Ci­je­na za odr­ža­va­nje u dvi­je im go­di­ne na­ras­la 52.000 kn

Rast ci­je­na zbog pa­ušal­ne nak­na­de ko­ju je uve­la dr­ža­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net

To­mis­lav Ku­har iz Kar­lov­ca mis­li da bi se za odr­ža­va­nje tre­ba­lo pla­ća­ti po stvar­nim tro­ško­vi­ma, a ne pre­ma pa­ušal­noj pro­cje­ni to­pla­ne Snje­ža­na Bičak Kar­lo­vač­ka to­pla­na, kao i svi to­pli­na­ri u Hr­vat­skoj, po­zva­la je gra­đa­ne, od­nos­no pred­stav­ni­ke suv­las­ni­ka sta­na­ra da do po­čet­ka ruj­na pot­pi­šu ugo­vo­re s kup­ci­ma o po­troš­nji to­plin­ske ener­gi­je. Na to ih obve­zu­je za­kon do­ne­sen pri­je dvi­je go­di­ne, a sa­da je kraj­nji rok za pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra, bez ko­jih to­pli­na­ri vi­še ne­će kraj­njim ko­ris­ni­ci­ma is­po­ru­či­va­ti to­plin­sku ener­gi­ju.

Po na­put­ku He­re

– Pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra s kup­ci­ma to­plin­ske ener­gi­je čis­ta je ucje­na. Ku­pac bi tre­bao bi­ti naj­po­volj­ni­ji na tr­ži­štu, dak­le tre­bao bih mo­ći sku­pi­ti ne­ko­li­ko po­nu­da, no umjes­to to­ga, mi smo u Kar­lov­cu te ugo­vo­re pri­nu­đe­ni pot­pi­sa­ti s Grad­skom to­pla­nom jer je je­di­na. S nji­ma pak već dvi­je go­di­ne pre­go­va­ram o ugo­vo­ru, ali to­pla­na ne pris­ta­je na moje uvje­te, a sma­tram da se na slo­bod­nom tr­ži­štu mo­ra mo­ći pre­go­va­ra­ti – ka­že To­mis­lav Ku­har, pred­stav­nik sta­na­ra u Senj­skoj 10 gdje se če­ti­ri ula­za, od­nos­no sto­ti­nu sta­no­va gri­je na jed­noj to­plin­skoj pod­sta­ni­ci. Ugo­vo­ru ko­ji predlaže Grad­ska to­pla­na za­mje­ra što sna­gu na­pla­ću­je po za­kup­lje­noj sna­zi iz pro­jek­t­ne do­ku­men­ta­ci­je zgra­de ia­ko je stvar­na po­troš­nja da­le­ko ma­nja. – Traže da pla­ća­mo pa­ušal­nu nak­na­du za odr­ža­va­nje ins­ta­la­ci­ja i to osam ku­na za kva­drat go­diš­nje, umjes­to da pla­ća­mo tro­ško­ve po ra­ču­nu. Osim to­ga, ugo­vor ni­smo pot­pi­sa­li, a us­lu­ge kup­ca to­pla­na nam na­pla­ću­je već dvi­je go­di­ne. Kon­kret­no, za svoj stan mje­seč­no pla­ćam 59,33 ku­ne mje­seč­no kup­cu, to­pla­ni kao kup­cu za odr­ža­va­nje na­še to­plin­ske pod­sta­ni­ce go­diš­nje pla­ća­mo 56.000 ku­na, a uš­li su u pod­sta­ni­cu dos­lov­no tri pu­ta u go­di­ni. Pri­je uvo­đe­nja kup­ca, za odr­ža­va­nje smo go­diš­nje tro­ši­li u pro­sje­ku oko 4000 ku­na – tvr­di Ku­har. Inos­lav Lat­ko­vić, di­rek­tor kar­lo­vač­ke Grad­ske to­pla­ne, ka­že da su nji­ho­vi uvje­ti objav­lje­ni i za sve u Kar­lov­cu is­ti, ra­đe­ni po na­put­ku He­re. Sna­gu na­pla­ću­ju po pro­jek­t­noj do­ku­men­ta­ci­ji zgra­de, kao što je i obve­za nak­na­du za odr­ža­va­nje pla­ća­ti pa­ušal­no. Kon­kret­no, u Kar­lov­cu je ri­ječ o osam ku­na go­diš­nje po če­tvor­nom me­tru, od­nos­no 0,66 ku­na mje­seč­no. – Ima­li smo slu­ča­je­va da su zgra­de ma­nju sna­gu do­ka­zi­va­le no­vim pro­jek­ti­ma i to pri­hva­ća­mo. Shva­ćam re­volt g. Ku­ha­ra, ali to su na­ši uvje­ti, oni su is­ti za sve, a vje­ru­jem da će s vre­me­nom bi­ti vi­še ku­pa­ca re­gis­tri­ra­nih u Kar­lov­cu ko­ji će nam kon­ku­ri­ra­ti pa će iz­a­bra­ti po­volj­ni­jeg kup­ca. I on sam mo­že se re­gis­tri­ra­ti za po­sao

Do po­čet­ka ruj­na svi gra­đa­ni tre­ba­ju pot­pi­sa­ti no­ve ugo­vo­re o po­troš­nji to­plin­ske ener­gi­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.