“Je­dan čo­vjek, dva še­fa” u re­ži­ji Ra­do­va­na Mar­či­ća

Ka­za­li­šte je sa­mo iz­a­bra­lo i tekst i re­da­te­lja za ko­me­di­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Mali Oglasi - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić

Član ži­ri­ja u gas­tro­showu “Mas­terChef” na No­voj TV re­da­telj je ko­je­ga sla­von­ska pu­bli­ka, do­du­še sta­ri­ja, poz­na­je još od 1984. go­di­ne kul­tu­ra@ve­cer­nji.net Ugle­da li Ra­do­va­na Mar­či­ća u osječ­kom ka­za­li­štu, sta­ri­ja se pu­bli­ka ne­će ni­ma­lo ču­di­ti, no mla­đa će se si­gur­no za­pi­ta­ti što se to “ku­ha” u sla­von­skom HNK. Član ži­ri­ja u po­pu­lar­nom gas­tro­showu “Mas­terChef” na No­voj TV re­da­telj je pod či­jom je pa­li­com u Osi­je­ku nas­ta­la ko­me­di­ja “Je­dan čo­vjek, dva še­fa”. Pre­mi­jer­na je iz­ved­ba u če­t­vr­tak, či­me se “pod­cr­ta­va” us­pješ­na se­zo­na. – Sta­ri­ja pu­bli­ka vr­lo do­bro pam­ti što sam ra­dio u HNK Osijek, htio bih da me zna­ju po to­me. Da­naš­nja pu­bli­ka ko­ja, na­ža­lost, pre­vi­še gle­da te­le­vi­zi­ju, poz­na­je me po ku­li­nar­skom showu – ka­že Ra­do­van Mar­čić.

Uži­va u svemu i vo­li glu­mi­ti

Ne pro­na­la­zi se sa­mo u ka­za­li­štu i gas­tro­no­mi­ji, nas­tav­lja, već je i ma­ri­tim­ni pi­sac. – Uži­vam u svemu što ra­dim, ne­kad nešto za­pus­tim, kao ka­za­li­šte zad­njih go­di­na, ali i moj an­ga­žman na te­le­vi­zi­ju, ite­ka­ko su i re­ži­ja i glu­ma, a vo­lim glu­mi­ti – is­ti­če. Svo­ju pr­vu pred­sta­vu na osječ­ku po­zor­ni­cu, “Ba­run Trenk”, Mar­čić je pos­ta­vio dav­ne 1984. Nas­ta­vio je su­rad­nju s “Ča­ru­gom” če­ti­ri go­di­ne pos­li­je, a rat­ne 1992. re­da­telj­ski pot­pi­su­je “Cr­k­ve­nog mi­ša”. Vra­ća se u Osijek de­set­lje­će kas­ni­je, ko­ma­dom “Ka­ži­prst”. – Svi su me pi­ta­li gdje sam is­ko- pao Ra­do­va­na na­kon to­li­ko vre­me­na – na­ša­lio se i in­ten­dant Bo­ži­dar Šnaj­der. Pro­mi­je­ni­lo se što­šta, re­da­te­lja je do­če­kao pot­pu­no no­vi an­sambl, mno­gi su “ot­plo­vi­li” u mi­ro­vi­nu. – Ri­jet­kost je u hr­vat­skom ka­za­li­štu da ka­za­li­šte bi­ra tekst pa za­tim an­ga­ži­ra re­da­te­lja. Obič­no pr­vo re­da­te­lji iz­a­be­ru ko­mad pa se to go­di­na­ma do­go­va­ra – do­da­je Mar­čić. Ko­me­di­ja “Je­dan čo­vjek, dva še­fa” Ric­har­da Be­ana, nas­ta­la pre­ma dje­lu Car­la Gol­do­ni­ja “Slu­ga dva­ju gos­po­da­ra”, iz­vo­di se po­svu­da u svi­je­tu, a mo­gla bi odu­še­vi­ti, ču­lo se, i one ko­ji ni­ka­da ni­su kro­či­li u ka­za­li­šte.

Smi­je se već dva mje­se­ca

– Gus­to je to tka­nje svih mo­gu­ćih žan­ro­va ko­me­di­je, pod­tek­s­ta, iz­ra­za ko­mič­nog te­atra ko­ji se go­mi­la još ot­ka­ko pos­to­ji cr­no-bi­je­li film, pre­ko “Sta­nli­ja i Oli­ja” i le­gen­dar­nih pyt­ho­no­va­ca. Dva sam mje­se­ca u Osi­je­ku i ne­pre­kid­no se smi­jem, a ne smi­jem se glu­pos­ti­ma – do­ča­ra­va Mar­čić. Glu­mač­ku eki­pu pre­dvo­di Dra­ško Zi­dar, još je­dan gost ko­ji se u osječ­kom HNK, ka­že, osje­ća kao do­ma. Utje­lov­lju­je Fran­ci­sa, a nje­ga bri­nu pot­pu­no pri­zem­ne stva­ri – ili je gla­dan, ili že­dan, ili za­ljub­ljen, iz če­ga i pro­iz­la­ze ko­mič­ne sce­ne ko­je po­kre­ću pred­sta­vu. Na po­zor­ni­cu će se po­pe­ti i po­pu­lar­ni osječ­ki rock band “Red Ro­os­ters”.

Svi su me pi­ta­li gdje sam is­ko­pao Ra­do­va­na na­kon to­li­ko vre­me­na, ša­li se in­ten­dant Šnaj­der

Pred­sta­va vr­vi ko­mič­nim iz­ra­zi­ma i ge­go­vi­ma u ma­ni­ri “Sta­nli­ja i Oli­ja” kao i “Mon­tyja Pyt­ho­na” Da­naš­nja pu­bli­ka ko­ja, na­ža­lost, pre­vi­še gle­da te­le­vi­zi­ju, poz­na­je me po ku­li­nar­skom showu Ric­har­du Be­anu za ko­me­di­ju “Je­dan čo­vjek, dva še­fa” uzor je bi­lo Gol­do­ni­je­vo dje­lo “Slu­ga dva­ju gos­po­da­ra”

Ra­do­van Mar­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.