HO­ĆE LI THOMPSON BI­TI ZA­BRA­NJEN I U HR­VAT­SKOJ?

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis 19 -

OHr­vat­skoj se i da­lje us­traj­no i ope­to­va­no bri­nu na­ši “bor­ci za ljud­ska pra­va”. Po­s­ljed­nja je nji­ho­va ma­ni­fes­ta­ci­ja po­ziv Ue­fi da za­bra­ni da idi­lič­na pje­sma “Li­je­pa li si” bu­de služ­be­nom pje­smom na­še no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je. Ue­fa se upo­zo­ra­va da ta pje­sma “ši­ri mrž­nju”, “po­ti­če na na­si­lje” te da nje­zin autor Mar­ko Per­ko­vić Thompson njo­me “ob­nav­lja ave­ti ra­ta na Bal­ka­nu”. Ta­ko se ovom naj­no­vi­jom do­ja­vom i po­tvo­rom opet nas­tav­lja ono što je za­po­če­to ubr­zo na­kon stva­ra­nja sa­mos­tal­ne hr­vat­ske dr­ža­ve. Op­tuž­be se opet mno­že. Ta­ko da­nas stal­ne i rev­ne du­šo­briž­nič­ke sek­te re­do­vi­to i us­traj­no, tzv. me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci, iz Hr­vat­ske do­jav­lju­ju o to­bož­njim hr­vat­skim po­li­tič­kim ne­po­dop­šti­na­ma. Sa­da bi, na­kon do­ja­va o “ob­no­vi fa­šiz­ma u Hr­vat­skoj”, pje­sma “Li­je­pa li si” tre­ba­la bi­ti no­vi pri­log toj već pos­to­je­ćoj tvrd­nji hr­vat­skih tu­ži­ba­ba. Da bi se u to uvje­ri­li, či­nov­ni­ci Ue­fe valj­da stal­no pres­lu­ša­ju Thom­p­so­no­ve pje­sme! Go­to­vo is­to­vre­me­no ti na­ši na­vod­ni bor­ci pro­tiv pre­tva­ra­nja Hr­vat­ske u po­li­tič­ku i kul­tur­nu pro­vin­ci­ju, u zad­nju eu­rop­sku za­bit, smjer­no su šu­tje­li dok se na Po­lju­du, ne­kim ču­dom, pre­ko no­ći po­ja­vi­la svas­ti­ka! Kao da je taj ku­kas­ti križ sa­mo Bož­je ču­do, pa o nje­go­voj pri­ro­di čak ni oni, ne­vjer­ni­ci, ni­su tre­ba­li tro­ši­ti ri­je­či!?! Zna­ko­vi­ta je šut­nja tih na­ših slo­bo­da­ra o po­ljud­skoj svas­ti­ci. O njoj su šu­tje­le ne sa­mo ci­vil­ne udru­ge ne­go i ta­daš­nji mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va i nje­go­va po­li­ci­ja. Ran­ko Os­to­jić se po­na­šao kao da se Po­ljud nje­ga i ne ti­če. Kao da je sve to bi­la obič­na dje­čja igra, kao da je net­ko split­sku mu­la­ri­ju pus­tio na sta­di­on da se igra­ju, pa net­ko od tih mu­la­ca os­tri­gao sta­di­on­sku tra­vu, baš u obli­ku svas­ti­ke! No, mo­ra bi­ti da su po­ljud­ski cr­ta­či bi­li iz­u­zet­no vje­šti i vra­go­las­ti ka­da su iz­bje­gli broj­nim ka­me­ra­ma i Os­to­ji­će­voj po­li­ci­ji. Nit­ko vi­še čak ni no­vo­ga še­fa MUP-a Vla­hu Ore­pi­ća ne pi­ta što je on uči­nio da pro­na­đe cr­ta­če po­ljud­skog or­na­men­ta! Na­su­prot to­me ne­ma­ru i hi­nje­nom za­bo­ra­vu, hr­vat­ski cin­ka­ri sa­da traže da se za­bra­ni hr­vat­ska na­vi­jač­ka eufo­ri­ja i spo­me­nu­ta Thom­p­so­no­va pje­sma! Mo­žda usko­ro bu­du tra­ži­li da se vi­še ne iz­vo­di ni na na­šim sta­di­oni­ma. Valj­da bi se, po nji­ho­vu miš­lje­nju, a na op­će na­vi­jač­ko odu­šev­lje­nje, tre­ba­le iz­vo­di­ti Bac­ho­ve fu­ge ili Be­et­ho­ve­no­ve sim­fo­ni­je. Mo­žda će se to do­go­di­ti i pri­je ne­go po­li­ci­ja već jed­nom po­hap­si one što us­traj­no, na tri­bi­na­ma ar­la­uču “za dom sprem­ni!” Za­što ih ni­ka­da ne po­hap­se i obje­lo­da­ne nji­ho­va ime­na?! Ipak, sva­šta se mo­že do­go­di­ti, pa i to da na­še po­li­tič­ki tan­ko­ćut­ne udru­ge od moć­nih še­fo­va Ue­fe usko­ro za­tra­že da se na tri­bi­na­ma za­bra­ni i pok­lik “u boj, u boj”! Mo­žda i ope­ra Ni­ko­la Šu­bić Zrinj­ski bu­de pro­gla­še­na us­ta­škom, a nje­zin autor Ivan pl. Zajc op­tu­žen da “oživ­lja­va ave­ti ra­ta na Bal­ka­nu”!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.