Do­go­de li se br­zo iz­bo­ri dva­put, ve­li­ka ko­ali­ci­ja re­al­na je op­ci­ja

Biv­ša pre­mi­jer­ka J. Ko­sor sma­tra da se te­za o ve­li­koj ko­ali­ci­ji pla­si­ra da se po­mog­ne HDZ-u

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja, Bo­že­na Ma­ti­je­vić

Ana­li­ti­čar Sla­ven Le­ti­ca pred­lo­žio je u Ve­čer­njem lis­tu Vla­du ra­zvoj­nog za­jed­niš­tva ko­ja bi ima­la šan­se ri­je­ši­ti hr­vat­ske sis­tem­ske pro­ble­me Su­oče­ni s do­sad ne­vi­đe­nom kri­zom vlas­ti i u si­tu­aci­ji ka­da nam pri­je­ti opas­nost da će i na­kon no­vih iz­bo­ra nes­ta­bil­nost bi­ti je­di­na kons­tan­ta, “pla­vo- cr­ve­na” ko­ali­ci­ja opet se vra­ti­la u fo­kus i mno­gi­ma se či­ni kao naj­bo­lje rje­še­nje. Stid­lji­vo su je već kao op­ci­ju spo­me­nu­li i biv­ši mi­nis­tar fi­nan­ci­ja, SDP-ovac Bo­ris La­lo­vac, biv­ši pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de Ra­di­mir Ča­čić ta­ko­đer je vi­di kao re­al­ni sce­na­rij, a da je naj­ma­nje lo­še po­li­tič­ko rje­še­nje ko­je bi Hr­vat­skoj da­lo šan­su sma­tra i ana­li­ti­čar Sla­ven Le­ti­ca.

Ulaz u sta­bil­nost

U pre­kju­če­raš­njem Ve­čer­njem lis­tu Le­ti­ca iz­ri­či­to ka­že ka­ko je ve­li­ka ko­ali­ci­ja HDZ - SDP s ob­zi­rom na dra­ma­tič­nu ma­kro­eko­nom­sku kri­zu u ko­joj se na­la­zi­mo je­di­no rje­še­nje ko­je nu­di kak­vu tak­vu na­du u bo­lji­tak na­ših gra­đa­na, na­ro­da i zem­lje. Tak­va bi Vlada, ko­ju Le­ti­ca na­zi­va Vlada ra­zvoj­nog za­jed­niš­tva, ima­la šan­se ri­je­ši­ti sis­tem­ske pro­ble­me i de­fi­ni­ra­ti i im­ple­me­ti­ra­ti jav­ne po­li­ti­ke, omo­gu­ći­la bi bo­lji iz­bor ključ­nih dr­žav­nih duž­nos­ni­ka, a bi­la bi pri­hva­će­na i od jav­nos­ti i od na­ro­da umor­nog i pres­tra­še­nog svje­to­na­zor­skim i ide­olo­škim ra­to­vi­ma. Da bi ve­li­ka ko­ali­ci­ja mo­gla bi­ti ulaz u sta­bil­nost dr­ži i pred­sjed­nik Hr­vat­ske aka­de­mi­je zna­nos­ti i umjet­nos­ti Zvon­ko Ku­sić ko­ji ka­že da se “na­ši pro­ble­mi”, ali i ve­li­ke re­for­me ne mo­gu ri­je­ši­ti bez ve­li­ke ko­ali­ci­je. – Bez to­ga se ne­će mo­ći. To je je­di­ni iz­laz i na­čin da se na­pra­ve zna­čaj­ni po­ma­ci jer ako ne­ma ve­li­ke ko­ali­ci­je ta­da će uvi­jek bi­ti op­s­truk­ci­ja i sva­ki po­ku­šaj da se nešto te­me­lji­to ri­je­ši uvi­jek će net­ko po­ku­ša­va­ti op­s­tru­ira­ti – ka­zao nam je pred­sjed­nik HAZU Zvon­ko Ku­sić. Ide­ju po­dr­ža­va i ko­mu­ni­ko­lo­gi­nja Smi­lja­na Le­inert-No­vo­sel jer bi se sa sva­ke stra­ne, ka­že, mo­glo iz­dvo­ji­ti naj­s­po­sob­ni­je, naj­pa­met­ni­je i naj­kons­truk­tiv­ni­je lju­de. – Os­nov­ni pro­blem le­ži u to­me tko bi od njih mo­gao za­to­mi­ti ego i že­lio za­jed­nič­ki ra­di­ti. Da sad ima­mo druk­či­je li­de­re to bi mo­žda i mo­glo us­pje­ti – ka­že Le­inert-No­vo­sel. Biv­ši pre­mi­jer Ni­ki­ca Va­len­tić uvje­ren je da će u idu­ćih de­set go­di­na do tak­ve vla­de u Hr­vat­skoj si­gur­no do­ći. – Ali sa­da vri­je­me za tak­vu vla­du još ni­je saz­re­lo. U te­ori­ji šan­sa pos­to­ji, ali od­no­si su iz­nim­no slo­že­ni, hr­vat­ske po­li­tič­ke eli­te su vr­lo po­di­je­lje­ne, svje­to­na­zor­ske su raz­li­ke pre­oči­te – na­gla­ša­va Va­len­tić. I HDZ- ova euro­par­la­men­tar­ka Iva­na Ma­le­tić dr­ži ka­ko je ak­tu­al­ni tre­nu­tak ne­mo­guć za skla­pa­nje ve­li­ke ko­ali­ci­je. Raz­li­ke u pris­tu­pu i kon­cep­tu ra­da i rje­ša­va­nju pro­ble­ma iz­me­đu dva blo­ka su jed­nos­tav­no, ka­že, pre­ve­li­ke da bi tak­va op­ci­ja bi­la re­al­na. – Tre­bat će nam dos­ta vre­me­na da shva­ti­mo na­če­la part­ner­skog, za­jed­nič­kog ra­da, do­go­vo­ra oko stra­te­ških ci­lje­va – ka­že Ma­le­tić. Sta­va je i ka­ko Hr­vat­skoj ve­li­ka ko­ali­ci­ja uop­će ni­je neo­p­hod­na, za raz­li­ku od prin­ci­pa. – Ono što na­ma tre­ba je da se od­lu­ke ne donose te­le­fon­ski i na za­tvo­re­nim sjed­ni­ca­ma. To ni­su de­mo­krat­ski prin­ci­pi ra­da – ka­že Iva­na Ma­le­tić. Na opa­sku ka­ko se i HDZ i SDP zna­ju do­go­vo­ri­ti ka­da im tre­ba, kao što je slu­čaj s us­tav­nim su­ci­ma, Ma­le­tić od­go­va­ra da to ni­su pra­vi do­go­vo­ri us­mje­re­ni na na­ci­onal­ne in­te­re­se i da su nam po­treb­ni pro­gram­ski do­go­vo­ri.

