Ne­ma­ju mo­ti­va bez ve­će pla­će

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ia­ko je tu­ris­tič­ka se­zo­na po­če­la, hr­vat­ski ho­te­li još ni­su pro­naš­li do­volj­no rad­ni­ka se­zo­na­ca i si­tu­aci­ja u 2017. mo­gla bi bi­ti alar­mant­na. Upo­zo­ri­li su to ju­čer pred­stav­ni­ci Udru­ge pos­lo­da­va­ca u ho­te­li­jer­stvu Hr­vat­ske na okru­glom sto­lu o tr­ži­štu ra­da u tu­riz­mu, gdje su se oku­pi­li i pred­stav­ni­ci mi­nis­tar­sta­va tu­riz­ma i ra­da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va, HZZ-a i HGK. Ho­te­li­je­ri od dr­ža­ve traže olak­šan uvoz rad­ne sna­ge, a za­go­va­ra­ju i slo­ven­ski mo­del uvo­za rad­ne sna­ge iz ze­ma­lja ne­čla­ni­ca EU. – Od 235 ti­su­ća ne­za­pos­le­nih na Za­vo­du, sa­mo njih 10 pos­to pri­hva­ti­lo je se­zon­ske pos­lo­ve ovog pro­lje­ća. Pa­da in­te­res za ško­lo­va­nje za za­ni­ma­nja u tu­riz­mu, ka­zao je Ivi­ca Sab­ljić, pred­sjed­nik UPUHH-a. Ho­te­li­je­ri pred­la­žu i da u prek­va­li­fi­ka­ci­je uđu uče­nje en­gle­skog, nje­mač­kog i fran­cu­skog je­zi­ka, tre­nin­zi za ne­za­pos­le­ne, traže po­ve­ća­nje iz­no­sa sti­pen­di­ja, a zah­ti­je­va­ju i da im dr­ža­va su­fi­nan­ci­ra smje­štaj se­zo­na­ca ili ba­rem sma­nji po­rez na smje­štaj i hra­nu se­zo­na­ca. Pred­la­žu i re­gu­la­ci­ju sus­ta­va na­poj­ni­ca ka­ko bi se po­ve­ća­la mo­ti­va­ci­ja za rad. – Ne­će­mo mo­ti­vi­ra­ti rad­ni­ke a da im ne da­mo ve­će pla­će. To ne mo­že­mo sve dok nas dr­ža­va po­rez­no ne ras­te­re­ti – sma­tra Joško Lelas iz Ho­te­la Ma­kar­ska. HZZ u su­rad­nji s HOK-om ko­mo­rom po­kre­će br­zo os­po­sob­lja­va­nje za po­moć­na za­ni­ma­nja u tu­riz­mu za 1100 oso­ba, a pr­vi će bi­ti sprem­ni za po­sao već u sr­p­nju. (M. Cr­njak/PD) – Ima­mo 16 pos­to vi­še re­zer­va­ci­ja ru­skih gos­ti­ju ne­go la­ni u ovo vri­je­me, 32 pos­to vi­še iz Skan­di­na­vi­je, 39 pos­to iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, 35-pos­tot­ni plus iz Nje­mač­ke i Aus­tri­je... – na­bra­ja Atla­sov iz­vr­š­ni di­rek­tor za pro­da­ju na ino­zem­nim tr­ži­šti­ma Ro­man Re­ic­her.

Kre­ve­te za­ku­pi­le agen­ci­je

I do­ma­ćih je re­zer­va­ci­ja nešto vi­še ne­go la­ni. Ni­je još jas­no da li za­to što će do­ma­ćih gos­ti­ju ovog lje­ta na Ja­dra­nu uis­ti­nu i bi­ti vi­še ne­go u 2015. ili lju­di zna­ju da, zbog po­ja­ča­nog in­te­re­sa iz ino­zem­s­tva, ove go­di­ne ne tre­ba če­ka­ti last mi­nu­te po­nu­du. – Po­pus­ta i ak­cij­skih ci­je­na ove će go­di­ne uis­ti­nu bi­ti ma­nje ne­go ikad. Po­traž­nja je ve­li­ka, no tre­ba re­ći i da mjes­ta još ima. Ri­ječ je sa­mo o to­me da su mno­ge kre­ve­te za­ku­pi­le agen­ci­je i kad čo­vjek na­zo­ve di­rek­t­no ho­tel, oni ne­ma­ju slo­bod­nu so­bu, a kod nas bi, re­ci­mo, doz­nao da ona mo­žda ipak još ni­je pro­da­na. Is­to ta­ko, ove bi go­di­ne mo­gla bi­ti nešto po­ve­ća­na po­traž­nja za dru­gi dio ko­lo­vo­za, jer su ne­ki zbog no­go­me­ta od­go­di­li od­mor s po­čet­ka na kraj lje­ta – ka­že di­rek­tor Atla­sa Ivan Puk­šar. Za ja­dran­ske do­ma­ći­ne sve su to slatke mu­ke. Smi­je­ši im se naj­bo­lja se­zo­na, a re­kor­de naj­av­lju­ju i tu­ris­tič­ke vlas­ti. Mi­nis­tar tu­riz­ma An­ton Kli­man is­ti­če da bi u špi­ci sve bi­lo pu­no i da Hr­vat­ska ima 20 pos­to vi­še kre­ve­ta ne­go sa­da. Ci­je­la pri­ča ima, me­đu­tim, i jed­nu oz­bilj­nu ‘fa­lin­gu’ – ma­njak rad­ne sna­ge duž Ja­dra­na.

Mi­nis­tar Kli­man ka­že da bi u špi­ci se­zo­ne sve bi­lo pu­no i da Hr­vat­ska ima 20% vi­še kre­ve­ta

Vi­še je i do­ma­ćih gos­ti­ju Ove go­di­ne ne tre­ba če­ka­ti last mi­nu­te po­nu­du. Po­traž­nja bi mo­gla bi­ti po­ve­ća­na u dru­gom di­je­lu ko­lo­vo­za jer su ne­ki od­mor od­go­di­li zbog no­go­me­ta, ka­že di­rek­tor Atla­sa Ivan Puk­šar vi­še gos­ti­ju oče­ku­je se ove go­di­ne. La­ni je bi­lo 13,2 mi­li­ju­na stra­nih i 1,7 mi­li­ju­na do­ma­ćih tu­ris­ta

2017. će bi­ti alar­mant­na Ho­te­li­je­ri traže olak­šan uvoz rad­ne sna­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.