HDZ ipak ne­će ru­ši­ti Vla­du?

Bu­de li od­lu­ka da je šef HDZ-a u su­ko­bu in­te­re­sa ili ne bu­de li po­sve am­nes­ti­ran, nit­ko ne mo­že jam­či­ti da će zas­tup­ni­ci HDZ-a ru­ši­ti Vla­du, lo­gič­ni­je je da Ka­ra­mar­ko ode

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go

Ia­ko se ve­ći­na su­go­vor­ni­ka u HDZ-u sla­že da su još sve op­ci­je otvo­re­ne, ne vje­ru­ju u op­ci­ju da Ka­ra­mar­ko ode, a Ore­ško­vić os­ta­ne u Vla­di Ia­ko je Pred­sjed­niš­tvo HDZ-a jed­no­glas­no od­lu­či­lo da će u če­t­vr­tak u Sa­bo­ru ru­ši­ti pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća, a ti­me i ci­je­lu Vla­du, još su sve op­ci­je otvo­re­ne, uvje­ra­va­ju iz­vo­ri iz HDZ-a. Ti­jek do­ga­đa­ja, sma­tra­ju po­je­di­ni iz­vo­ri iz Pred­sjed­niš­tva, mo­gla bi us­mje­ri­ti da­naš­nja od­lu­ka Po­vje­rens­tva za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa, ko­je od­lu­ču­je je li Ka­ra­mar­ko bio u su­ko­bu in­te­re­sa zbog pos­lov­ne su­rad­nje svo­je su­pru­ge s MOLo­vim lo­bis­tom.

Pre­su­dio Tuđ­man?

Na­ši su­go­vor­ni­ci, ko­ji su ot­po­čet­ka bi­li pro­tiv ru­še­nja Vla­de, ka­žu ka­ko bi za Ka­ra­mar­ka ne­ga­tiv­na od­lu­ka Po­vje­rens­tva ras­plet po­li­tič­ke kri­ze mo­gla odves­ti u smje­ru da se u Sa­bo­ru ne ru­ši pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća, ne­go da iz Vla­de ode To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, a da se s Mos­tom pro­ba do­go­vo­ri­ti od­la­zak Ore­ško­vi­ća i do­la­zak Zdrav­ka Ma­ri­ća za pre­mi­je­ra. Čak i osmo­čla­ni pre­go­va­rač­ki tim, ko­ji je os­no­van pre­kju­čer na Pred­sjed­niš­tvu HDZ-a, a u ko­jem su i Mi­li­jan Br­kić i To­mis­lav Ču­ljak, ko­ji do­sad ni­su su­dje­lo­va­li u ak­ci­ja­ma ru­še­nja Vla­de i do­go­va­ra­nja no­ve ve­ći­ne (Br­kić je bio za­tra­žio od­la­zak Ka­ra­mar­ka iz Vla­de), vi­de pri­mar­no u svje­tlu pre­go­vo­ra s Mos­tom, a ne (sa­mo) for­mi­ra­nja no­ve ve­ći­ne. – Čim su Br­kić i Ču­ljak u tom Bu­de li od­lu­ka Po­vje­rens­tva po­volj­na za Ka­ra­mar­ka, a pre­mi­jer pri­je ne od­stu­pi sam, HDZ ga on­da vr­lo vje­ro­jat­no u če­t­vr­tak ru­ši u Sa­bo­ru ti­mu, to je us­mje­re­no na pre­go­vo­re s Mos­tom – sma­tra naš su­go­vor­nik ko­ji je uvje­ren da HDZ bez Mos­ta ne mo­že for­mi­ra­ti no­vu (odr­ži­vu) ve­ći­nu. U pri­log ovim te­za­ma mo­gla bi ići i po­bu­na ko­ja se do­go­di­la proš­li tje­dan na Klu­bu HDZ-a u Sa­bo­ru jer su po­je­di­ni HDZ-ovi zas­tup­ni­ci jas­no rek­li da ru­še­nje Vla­de s ma­lom mo­guć­noš­ću skla­pa­nja no­ve ve­ći­ne vo­di no­vim iz­bo- Po­je­di­ni su­go­vor­ni­ci sma­tra­ju da u slu­ča­ju ne­ga­tiv­ne od­lu­ke Po­vje­rens­tva Ka­ra­mar­ko mo­ra oti­ći, a s Mos­tom će se po­ku­ša­ti do­go­vo­ri­ti da Ma­rić za­mi­je­ni Ore­ško­vi­ća ri­ma, što zna­či po­raz HDZ-a i po­vra­tak SDP-a na vlast. Ia­ko je pr­vo bio pro­tiv opo­zi­va pre­mi­je­ra pa je pro­mi­je­nio re­to­ri­ku ka­da je Ka­ra­mar­ko pred­lo­žio da iz Vla­de odu i on i Ore­ško­vić i Bo­žo Pe­trov, ovih se da­na opet po­ja­vi­la in­for­ma­ci­ja da je Mi­ros­lav Tuđ­man vod­stvu stran­ke već re­kao da on ne­će gla­sa­ti ni za ru­še­nje Vla­de ni­ti će su­dje­lo­va­ti u even­tu­al­noj no­voj ve­ći­ni. On nam ju­čer tu Naj­ma­nje vje­ro­ja­tan sce­na­rij jest taj da se zbog ne­ga­tiv­ne od­lu­ke Po­vje­rens­tva Ka­ra­mar­ko po­vu­če, a pre­mi­jer os­ta­ne Ore­ško­vić jer Most od nje­ga ne odus­ta­je in­for­ma­ci­ju ni­je ni po­t­vr­dio ni de­man­ti­rao, jed­nos­tav­no je ni­je že­lio ko­men­ti­ra­ti.