HDZ u te­škoj si­tu­aci­ji

Biv­ša pre­mi­jer­ka Ja­dran­ka Ko­sor pak sma­tra da se te­za o ve­li­koj ko­ali­ci­ji pla­si­ra da se po­mog­ne HDZ-u ko­ji je u te­škoj si­tu­aci­ji jer bi Vlada i pre­mi­jer, ko­jeg je HDZ sam do­veo, mo­gli pas­ti. – To se sad pla­si­ra kao rje­še­nje ka­ko bi se skre­nu­la po­zor­nost sa te po­li­tič­ki važ­ne či­nje­ni­ce. U 25 go­di­na hr­vat­ske po­li­ti­ke o to­me se ni­je oz­bilj­no raz­go­va­ra­lo. SDP i HDZ neka sa­mos­tal­no idu na iz­bo­re i neka tek na­kon iz­bo­ra po­ku­ša­ju oko se­be oku­pi­ti one ko­je mo­gu oku­pi­ti – ka­že J. Ko­sor. Da od ve­li­ke ko­ali­ci­je ne­ma ni­šta dok su na če­lu HDZ-a i SDP-a To­mis­lav Ka­ra­mar­ko i Zoran Mi­la­no­vić dr­ži pak po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Žarko Pu­hov­ski. – Za­pra­vo, s Ka­ra­mar­kom bi mo­žda i bi­lo mo­gu­će, ali dok je Mi­la­no­vić na če­lu SDP-a od to­ga ne­ma ni­šta – sma­tra Pu­hov­ski. Ve­li­ka ko­ali­ci­ja, do­da­je, pot­pu­no je de­mo­krat­ska op­ci­ja, no ošte­ti­la bi i ono ma­lo par­la­men­ta­riz­ma što je u Hr­vat­skoj os­ta­lo. Is­to ta­ko, do­da­je, kod ve­li­ke se ko­ali­ci­je kao vri­jed­nost uzi­ma is­klju­či­vo sta­bil­nost, a ona mo­že, a i ne mo­ra nuž­no bi­ti vri­jed­nost. – Sve oko če­ga se HDZ i SDP do­go­vo­re je za­pra­vo glu­po. Us­tav­ni sud je naj­bo­lji pri­mjer – ka­že Pu­hov­ski. Zbog sve­ga to­ga nje­mu ve­li­ka ko­ali­ci­ja sa­da ni­je re­al­na op­ci­ja, ali mo­gla bi ite­ka­ko pos­ta­ti ako bi Hr­vat­ska vr­lo br­zo do­bi­la no­ve iz­bo­re, pa na­kon njih još jed­ne u krat­kom pe­ri­odu. – A ka­ko bi ona iz­gle­da­la ovi­si­lo bi o omje­ru sna­ga. Ako bi SDP imao vi­še man­da­ta od HDZ, on­da bi SDP tre­bao da­ti i pre­mi­je­ra – dr­ži Pu­hov­ski.

Ve­li­ka ko­ali­ci­ja je de­mo­krat­ska op­ci­ja, ali ošte­ti­la bi pre­os­ta­li par­la­men­ta­ri­zam Stid­lji­vo su kao op­ci­ju ve­li­ku ko­ali­ci­ju već spo­me­nu­li i Bo­ris La­lo­vac, Ra­di­mir Ča­čić...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.