Vu­ko­vi sa­mot­nja­ci mo­gu na­pas­ti bi­lo kad i bi­lo gdje

Na­kon uboj­stva po­li­cij­skog čas­ni­ka i nje­go­ve su­pru­ge u Pa­ri­zu, otva­ra se no­va fron­ta u bor­bi pro­tiv te­ro­riz­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Pre­tvo­rit će­mo Europ­sko no­go­met­no pr­vens­tvo u grob­lje, na­pi­sao je na Fa­ce­bo­oku ti­je­kom na­pa­da is­la­mist La­ro­ssi Abal­la (25) vanj­ska@ve­cer­nji.net Pa­riz se još jed­nom na­šao na me­ti te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve, ovaj put vu­ka sa­mot­nja­ka ko­ji je no­žem ubio po­li­cij­skog čas­ni­ka i nje­go­vu ne­vjen­ča­nu su­pru­gu, una­toč po­ja­ča­nim mje­ra­ma si­gur­nos­ti ko­je vla­da­ju zbog Eu­rop­skog no­go­met­nog pr­vens­tva, te iz­van­red­nog sta­nja u toj zem­lji ko­je je na sna­zi još od te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u Pa­ri­zu u stu­de­no­me proš­le go­di­ne u ko­ji­ma je ubi­je­no 130 oso­ba. La­ro­ssi Abal­la (25) ubio je no­žem 42-go­diš­njeg po­li­cij­skog čas­ni­ka is­pred nje­go­ve ku­će u pa­ri­škom pred­gra­đu Mag­na­nvil­le­ute te se po­tom za­ba­ri­ka­di­rao u nje­go­voj ku­ći. Na­kon što su pri­pad­ni­ci spe­ci­jal­nih sna­ga fran­cu­ske po­li­ci­je ubi­li te­ro­ris­ta, u ku­ći su pro­naš­li i ti­je­lo že­ne, su­pru­ge ubi­je­nog čas­ni­ka, dok je nji­hov tro­go­diš­nji sin os­tao neo­z­li­je­đen.

Već bio u za­tvo­ru

– Pre­tvo­rit će­mo Europ­sko no­go­met­no pr­vens­tvo u grob­lje – na­pi­sao je ubo­ji­ca na Fa­ce­bo­oku na­kon što je ubio dvo­je lju­di, nji­ho­vo tro­go­diš­nje di­je­te dr­žao kao ta­oca te po­zvao sve sim­pa­ti­ze­re ISIL-a da sli­je­de nje­gov pri­mjer. Abal­la, ko­ji je ra­dio kao dos­tav­ljač hra­ne i se­be zvao Dr. Fo­od, bio je ot­pri­je poz­nat po­li­ci­ji zbog po­ve­za­nos­ti s te­ro­ris­tič­kom or­ga­ni­za­ci­jom ak­tiv­nom na po­dru­čju Fran­cu­ske i Pa­kis­ta­na, zbog če­ga je 2013. osu­đen na tri go­di­na za­tvo­ra, od če­ga šest mje­se­ci uvjet­no, za “uro­tu i udru­ži­va­nje ra­di te­ro­ris­tič­kih na­pa­da”. Fran­cu­ski pred­sjed­nik Franço­is Hol­lan­de, šo­ki­ran tim na­pa­dom jer su po­du­ze­te sve mje­re ka­ko se tak­vo što ne bi do­go­di­lo, sa­zvao je hi­tan kriz­ni sas­ta­nak. Pre­ma po­li­cij­skom iz­vješ­ću, Abal­la je po­nav­ljao da je vje­ran ISIL-u te je vi­kao „Ala­hu ek­ber” dok je uba­dao no­žem po­li­caj­ca i u ru­ci imao mo­bi­tel ko­jim je sni­mio zlo­čin. Te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Is­lam­ska dr­ža­va pre­uze­la je od­go­vor­nost za taj na­pad na­vo­de­ći ka­ko ga je iz­veo nji­hov vuk sa­mot­njak. Zbog ve­li­kih mje­ra si­gur­nos­ti ko­je su po­du­ze­te di­ljem svi­je­ta u stra­hu od te­ro­ris­tič­kih na­pa­da, ISIL je di­ljem svi­je­ta po­čeo ko­ris­ti­ti stra­te­gi­ju vu­ka sa­mot­nja­ka. Zad­nji na­pa­di ko­je su iz­ve­li po­je­din­ci, kao što je na­pad na gay klub u Or­lan­du na Flo­ri­di i ovo uboj­stvo po­li­cij­skog čas­ni­ka u pred­gra­đu Pa­ri­za, do­kaz su da je ISIL na­kon Pa­ri­za i Bruxel­le­sa pro­mi­je­nio stra­te­gi­ju.

Na­kon po­ra­za u Si­ri­ji, Ira­ku i Li­bi­ji, ISIL po­čeo pri­mje­nji­va­ti no­vu stra­te­gi­ju

Pa­les­tin­ska me­to­da

Te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Is­lam­ska dr­ža­va, ia­ko ci­je­lo vri­je­me ima vu­ko­ve sa­mot­nja­ke, od­lu­či­la ih je ko­ris­ti­ti upra­vo sa­da, u vri­je­me ka­da gu­bi te­ri­to­rij na Bli­skom is­to­ku. Ka­ko bi za­dr­žao svoj sna­žan imidž, ISIL se okre­nuo vanj­skim na­pa­di­ma. Umjes­to do­sa­daš­njeg po­zi­va svo­jim pris­ta­ša­ma da do­đu u “ka­li­fat” u Si­ri­ju i Irak, sa­da su se okre­nu­li pre­ma po­ti­ca­nju svo­jih pris­ta­ša da os­ta­nu u svo­jim ma­tič­nim zem­lja­ma i ta­mo kre­nu u te­ro­ris­tič­ke na­pa­de. Tak­vi vu­ko­vi sa­mot­nja­ci naj­o­pas­ni­ji su jer su ne­pre­dvi­di­vi i te­ško ih je spri­je­či­ti jer ne­ma­ju lo­gis­ti­ku, po­ma­ga­če ni ve­će pri­pre­me ko­je bi mo­žda ot­kri­le nji­ho­ve na­mje­re. Do­volj­no je uze­ti nož u ru­ke i na­pas­ti. ISIL se slu­ži me­to­dom kao i Pa­les­tin­ci u zad­nje vri­je­me na Za­pad­noj oba­li na­pa­da­ju­ći iz­ra­el­ske voj­ni­ke ili do­se­lje­ni­ke no­že­vi­ma. Vu­ko­vi sa­mot­nja­ci mo­gu na­pas­ti bi­lo kad i bi­lo gdje i pro­tiv njih je te­ško bo­ri­ti se.

BINALI YILDIRIM: Tur­ska ni­ka­da ne­će pro­mi­je­ni­ti svo­je pro­tu­te­ro­ris­tič­ke za­ko­ne, čak ni ako to zna­či pro­past spo­ra­zu­ma s EU!

Te­ro­rist iz Pa­ri­za La­ro­ssi Abal­la ra­dio je kao dos­tav­ljač hra­ne pa je se­be pro­zvao Dr. Fo­od

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.