Za­šti­ta ma­nji­na na­za­do­va­la ot­ka­ko smo u EU

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Ka­ko će pro­sje­čan gla­sač HDZ-a u Dr­ni­šu ili Vin­kov­ci­ma pri­hva­ti­ti mo­guć­nost da se HDZ odrek­ne Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća ka­ko bi mo­gao ko­ali­ra­ti s Mi­lo­ra­dom Pu­pov­cem i nje­go­vim SDSS-om? To se pi­ta­nje oprav­da­no na­me­će dok gle­da­mo očaj­nič­ke po­ku­ša­je Ka­ra­mar­ko­va HDZ-a da for­mi­ra no­vu vla­da­ju­ću ve­ći­nu u Sa­bo­ru, a je­dan od lo­gič­nih od­go­vo­ra mo­gao bi bi­ti da će to bi­ti onaj gla­sač ko­ji se pri­sje­ća jed­nog tak­vog pre­se­da­na. Ka­ko će HDZ-ov bi­rač to pri­hva­ti­ti? Is­to kao što je pot­kraj 2007. pri­hva­tio či­nje­ni­cu da Sa­na­de­rov HDZ ni­je mo­gao ko­ali­ra­ti s HSP- om, a mo­gao je sa SDSS-om. No, vre­me­na su se pro­mi­je­ni­la i okol­nos­ti u ko­ji­ma je ne­kad bi­lo mo­gu­će da HDZ od­bi­je ko­ali­ra­ti s des­ni­ji­ma od se­be, a pri­hva­ti ko­ali­ra­ti sa SDSS-om da­nas vi­še ne pos­to­je. Ne pos­to­je iz dva raz­lo­ga. Pr­vo, Ka­ra­mar­ko je odveo HDZ pu­no des­ni­je od des­nog cen­tra u ko­jem ga je nas­to­jao usi­dri­ti Sa­na­der. I dru­go, bri­ga i to­le­ran­ci­ja pre­ma na­ci­onal­nim ma­nji­na­ma u hr­vat­skom druš­tvu na­pre­do­va­la je u go­di­na­ma u ko­ji­ma smo pre­go­va­ra­li i na­da­li se ula­sku u Eu­rop­sku uni­ju, ali i na­za­do­va­la ot­ka­ko smo za­vr­ši­li pre­go­vo­re i

Ne tre­ba za­tva­ra­ti oči pred kri­tič­kim iz­vješ­ći­ma Vi­je­ća Eu­ro­pe o po­gor­ša­nju ma­njin­skih pra­va u Hr­vat­skoj

