez­nič­ke fon­do­ve – fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je ko­je ži­ve od kup­nje dr­žav­nih vri­jed­nos­nih pa­pi­ra. Hr­vat­ska je za njih još uvi­jek do­bra pri­li­ka jer na­ši du­go­vi donose zaradu ko­ja je znat­no iz­nad za­ra­de ko­ja se mo­že os­tva­ri­ti na pa­pi­ri­ma dru­gih dr­ža­va. Ni­je to ovog pu­ta nešto što nam slu­ži na čast jer po­rez­ni obvez­ni­ci sku­po pla­ća­ju vi­še­go­diš­nje ne­ra­ci­onal­nos­ti, pa i rulet ko­ji se igra u vi­so­koj po­li­ti­ci. Dvor­ske splet­ke oko no­ve Vla­de ovih će da­na iz­bli­za pra­ti­ti i rej­tin­ga­ši ko­ji su do­pu­to­va­li u Za­greb da se na li­cu mjes­ta uvje­re u kom smje­ru ide zem­lja. Kad je ri­ječ o kre­dit­nom rej­tin­gu zem­lje, stvar bi ma­nje-vi­še bi­la si­gur­na za nas da se sta­nje mje­ri sa­mo po eko­nom­skim po­ka­za­te­lji­ma, no nji­ma je pri­do­da­na i po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost ko­joj se ne vi­di kra­ja. Svo­je­vre­me­no je Bill Clin­ton ak­te­re bo­san­sko­her­ce­go­vač­ke kri­ze za­tvo­rio u voj­nu ba­zu u Dayto­nu i ni­je ih pu­štao dok se ne do­go­vo­re. Na­ši ne mo­ra­ju pu­to­va­ti ta­ko da­le­ko, ali mo­ra­ju zna­ti da sva­ki iz­gub­lje­ni dan ko­šta.

HNB ni­je za­bri­nut Od po­čet­ka go­di­ne te­čaj ku­ne oja­čao je 1,3 pos­to pre­ma eu­ru, što je auto­mat­ski utje­ca­lo i na kun­ski is­kaz de­po­zi­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.