Do­mo­ljub­na ko­ali­ci­ja tra­žit će če­ti­ri svo­ja čla­na u NO-u Po­drav­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Hr­vo­je.sla­bek@ve­cer­nji.net

Cilj je HDZ-a i HSS-a pos­ta­vi­ti svo­je lju­de u NO i po­tom is­ho­di­ti smje­nu upra­ve Po­drav­ke na če­lu sa SDPov­cem Zvo­ni­mi­rom Mr­ši­ćem Hr­vo­je Šla­bek – Kad smo mi 2011. go­di­ne iz­gu­bi­li iz­bo­re, bez pro­ble­ma smo se mak­nu­li iz Po­drav­ke, a ovi sa­da to ne že­le. Na ru­ku im ide nes­ta­bil­na si­tu­aci­ja s Vla­dom – ka­zao nam je pri­je mje­sec i pol da­na, ka­da je Nad­zor­ni od­bor ko­priv­nič­ke kom­pa­ni­je pro­lon­gi­rao od­lu­ku o sa­zi­va­nju glav­ne di­oni­čar­ske skup­šti­ne, utje­caj­ni duž­nos­nik HDZ-a iz Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­ke žu­pa­ni­je. Sa­zi­va­nje skup­šti­ne ta­da je od­go­đe­no, služ­be­no zbog naj­a­va o mo­gu­ćoj pro­da­ji 25-pos­tot­nog dr­žav­no­ga udje­la u kom­pa­ni­ji, a u stvar­nos­ti, ka­ko se doz­na­lo, zbog ne­mo­guć­nos­ti do­go­vo­ra iz­me­đu pred­stav­ni­ka dr­ža­ve i mi­ro­vin­skih fon­do­va, ko­ji dr­že 42 pos­to vlas­nič­kog udje­la, o no­vim ime­ni­ma u NO- u.Cilj HDZ-a i HSS-a, tra­di­ci­onal­no za­in­te­re­si­ra­nih za prev­last u ko­priv­nič­koj kom­pa­ni­ji, ja­san je – pos­ta­vi­ti svo­je lju­de u NO i po­tom is­ho­di­ti smje­nu upra­ve na če­lu sa SDP-ov­cem Zvo­ni­mi­rom Mr­ši­ćem, ko­ju je ame­no­va­la Mi­la­no­vi­će­va Vlada. Na­kon pre­kju­če­raš­nje sjed­ni­ce NO-a, na ko­joj je glav­na di­oni­čar­ska skup­šti­na na­po­kon sa­zva­na za 22. sr­p­nja, jas­no je da do do­go­vo­ra iz­me­đu dr­ža­ve i mi­ro­vi­na­ca ni­je doš­lo. Po­drav­ki­ni nad­zor­nja­ci iz­gla­sa­li su pri­jed­log skup­šti­na­ri­ma pre­ma ko­je­mu bi se na go­di­nu da­na pro­du­ljio man­dat dvo­je čla­no­va ko­ji­ma on is­tje­če – SDP- ov­cu Mi­la­nu Sto­ja­no­vi­ću i ne­za­vis­noj re­vi­zo­ri­ci Iva­ni Ma­to­vi­ni. To zna­či da bi ne­dir­nu­ti os­ta­li man­da­ti Ive Dru­ži­ća i Ma­te Crik­ven­ca, dru­ge dvo­ji­ce SDP- ova­ca u Po­drav­ki­nu NO-u. To ti­je­lo ukup­no bro­ji de­vet čla­no­va, od ko­jih su tro­ji­ca pred­stav­ni­ka mi­ro­vi­na­ca, tro­ji­ca pred­stav­ni­ka dr­ža­ve, dvo­je iz re­do­va neo­vis­nih struč­nja­ka i pred­stav­nik rad­ni­ka.Nes­luž­be­no doz­na­je­mo da je pre­kju­čer na sto­lu bi­lo pet pri­jed­lo­ga za ime­no­va­nje no­vih čla­no­va NO-a, me­đu ko­ji­ma i onaj o ime­no­va­nju če­tve­ro čla­no­va iz re­do­va Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je, no pred­stav­ni­ci mi­ro­vin­skih fon­do­va glat­ko su ih od­bi­li. Pri­jed­log o pro­du­lje­nju man­da­ta dvo­je čla­no­va NO-a na sa­mo go­di­nu da­na oni pri­ka­zu­ju kao kom­pro­mis – pri­če­kat će se raz­rje­še­nje kri­ze s Vla­dom i mo­gu­ći no­vi iz­bo­ri pa će se on­da do­go­va­ra­ti o pu­nim če­tve­ro­go­diš­njim man­da­ti­ma i no­vim čla­no­vi­ma NO-a. – Ti­me ne mo­že­mo bi­ti za­do­volj­ni. Dr­ža­va će na di­oni­čar­skoj skup­šti­ni da­ti pro­tu­pri­jed­log i tra­ži­ti ime­no­va­nje če­tve­ro no­vih čla­no­va NO-a na pu­ni man­dat – bi­jes­ni su na­ši su­go­vor­ni­ci iz Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.