Ko­va­čić smi­je­nio Jo­zu Ba­ri­ši­ća. Raz­log je ne­is­tra­že­na afe­ra Griz­li?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bo­že­na Ma­ti­je­vić

Most je za glav­nog rav­na­te­lja HRT-a htio Ba­ri­ši­ća, dok je HDZ pos­ta­vio Ko­va­či­ća. Sad se pret­pos­tav­lja da je Ba­ri­šić afe­ru Griz­li htio uma­nji­ti bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net V. d. glav­nog rav­na­te­lja HRT-a Si­ni­ša Ko­va­čić smi­je­nio je ju­čer v. d. rav­na­te­lja pro­gra­ma HRT-a Jo­zu Ba­ri­ši­ća te na nje­go­vo mjes­to ime­no­vao Dra­že­na Mi­oči­ća. S Pri­sav­lja su pri­op­ći­li da je Ba­ri­šić “raz­ri­je­šen zbog po­tre­be ak­tiv­ni­je­ga is­pu­nja­va­nja pro­gram­skih ci­lje­va jav­no­ga ser­vi­sa”. Ali, kao i uvi­jek, ku­lo­ari su pu­no pre­ciz­ni­ji i soč­ni­ji pa se ta­ko iz HRT-ovih i sa­bor­skih ku­lo­ara mo­že ču­ti da je na ju­če­raš­njem ured­nič­kom ko­le­gi­ju HRT-a re­če­no da je Ba­ri­šić mak­nut zbog lo­še ko­mu­ni­ka­ci­je iz­me­đu upra­ve i pro­gra­ma, pa­da kva­li­te­te i gle­da­nos­ti, i to po­naj­pri­je Pr­vog pro­gra­ma HTV-a i sre­diš­njeg Dnev­ni­ka, te zbog lo­še osmiš­lje­ne ljet­ne she­me ko­ja se uglav­nom sve­la na re­pri­ze film­skog i dram­skog pro­gra­ma. No o svemu pos­to­ji još jed­na ver­zi­ja pre­ma ko­joj je po­li­tič­ki ras­cjep iz­me­đu HDZ-a i Mos­ta pro­uz­ro­čio oz­bilj­nu pu­ko­ti­nu i na HRT-u pa je, tvr­di se, kap ko­ja je pre­li­la ča­šu i do­ve­la do Ba­ri­ši­će­ve smje­ne bi­la afe­ra Griz­li u ko­joj se spo­mi­nje i HRT, kon­kret­ni­je “Otvo­re­no”. Već se zna da je Most na mjes­tu v. d. glav­nog rav­na­te­lja HRT-a htio upra­vo Ba­ri­ši­ća, dok je HDZ že­lio i na kra­ju pos­ta­vio Ko­va­či­ća. Sad se pret­pos­tav­lja da je Ba­ri­šić, zbog uple­te­nos­ti Mos­ta u afe­ru Griz­li, ci­je­lu tu afe­ru htio uma­nji­ti pa mu je Ko­va­čić, na­vod­no, za­mje­rio što se “afe­ra Griz­li” ni­je is­tra­ži­la i raš­čis­ti­la do zad­njeg de­ta­lja, ona­ko ka­ko je tre­ba­lo i ka­ko je sam Ko­va­čić zah­ti­je­vao. U sve se vre­men­ski uk­lo­pio i ras­pi­sa­ni na­tje­čaj za no­vog glav­nog rav­na­te­lja HRT-a oko či­jeg su se ime­na, ka­ko doz­na­je­mo, una­toč na­te­za­nju ipak bi­li usu­gla­si­li HDZ i Most, a tre­bao je to u pu­nom man­da­tu pos­ta­ti upra­vo Ko­va­čić. No, na sa­bor­skom Od­bo­ru za me­di­je proš­log se tjed­na, u ključ­nom tre­nut­ku, ni­su po­ja­vi­li Mos­to­vi čla­no­vi Od­bo­ra pa je na­tje­čaj pro­pao zbog pro­la­ska za­kon­skog ro­ka zbog če­ga je NO HRT-a ju­čer po­ni­štio taj na­tje­čaj i usko­ro će ras­pi­sa­ti no­vi. Na sve na­ve­de­no Ko­va­čić nam je ju­čer sa­mo krat­ko uz­vra­tio: “Ne že­lim ni­šta ko­men­ti­ra­ti”, dok je Ba­ri­šić ka­zao: “Ne smi­jem ni­šta ko­men­ti­ra­ti jer su tak­va pra­vi­la ku­će. Mo­gu sa­mo re­ći – mo­ja je sa­vjest čis­ta”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.