uš­li u EU. Tu či­nje­ni­cu po­t­vr­đu­je i po­s­ljed­nje iz­vješ­će sa­vje­to­dav­nog od­bo­ra Vi­je­ća Eu­ro­pe ko­ji nad­zi­re pro­ved­bu ko­nven­ci­je o za­šti­ti na­ci­onal­nih ma­nji­na u Hr­vat­skoj. To iz­vješ­će bi­lje­ži po­rast na­ci­ona­liz­ma, po­li­tič­ke ra­di­ka­li­za­ci­je i go­vo­ra mrž­nje, što sve ima ne­ga­ti­van uči­nak na uži­va­nje ma­njin­skih pra­va. Pri­je tog iz­vješ­ća, po­vje­re­nik za ljud­ska pra­va u Vi­je­ću Eu­ro­pe Nils Mu­iž­ni­eks ta­ko­đer je za­klju­čio da je Hr­vat­ska do­ne­dav­no bi­la uzor po pi­ta­nju za­šti­te pra­va ma­nji­na, ali da sa­da ide una­trag. Tak­va upo­zo­re­nja iz Vi­je­ća Eu­ro­pe (or­ga­ni­za­ci­je u ko­ju je Hr­vat­ska prim­lje­na 1996.) ne tre­ba ig­no­ri­ra­ti. Jer, bi­lo kak­vo na­ru­ša­va­nje pra­va ma­nji­na ne šte­ti sa­mo tim ma­nji­na­ma ne­go i stra­te­škim in­te­re­si­ma Hr­vat­ske. In­te­res Hr­vat­ske ni­je da bu­de per­ci­pi­ra­na kao zem­lja ko­ja je od­glu­mi­la tran­sfor­ma­ci­ju u plu­ra­lis­tič­ko, to­le­rant­no druš­tvo, ne­go kao zem­lja ko­ja se u toj tran­sfor­ma­ci­ji traj­no mi­je­nja na bo­lje. Hr­vat­ska je do­vr­ši­la pre­go­vo­re s EU ta­ko što je do­bi­la svo­je­vr­s­ni “kre­dit”: iz­bje­gla je pos­t­pris­tup­ni nad­zor, tzv. mo­ni­to­ring, upra­vo zbog po­vje­re­nja da će nas­ta­vi­ti gra­di­ti plu­ra­lis­tič­ko druš­tvo i bez pri­ti­ska iz­va­na. Ta­kav “kre­dit”, to po­vje­re­nje EU, Hr­vat­ska je do­bi­la me­đu os­ta­lim i za­hva­lju­ju­ći za­la­ga­nju pred­stav­ni­ka na­ci­onal­nih ma­nji­na, uklju­ču­ju­ći i pred­stav­ni­ke SDSS-a. Bio je to naj­bo­lji pri­mjer ka­ko se i pred­stav­ni­ci sr­p­ske ma­nji­ne, bo­re­ći se za svo­je ma­njin­ske in­te­re­se, is­to­dob­no mo­gu bo­ri­ti za hr­vat­ske na­ci­onal­ne in­te­re­se, a to je bio ula­zak u EU sa­mos­tal­no, po vlas­ti­tim zas­lu­ga­ma, iz­van “bal­kan­skog pa­ke­ta”. Osje­ća­ju na­za­do­va­nja ko­ji je us­li­je­dio pri­do­ni­je­la je i biv­ša vla­da­ju­ća gar­ni­tu­ra, me­đu os­ta­li­ma i biv­ši pred­sjed­nik Ivo Jo­si­po­vić ko­ji je mo­žda imao niz oprav­da­nih raz­lo­ga da kri­ti­zi­ra Mi­lo­ra­da Pu­pov­ca, ali je is­to­dob­no sig­na­li­zi­rao des­ni­ci da je jav­no pro­zi­va­nje pred­stav­ni­ka sr­p­ske ma­nji­ne druš­tve­no pri­hvat­lji­vo i sa­svim nor­mal­no. No, pra­vo na­za­do­va­nje u po­li­tič­koj ko­rek­t­nos­ti i stup­nju to­le­ran­ci­je pre­ma ma­nji­na­ma do­go­di­lo se u HDZ-u i na des­ni­ci. Da­nas, kad je HDZ-u po­tre­ban sva­ki glas u Sa­bo­ru, pa i glas SDSS-a i pred­stav­ni­ka dru­gih na­ci­onal­nih ma­nji­na, vi­di­mo ko­li­ko je mos­to­va za po­ten­ci­jal­no no­vu ko­ali­cij­sku su­rad­nju uni­šte­no. Ne­ki od tih mos­to­va mo­gu se po­pra­vi­ti. Za Hr­vat­sku bi bi­lo do­bro i ko­ris­no da HDZ po­no­vo pos­ta­ne stran­ka ko­ja je u sta­nju ko­ali­ra­ti sa SDSS-om. Ipak, tre­ba priz­na­ti da tre­nu­tač­no to iz­gle­da go­to­vo ne­mo­gu­će. Pu­po­vac i Fu­rio Ra­din go­vo­re da ne mo­gu podržati HDZ- ovu Vla­du u ko­joj bi sje­dio net­ko po­put Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća. HSP AS, kraj­nje des­no si­dro HDZ-ove Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je, naj­av­lju­je da ne bi mo­gao podržati HDZo­vu Vla­du ko­ju po­dr­ža­va i SDSS. Sa­mo vod­stvo HDZ-a da­nas je pre­pu­no lju­di ko­ji­ma se pr­va re­ak­ci­ja kad net­ko is­ti­če ne­ri­je­še­ne pro­ble­me ko­ji mu­če ma­nji­ne svo­di na “sa­mi su si kri­vi” ili “ako im se ne svi­đa ov­dje, neka idu gdje im je bo­lje”. A re­ak­ci­ja vi­so­kih duž­nos­ni­ka naj­ve­će stran­ke u jed­noj dr­ža­vi čla­ni­ci EUa tre­ba­la bi bi­ti sva­kak­va sa­mo ne tak­va. U slu­ča­je­vi­ma kad su ma­nji­ne za­bri­nu­te (bez ob­zi­ra na to je li ta za­bri­nu­tost ute­me­lje­na u stvar­nos­ti ili je pre­na­pu­ha­na) tre­bao bi se ogla­si­ti alarm, tre­ba­lo bi ih po­nov­no uvje­ri­ti da ne­ma­ju raz­lo­ga bi­ti za­bri­nu­te i vra­ti­ti ih u di­ja­log. To je re­kao po­vje­re­nik za ljud­ska pra­va Vi­je­ća Eu­ro­pe Nils Mu­iž­ni­eks na­kon što je pot­kraj trav­nja po­sje­tio Hr­vat­sku. Bi­lo bi do­bro kad bi­smo taj prin­cip shva­ti­li i sa­mi, bez pod­sje­ća­nja iz Eu­ro­pe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.