Mi­nis­tri­ma po­ru­ka iz Ure­da pre­mi­je­ra: Vlada da­nas ne­će za­sje­da­ti

Sjed­ni­ca u Ban­skim dvo­ri­ma ot­ka­za­na ia­ko je uži ka­bi­net pro­šao sve toč­ke dnev­nog re­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ko.spo­ljar@ve­cer­nji.net

Iz­vo­ri bli­ski pre­mi­je­ru Ore­ško­vi­ću tvr­de da je sjed­ni­ca Vla­de iona­ko bi­la pla­ni­ra­na za če­t­vr­tak ili pe­tak, a ne za sri­je­du Mar­ko Špo­ljar Sjed­ni­ca Vla­de ko­ja se tre­ba­la odr­ža­ti da­nas ot­ka­za­na je ju­čer ra­no pos­li­je­pod­ne, ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što je u Ban­skim dvo­ri­ma odr­žan uži ka­bi­net Vla­de. Dva neo­vis­na iz­vo­ra iz Vla­de za Ve­čer­nji list po­t­vr­di­la su ju­čer da je sjed­ni­ca ot­ka­za­na, da o raz­lo­zi­ma ot­ka­zi­va­nja ni­su oba­vi­je­šte­ni, ne­go im je iz Ure­da pred­sjed­ni­ka Vla­de sti­gla sa­mo krat­ka po­ru­ka ka­ko u sri­je­du Vlada ne­će za­sje­da­ti.

Obračun – u Sa­bo­ru

Mi­nis­tri­ma je oba­vi­jest sti­gla na­kon što se odr­žao uži ka­bi­net Vla­de u kr­njem sas­ta­vu jer pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de To­mis­lav Ka­ra­mar­ko opet ni­je do­šao na uži ka­bi­net. Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić odr­žao je sas­ta­nak na ko­jem su uz pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Bo­žu Pe­tro­va na­zo­či­li i Mos­to­vi i HDZ-ovi mi­nis­tri. Iz­vo­ri bli­ski pre­mi­je­ru Ore­ško­vi­ću tvr­de da je sjed­ni­ca Vla­de iona­ko bi­la pla­ni­ra­na za če­t­vr­tak ili pe­tak, a ne za sri­je­du. No, je­dan od mi­nis­ta­ra re­kao nam je da su s ju­če­raš­njeg sas­tan­ka iz­aš­li uvje­re­ni da će se sjed­ni­ca Vla­de odr­ža­ti da­nas i da su mi­nis­tri s pre­mi­je­rom Ore­ško­vi­ćem proš­li sve toč­ke dnev­nog re­da. Ka­ko god bi­lo, os­ta­je pi­ta­nje ho­će li se sjed­ni­ca Vla­de ovaj tje­dan uop­će odr­ža­ti. Za­nim­lji­vo, na ju­če­raš­njem sas­tan­ku u Vla­di, pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, ni­je se ras­prav­lja­lo o HDZ-ovu pri­jed­lo­gu za opo­ziv pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. Iz sve­ga se mo­že za­klju­či­ti ka­ko je iz­gled­no da je pre­mi­jer Ore­ško­vić od­lu­čio da se o HDZ- ovu pri­jed­lo­gu on, pa on­da i Vlada u cje­li­ni, sa­bor­skim zas­tup­ni­ci­ma ne­će oči­to­va­ti pi­sme­no, ne­go tek u sa­bor­ni­ci u če­t­vr­tak. Na­ime, na­kon što pro­đe pro­pi­sa­ni rok od osam da­na u ko­jem se Vlada tre­ba oči­to­va­ti na pri­jed­log o opo­zi­vu, sa­bor­ski zas­tup­ni­ci mo­gu ras­prav­lja­ti, a na­kon to­ga i gla­sa­ti o Ore­ško­vi­će­vu opo­zi­vu una­toč to­me što im se Vlada, od­nos­no pre­mi­jer ni­su pi­sme­no oči­to­va­li. Iz­vo­ri bli­ski pre­mi­je­ru Ore­ško- vi­ću tvr­de da su u po­ne­dje­ljak i uto­rak u HDZ-u tra­ži­li na­čin ka­ko da Ore­ško­vi­ću one­mo­gu­će da se iz­rav­no obra­ti sa­bor­skim zas­tup­ni­ci­ma. S dru­ge stra­ne pre­mi­jer Ore­ško­vić od­lu­čio je sta­ti pred sa­bor­ske zas­tup­ni­ke i bra­ni­ti se od HDZo­vih op­tuž­bi na svoj ra­čun. Pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, pre­mi­jer će u Sa­bo­ru otvo­re­no go­vo­ri­ti i o svim pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma se su­sre­tao u svom ra­du ot­ka­ko je pos­tao pred­sjed­nik Vla­de.

Ap­surd­na si­tu­aci­ja

U Ban­skim dvo­ri­ma ju­čer se do­go­di­la još jed­na čud­na, za­pra­vo ap­surd­na si­tu­aci­ja jer je HDZ-ov kan­di­dat za no­vog man­da­ta­ra za sas­tav ne­ke no­ve Vla­de u svoj­stvu mi­nis­tra fi­nan­ci­ja s pre­mi­je­rom Ti­ho­mi­rom Ore­ško­vi­ćem raz­go­va­rao s pred­stav­ni­ci­ma utje­caj­nih rej­ting agen­ci­ja.

HDZ je tra­žio na­čin da Ore­ško­vi­ću one­mo­gu­ći go­vor u Sa­bo­ru, tvr­de iz­vo­ri bli­ski pre­mi­je­ru

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja i HDZ-ov kan­di­dat za no­vog pre­mi­je­ra Zdrav­ko Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.