Za so­bu na mo­ru tre­ba – ve­za

Obi­telj s dvo­je ti­nej­dže­ra ni­je naš­la mjes­to u ho­te­lu, ia­ko traže od po­čet­ka lip­nja. Je­dva su re­zer­vi­ra­li pri­vat­ni smje­štaj uz pre­po­ru­ku. Ja­dran je ‘pun’. Fa­li – rad­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Rad­mi­la.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net

Pro­ble­mi Tur­ske i sje­ver­ne Afri­ke eu­rop­ske tu­ris­te okre­ću pre­ma Hr­vat­skoj, a stran­ci smje­štaj or­ga­ni­zi­ra­ju pu­no ra­ni­je ne­go na­ši tu­ris­ti Rad­mi­la Ko­va­če­vić Za­grep­ča­ni ko­ji go­di­na­ma na Ja­dra­nu lje­tu­ju u ho­tel­skim apart­ma­ni­ma ni­su ni slu­ti­li da će im ove go­di­ne tre­ba­ti – ve­za. Re­sort s če­tve­ro­kre­vet­nim bun­ga­lo­vom u ko­jem će obi­telj­ski, tra­di­ci­onal­no, pro­ves­ti zad­nja dva tjed­na ko­lo­vo­za po­če­li su tra­ži­ti još po­čet­kom lip­nja. – Da­ni­ma smo pre­tra­ži­va­li por­ta­le za pu­to­va­nja i sa­mi zva­li ho­tel­ske ku­će, ali sve je pu­no. Pr­vo smo raz­miš­lja­li o Rap­cu, Ro­vi­nju i Sta­ri­gra­du, on­da smo pro­ši­ri­li po­tra­gu, a na kra­ju preš­li na pri­vat­ne apart­ma­ne. Ni s tim ni­je bi­lo vi­še sre­će, sve što nas je za­ni­ma­lo bi­lo je pu­no. Na kra­ju smo tek pre­ko poz­na­tih us­pje­li do­bi­ti apart­man ka­kav tra­ži­mo, pri­vat­ni, na oto­ku Ka­pri­ja­ma – ka­že Za­grep­čan­ka Lji­lja­na, ko­ja se os­vje­do­či­la da ovo­ga lje­ta pu­no to­ga ni­je kao pri­jaš­njih.

50 eura za noć - so­lid­na ci­je­na

– Ne sa­mo da u dru­goj po­lo­vi­ci ko­lo­vo­za ni­smo us­pje­li do­bi­ti smje­štaj ko­ji smo htje­li ne­go je to sa­da i skup­lje. Za če­tve­ro­kre­vet­ni apart­man bi­li smo sprem­ni za noć platiti če­tr­de­se­tak eura, kao i proš­lih se­zo­na kad su ci­je­ne u tom raz­dob­lju već po­ma­lo pa­da­le. Sa­da u mno­gim ho­tel­skim ku­ća­ma po­se­zo­na i ni­že ci­je­ne po­či­nju tek u dru­gom tjed­nu ruj­na, ta­ko da je naš otok po 50 eura za noć is­pao so­lid­na ci­je­na. Za­gre­bač­ka obi­telj s dvo­je ti­nej­dže­ra ni­je je­di­na ko­ja se su­da­ri­la s či­nje­ni­com da se Ja­dran br­zo pu­ni. Već mje­se­ci­ma se zna da će pro­ble­mi u ko­ji­ma se na­la­ze Tur­ska i tu­ris­tič­ke zem­lje sje­ver­ne Afri­ke mno­ge Eu­rop­lja­ne okre­nu­ti pre­ma Hr­vat­skoj i da bi to mo­glo su­zi­ti iz­bor domaćim gos­ti­ma, ko­ji od­mor ne­ri­jet­ko re­zer­vi­ra­ju kas­ni­je ne­go Ni­jem­ci, Aus­tri­jan­ci ili Bri­tan­ci. U domaćim agen­ci­ja­ma po­t­vr­đu­ju da se sve to uis­ti­nu i do­ga­đa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.