Če­ka nas po­mak­nu­ti hit psi­ho­te­ra­pi­je glaz­bom

Ha­na He­ge­du­šić je umjet­ni­ca ko­ja u špi­ci ka­ri­je­re bje­ži na otok, a Da­mir Ke­džo pok­va­re­ni glaz­be­ni pro­du­cent

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ma­ja.car@ve­cer­nji.net

Pre­mi­je­ra pr­vog mju­zik­la Ton­či­ja Hu­lji­ća i Mi­re Ga­vra­na je 4. lis­to­pa­da u Li­sin­skom, eki­pu če­ka rad­no lje­to, a gle­da­te­lje pos­las­ti­ca Ma­ja Car Ži­vi­mo u lu­dom vre­me­nu i te­ško di­je­li­mo nor­mal­no od ne­nor­mal­nog. Vo­đe­ni, ka­žu, či­nje­ni­com da je vi­še pa­ci­je­na­ta iz­van lud­ni­ce ne­go u njoj, Ton­či Hu­ljić i Mi­ro Ga­vran na­pra­vi­li su i mju­zikl “Pa­ci­jen­ti”, či­ja će pre­mi­je­ra bi­ti 4. lis­to­pa­da u Li­sin­skom. Po­gle­dav­ši nje­go­ve pr­ve ka­dro­ve, uvje­ri­li smo se da nas če­ka po­mak­nu­ta, ali pra­va stvar.

Iza­bra­ni iz­me­đu 350 od­lič­nih

Pos­li­je audi­ci­je na ko­ju se pri­ja­vi­lo oko 350 glu­ma­ca i pje­va­ča, pro­bra­no je 20-ak naj­bo­ljih ko­ji či­ne okos­ni­cu gru­pe i rad­nje smje­šte­ne u psi­hi­ja­trij­sku us­ta­no­vu u ko­joj je te­ra­pi­ja glaz­ba. Glav­ne ulo­ge no­se Ha­na He­ge­du­šić i Da­mir Ke­džo – iz­jed­na­če­ni po bro­ju do­sa­daš­njih te­sa­nja prak­se u toj for­mi iz­ra­ža­va­nja jer je obo­ma ovo pe­ti mju­zikl, ali i sja­jan oblik rad­nog lje­ta jer će pra­ve pro­be za “Pa­ci­jen­te” star­ta­ti po­čet­kom ko­lo­vo­za. – Igram Va­len­ti­nu, ta­len­ti­ra­nu kan­ta­uto­ri­cu ko­ja na vr­hun­cu ka­ri­je­re sve os­tav­lja i od­la­zi na otok ču­va­ti ko­ze. Na­rav­no, to je nje­zi­na po­čet­na pri­ča, a što će se da­lje do­ga­đa­ti ne­moj­mo ot­kri­ti. Ve­se­lim se rad­nom lje­tu. Ima­la sam pu­no lje­ta ko­ja ni­su bi­la rad- na, pa sam bi­la ma­ma, do­da­va­la ma­sku i pe­ra­je na pla­ži..., ali to­li­ko se ve­se­lim ovom pos­lu da mi ni­je ni zbog če­ga žao. Čak ne­ću ići ni na mo­re. Vjež­bam, do­vo­dim se u red i je­dva če­kam pro­be. Mo­ji su klin­ci već ve­li­ki, a i zbri­nu­ti ba­ka i te­ta-ser­vi­si­ma – ka­že Ha­na He­ge­du­šić. Nje­zin će lik, kao i svi, za­vr­ši­ti na psi­hi­ja­trij­skom li­je­če­nju, ko­je glu­mi­ca pri­vat­no ni­je is­ku­si­la, ali o to­me ka­že: – Imam pri­ja­te­lja psi­hi­ja­tra s ko­jim vo­lim pu­no pri­ča­ti o sebi pa mi on tu i ta­mo na­ba­ci ne­ki la­ga­ni sa­vjet. Ni­sam pro­tiv psi­ho­te­ra­pi­je, da­pa­če, po­dr­ža­vam po­moć iz svih iz­vo­ra ko­ji god po­ma­žu.

Ulaz­ni­ce su u pro­da­ji

Slič­nog je sta­va i Da­mir Ke­džo ko­jeg je zgra­nu­la ne­dav­na spoz­na­ja ko­ju pre­pri­ča­va: – Li­ječ­ni­ca mi je rek­la da su u Hr­vat­skoj ta­ble­te za psi­hič­ka obo­lje­nja jed­ne od naj­tra­že­ni­jih. To je pu­no go­ra op­ci­ja ne­go raz­go­va­ra­ti sa psi­ho­lo­gom. Vo­lim stva­ri rje­ša­va­ti pri­rod­ni­jim pu­tem. A što se ti­če mju­zik­la, dos­lov­no uži­vam! U nje­mu sam glaz­be­ni pro­du­cent Robert. Ni­sam zli­ko­vac, ali sam ma­lo pok­va­ren. Ot­krio sam Ha­nu, toč­ni­je Va­len­ti­nu, u jazz klu­bu, na­pra­vio od nje zvi­jez­du i pot­pi­sao s njom fa­moz­ni ugo­vor fif­ty-fif­ty i is­ko­ri­šta­vao je go­di­na­ma, sve dok ni­je po­lu­dje­la... Mju­zikl, za ko­ji su ulaz­ni­ce već u pro­da­ji, naj­av­ljen je i hi­tom Pe­tra Gra­še i Ha­ne Hu­ljić “Sr­ce za vo­di­ča”, a ju­čer je svje­tlo da­na ugle­dao i no­vi naj­av­ni singl “Ima nešto u to­me” ko­ji pje­va­ju Do­ris Dra­go­vić i Jacqu­es Ho­udek. Uz Hu­lji­ća, Ga­vra­na i Bar­be­ri­ća u autor­skom ti­mu je i Vje­kos­la­va Hu­ljić kao auto­ri­ca tek­s­ta son­go­va.

Ha­na ima pri­ja­te­lja psi­hi­ja­tra s ko­jim raz­go­va­ra o sebi, a i Da­mir za­go­va­ra raz­go­vo­re sa psi­ho­lo­gom

Da­mir Ke­džo ve­se­li se rad­nom lje­tu Ton­či Hu­ljić na­pi­sao je svu glaz­bu Mi­ro Ga­vran je autor ide­je i li­bre­ta Igor Bar­be­rić je re­da­telj i ko­re­ograf Ha­na He­ge­du­šić ne ide na mo­re, vjež­ba i ‘do­vo­di se u red’ za pro­be ko­je će po­če­ti u ko­lo­vo­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.