Pre­mi­nuo glu­mac ko­ji je utje­lo­vio slav­nog Alfa

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (lč)

No­sio je na­di­mak naj­ma­nji čo­vjek na svi­je­tu, cir­ku­si su se ‘tuk­li’ za nje­ga, a kos­tim Alfa zbog vru­ći­ne mo­gao je no­si­ti na sa­mo ne­ko­li­ko mi­nu­ta U 77. go­di­ni na­kon du­ge i te­ške bo­les­ti pre­mi­nuo je Mi­haly Mic­hu Me­sza­ros, du­go go­di­na poz­nat kao naj­ma­nji čo­vjek na svi­je­tu, ali i glu­mac ko­ji je no­sio te­ško odi­je­lo po­pu­lar­nog Alfa. Sa­mo 84 cen­ti­me­tra vi­sok i iz­ra­zi­to obu­čen za cir­ku­ske vje­šti­ne, Me­sza­ros je bio pra­vo bla­go za vlas­ni­ke cir­ku­sa ko­ji su, čuv­ši da pos­to­ji iz­ra­zi­to ma­len, ali ta­len­ti­ran čo­vjek negdje u Ma­đar­skoj, pos­la­li iz SAD-a eki­pu da ga pro­na­đe i do­ve­de u Los Angeles. Na­đen je 1973. i ti­je­kom 70-ih i 80-ih bio je iz­ra­zi­to po­pu­la­ran zbog im­pre­siv­ne toč­ke sa psima ko­ji su ra- di­li sva­kak­ve vra­to­lo­mi­je sto­je­ći na zad­njim no­ga­ma, a pri­tom su sve re­dom pud­li­ce bi­le vi­še od svog gos­po­da­ra. A ka­da su pro­du­cen­ti po­pu­lar­nog Alfa na­iš­li na pro­blem s po­mi­ca­njem li­ka tog iz­van­ze­malj­ca ko­jim su u ve­ći­ni sce­na za­pra­vo uprav­lja­li lut­ka­ri, Me­sza­ros je bio sa­vr­še­no rje­še­nje. On je na­vu­kao te­ško odi­je­lo i igrao ga u svim sce­na­ma u ko­ji­ma Alf ho­da, tr­či ili ra­di zah­tjev­ni­je po­kre­te. Ia­ko su pro­du­cen­ti htje­li da Me­sza­ros ci­je­lu se­ri­ju odi­gra u odi­je­lu, to je bi­lo ne­izve­di­vo. Zbog re­flek­to­ra i deb­lji­ne odi­je­la ta­len­ti­ra­ni Ma­đar mo­gao je u nje­mu pro­ves­ti sa­mo ne­ko­li­ko mi­nu­ta pri­je no što bi mu pos­ta­lo ne­iz­dr­ži­vo vru­će. Pra­vi obo­ža­va­te­lji se­ri­je ka­žu da su uvi­jek mo­gli pre­poz­na­ti ka­da je ri­ječ o lut­ki, a ka­da o kos­ti­mu jer su pro­por­ci- je gla­ve u od­no­su na ti­je­lo bi­le druk­či­je. Ipak, zbog ulo­ge Alfa Me­sza­ros je pos­tao po­pu­lar­ni­ji u te­le­vi­zij­skom i film­skom svi­je­tu, pa je čes­to igrao du­ble­re dje­ce i slič­ne ulo­ge. Po­s­ljed­nji film sni­mio je proš­le go­di­ne. Me­sza­ros je po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na imao pro­ble­ma sa zdrav­ljem. Pri­je osam go­di­na do­ži­vio je mo­žda­ni udar i na­kon to­ga ni­ka­da se ni­je pot­pu­no opo­ra­vio. Pri­je dva tjed­na na po­du ku­pa­oni­ce pro­na­šao ga je nje­gov me­na­džer, pao je u ko­mu, a u po­ne­dje­ljak po­pod­ne i pre­mi­nuo. Bio je ve­li­ki pri­ja­telj Mic­ha­ela Jac­k­so­na. Čes­to je po­sje­ći­vao nje­gov ranč Ne­ver­land, a Jac­k­son je čak s njim od­la­zio u Ma­đar­sku. Po Me­sza­ro­su je na­zva­na i naj­ma­nja uli­ca u Hawt­hor­ne u Ka­li­for­ni­ji - Uli­ca Mic­hu.

Bio je vi­sok 84 cm i poz­nat po cir­ku­skoj toč­ki s pud­li­ca­ma

PROMO

Alfa je igrao ka­da bi iz­van­ze­ma­ljac tr­čao, ho­dao, sta­jao...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.