Sto­ti­nu is­tih pi­sa­ma na dan po­ku­šaj je ma­ni­pu­la­ci­je me­di­ji­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Čak 135 e-ma­ilo­va s is­tim sa­dr­ža­jem doš­lo je u jed­nom da­nu proš­log tjed­na na sa­mo jed­nu re­dak­cij­sku adre­su. Po­če­li su cu­ri­ti pos­li­je de­set, iz­me­đu 13.30 i 14.00 sti­glo ih je 19, do 15.30 sa­ti čak 43, a on­da do 23.30 još 70. Pi­smo po­či­nje ova­ko: “Tzv. spol­ni od­goj, ko­ji se na­zi­vao i ‘4. mo­dul’, ‘od­go­vor­no spol­no po­na­ša­nje’ itd., do­ka­za­no je ute­me­ljen na pe­do­fi­li­ji...” Po­tom sli­je­di: “Ov­dje smo svi uje­di­nje­ni – bez ob­zi­ra na dob, spol, vje­ru, na­ci­onal­nost, po­li­tič­ko, sek­su­al­no ili svje­to­na­zor­sko opre­dje­lje­nje”, te kon­kre­ti­za­ci­ja: “Mi­nis­tre Šus­tar, zah­ti­je­vam da taj tzv. spol­ni od­goj kri­mi­nal­ne po­za­di­ne hit­no iz­ba­ci­te iz svih ško­la...” Za­vr­ša­va: “s po­što­va­njem” i pot­pi­som. Su­tra­dan is­ta sli­ka, a slje­de­ćih da­na ko­li­či­na se smanjila, a sti­žu i da­nas. Do­sad ih je vi­še od 500 na sa­mo jed­noj adre­si i sva su pi­sma otvo­re­na. Vje­ru­jem da su i dru­gi me­di­ji, ba­rem oni utje­caj­ni­ji, bom­bar­di­ra­ni na is­ti na­čin. Ne bi se to­li­ko vre­me­na gu­bi­lo na otva­ra­nje ma­ilo­va is­tog sa­dr­ža­ja da po­lo­vi­ca ni­je u ru­bri­ci “Sa­dr­žaj” ili “Su­bject” ima­la upi­sa­no “Bez sa­dr­ža­ja”, što zna­či da auto­ri ma­ilo­va ni­su ni­šta upi­sa­li. Sla­nje e-pi­sma bez krat­kog na­put­ka o če­mu je ri­ječ iz­raz je ne­či­je ne­ko­rek­t­nos­ti, pa i ne­pris­toj­nos­ti, no re­dak­ci­ja si ne mo­že pri­ušti­ti luk­suz i ig­no­ri­ra­ti tak­va pi­sma, jer bi­smo mo­gli pro­pus­ti­ti i ko­ju bit­nu vi­jest. Ukrat­ko, na­kon de­se­ta­ka otvo­re­nih i ba­rem dje­lo­mič­no pro­či­ta­nih pi­sa­ma po­če­la sam sum­nja­ti da sam stek­la op­se­siv­no-kom­pul­ziv­ni po­re­me­ćaj, jer se ni­sam mo­gla oglu­ši­ti na pi­sma s naz­na­kom “Bez sa­dr­ža­ja” ne­go sam ih ma­zo­his­tič­ki otva­ra­la i či­ta­la: “Tzv. spol­ni od­goj, ko­ji se...”, “Tzv. spol­ni od­goj, ko­ji se...” i ta­ko vi­še od 300 pu­ta. Po­miš­lja­la sam da bih mo­gla grd­no po­gri­je­ši­ti ako ne klik­nem na “Bez sa­dr­ža­ja”. Ne zna se tko je ini­ci­ja­tor te or­kes­tri­ra­ne kam­pa­nje. Da znam, obra­ti­la bih se iz­rav­no, no i ovim pu­tem ću re­ći ka­ko je ovo in­zis­ti­ra­nje bi­lo za­is­ta frus­tri­ra­ju­će. Da no­vi­na­ri i ured­ni­ci ni­su ma­hom ra­ci­onal­ni lju­di, tak­vo us­tra­ja­va­nje si­gur­no bi iz­a­zva­lo gnjev i žes­to­ku re­ak­ci­ju. Za­što je net­ko od­lu­čio da bi bi­lo do­bro na sve me­dij­ske adre­se pos­la­ti po 500-ti­njak pi­sa­ma, me­ni os­ta­je ne­poz­na­to. Na­ga­đa­ju­ći mo­gu pret­pos­ta­vi­ti da je to na­pra­vio net­ko tko ni­je ko­mu­ni­ka­cij­ski struč­njak, a ne­ma ni pri­rod­nog ta­len­ta za od­no­se s jav­noš­ću. Taj net­ko je pro­ci­je­nio da je bru­tal­nom or­kes­tri­ra­nom kam­pa­njom mo­gu­će ma­ni­pu­li­ra­ti me­di­ji­ma. Po­greš­no, jer čak su i na­ši po­li- ti­ča­ri već shva­ti­li da agre­siv­na kam­pa­nja iz­a­zi­va kod bi­ra­ča kon­tra­efekt. Agre­siv­nost i ne­ga­ti­van pris­tup, a baš to su ka­rak­te­ris­ti­ke onog što se zbi­va­lo na re­dak­cij­skim e-ma­il adre­sa­ma, sa­mo od­bi­ja lju­de. Jed­nos­tav­no, sva­ko for­si­ra­nje, in­zis­ti­ra­nje i tje­ra­nje ina­ta iz­a­zi­va kon­tra­efekt. Gra­đa­ni se, na­rav­no, uvi­jek mo­gu obra­ti­ti me­di­ji­ma za po­moć u os­tva­ri­va­nju svo­jih de­mo­krat­skih pra­va i me­di­ji im tu po­moć ni­kad ne­će ni us­kra­ti­ti, oso­bi­to kad se ona ti­če ta­ko ve­li­kog bro­ja lju­di kao što su ro­di­te­lji ško­la­ra­ca. No umjes­to da dje­lu­ju na­srt­lji­vo – tre­ba i to re­ći, u bit­ku pro­tiv tzv. spol­nog od­go­ja kre­nu­li su na­kon što se on već tri go­di­ne pre­da­je u ško­la­ma – bo­lje je dje­lo­va­ti kroz druš­tve­ne or­ga­ni­za­ci­je. Na jed­nu adre­su pos­la­ti vi­še od 500 is­tih pi­sa­ma za­is­ta je pre­vi­še i ni s kru­hom ni­je do­bro.

Na sa­mo jed­nu re­dak­cij­sku adre­su sti­glo je vi­še od 500 e-pi­sa­ma pro­tiv tzv. spol­nog od­go­ja. Iz­a­zva­la su kon­tra­efekt

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.