Da­nas dan D

– Sve što Ka­ra­mar­ko ra­di ble­fi­ra­nje je do zad­njeg tre­nut­ka ka­ko bi se upla­ši­lo i uvje­ri­lo Most da odus­ta­ne od Ore­ško­vi­ća i pri­hva­ti Ma­ri­ća za pre­mi­je­ra. Ka­ra­mar­ku si­gur­no ni­je u in­te­re­su da Ore­ško­vić pro­go­vo­ri o svemu u svo­joj obra­ni u Sa­bo­ru kao što je naj­a­vio – re­kao je ju­čer naš su­go­vor­nik i nas­ta­vio: – Su­tra je dan D. Do zad­njeg se tre­nut­ka vje­ro­jat­no ne­će zna­ti ko­ji će bi­ti ko­nač­ni sce­na­rij. Pre­ma na­šem su­go­vor­ni­ku, u slu­ča­ju ne­ga­tiv­ne od­lu­ke Po­vje­rens­tva os­ta­je otvo­re­na i op­ci­ja da Ore­ško­vić os­ta­ne u Vla­di, a Ka­ra­mar­ko ode te da se ta­ko spasi Vlada HDZ-a i Mos­ta. Je­di­no ako Po­vje­rens­tvo pot­pu­no am­nes­ti­ra Ka­ra­mar­ka od sva­ke

Ka­ra­mar­ko ble­fi­ra ka­ko bi se upla­ši­lo i uvje­ri­lo Most da pri­hva­ti Ma­ri­ća za pre­mi­je­ra

od­go­vor­nos­ti i su­ko­ba in­te­re­sa, nas­ta­vio je, on­da su kar­te na nje­go­voj stra­ni i on­da je op­ci­ja ru­še­nja Vla­de naj­i­z­vjes­ni­ja. Os­ta­li su­go­vor­ni­ci iz Pred­sjed­niš­tva HDZ-a sla­žu se da je sve mo­gu­će, ali op­ci­ju da Ka­ra­mar­ko ode, a Ore­ško­vić os­ta­ne sma­tra­ju ne­vje­ro­jat­nom. Naš izvor ko­ji je u pre­go­va­rač­kom ti­mu ka­že da su pr­vo na re­du raz­go­vo­ri s part­ne­ri­ma iz Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je (sas­ta­nak je bio ju­čer) jer HDZ- ovi part­ne­ri (iz­u­zev HSP-a AS) ni­su da­li pot­pi­se za opo­ziv pre­mi­je­ra. Osim to­ga, part­ne­ri­ma se tre­bao pred­sta­vi­ti i kan­di­dat za man­da­ta­ra Ma­rić. Na­ši os­ta­li su­go­vor­ni­ci ka­žu da su pre­go­va­rač­ki tim do­ži­vje­li is­klju­či­vo kao eki­pu za pre­go­vo­re s part­ne­ri­ma s ko­ji­ma bi HDZ skla­pao no­vu sa­bor­sku ve­ći­nu. – Ne­ma mjes­ta stras­ti­ma ni po­dje­la­ma, sa­mo ra­zum. Ide­mo to odra­di­ti – re­kao je naš su­go­vor­nik ko­ji do­sad ni­je su­dje­lo­vao u pre­go­vo­ri­ma s mo­gu­ćim part­ne­ri­ma. Po­je­di­ni su­go­vor­ni­ci ču­de se da je tek sa­da oform­ljen pre­go­va­rač­ki tim ako se već ne­ko vri­je­me pre­go­va­ra s no­vim part­ne­ri­ma...

Po­je­di­ni se HDZ-ovi zas­tup­ni­ci pri­bo­ja­va­ju da ru­še­nje Vla­de s ma­lom šan­som skla­pa­nja no­ve ve­ći­ne vo­di iz­bo­ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.