SDP: Šus­tar tre­ba oti­ći zbog ba­rem 10 raz­lo­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (tr)

Šus­tar je naj­go­ri mi­nis­tar zna­nos­ti do­sad jer je do­pus­tio utje­caj mar­gi­na­la­ca po­put La­dis­la­va Il­či­ća (HRAST), ka­že Do­ma­goj Haj­du­ko­vić Ini­ci­ja­ti­va Hr­vat­ska mo­že bo­lje, ko­ja je pri­je dva tjed­na or­ga­ni­zi­ra­la prosvjed zbog za­us­tav­lja­nja ku­ri­ku­lar­ne re­for­me na ko­jem se di­ljem Hr­vat­ske i u ino­zem­s­tvu oku­pi­lo vi­še od 50 ti­su­ća gra­đa­na, za če­t­vr­tak naj­a­vi­la je no­vi prosvjed jer, tvr­di, vla­da­ju­ći ni­su po­du­ze­li ni­šta na­kon tog po­zi­va na po­li­tič­ku od­go­vor­nost. Po­vo­dom to­ga ogla­sio se i SDPov sa­bor­ski zas­tup­nik Do­ma­goj Haj­du­ko­vić ko­ji na­vo­di de­set raz­lo­ga zbog ko­jih sma­tra da mi­nis­tar zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta Pre­drag Šus­tar mo­ra oti­ći. Ne­ki od njih su tri pro­s­vje­da pro­tiv Šus­ta­ro­vih jav­nih po­li­ti­ka i nje­go­va ne­ra­da. – Šus­tar je naj­go­ri mi­nis­tar zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta do­sad jer je do­pus­tio utje­caj po­li­tič­kih mar­gi­na­la­ca po­put HRAST-ova zas­tup­ni­ka La­dis­la­va Il­či­ća te zas­tup­ni­ce Gor­da­ne Ru­sak da kroz sa­bor­ski Od­bor za obra­zo­va­nje cen­zu­ri­ra­ju naj­važ­ni­ju re­for­mu zbog par­ti­ku­lar­nih in­te­re­sa. Kas­nio je s is­pla­tom sti­pen­di­ja pu­nih šest mje­se­ci ia­ko o nji­ma ovi­si 5500 stu­de­na­ta – na­vo­di Haj­du­ko­vić. Zbog kaš­nje­na pla­ća­nja u Na­ci­onal­noj i sve­uči­liš­noj bi­bli­ote­ci uki­nu­ta je bi­bli­ograf­ska ba­za SCOPUS ko­ja sa­dr­ži aka­dem­ske i znans­tve­ne ra­do­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.