Ek­s­klu­ziv­no: Le­gen­dar­ni Pan

Za mene je Hr­vat­ska je­dan od fa­vo­ri­ta tur­ni­ra, do­is­ta sma­tram da ta mom­čad mo­že oti­ći vr­lo da­le­ko. Iz­dvo­jio bih Mo­dri­ća ko­ji je pra­vi vo­đa

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - Pre­drag Ju­ri­šić

Le­gen­dar­ni Čeh u fi­na­lu Eura 1976. od­lu­čio je iz­ves­ti svo­ju fo­ru s iz­vo­đe­njem pe­na­la. Za­le­tio se, pot­ko­pao lop­tu, a os­ta­lo je po­vi­jest pre­drag.ju­ri­sic@ve­cer­nji.net U po­ne­dje­ljak, 20. lip­nja, na­vr­šit će se 40 go­di­na od za­vr­š­ni­ce Eu­rop­skog pr­vens­tva, do­ma­ćin ko­jeg je bi­la biv­ša Ju­gos­la­vi­ja. A taj je Eu­ro obi­lje­žio Čeh An­to­nin Pa­nen­ka, stri­je­lac po­bje­do­nos­nog po­got­ka u fi­nal­nom ras­pu­ca­va­nju 11-era­ca pro­tiv Ni­je­ma­ca! Pr­vi je put na ve­li­kom na­tje­ca­nju net­ko iz­veo 11-erac na na­čin ka­ko je to uči­nio Pa­nen­ka – pri­če­kao je da vra­tar Sepp Ma­ier po­le­ti u svo­ju li­je­vu stra­nu, po­tom je mir­no, la­ga­no pot­ko­pao lop­tu i po sre­di­ni praz­nih vra­ta pos­lao je u mre­žu! Od tog da­na ta­kav se, spe­ci­fi­čan na­čin iz­vo­đe­nja 11-era­ca po nje­mu i na­zi­va, Čeh je, eto, pos­tao be­s­mr­tan za svo­ga ži­vo­ta i, dok bu­de svi­je­ta i no­go­me­ta, znat će se što je to – pa­nen­ka... Uz po­moć na­šeg us­pješ­nog no­go­met­nog me­na­dže­ra Mi­la­na Mar­ti­no­vi­ća, ko­ji ve­lik dio pos­lo­va os­tva­ru­je baš na če­škom tr­ži­štu, kon­tak­ti­rao sam sa slav­nim Pa­nen­kom (67), ko­ji je da­nas ak­tu­al­ni, po­čas­ni i do­ži­vot­ni pred­sjed­nik Bo­he­mi­an­sa iz Pra­ga. Pris­tao je na te­le­fon­ski in­ter­v­ju, naj­pri­je sam ga, da­ka­ko, za­mo­lio da se pri­sje­ti Be­ogra­da i te fa­moz­ne pa­nen­ke vri­jed­ne europ­sko­ga zla­ta... – Sje­ćam se sve­ga kao da je bi­lo ju­čer! Dak­le, na­kon 120 mi­nu­ta igre s Ni­jem­ci­ma bi­lo je 2:2 i iz­vo­di­li su se 11-er­ci. Mi smo pr­vi pu­ca­li, vo­di­li smo s 4:3, a ta­da je Uli Ho­eness opa­lio pre­ko vra­ta! Uzeo sam lop­tu i sve os­ta­lo je po­vi­jest, pre­va­rio sam Ma­iera i za­bio taj le­gen­dar­ni gol, nit­ko ga ni­kad pri­je mene ni­je ta­ko za­bio – ka­že Pa­nen­ka.

Kla­dio sam se na po­got­ke

Ka­ko ste se uop­će od­lu­či­li na ta­kav uda­rac, si­gur­no ste bi­li pod ve­li­kim pri­ti­skom? – Bio sam ti­su­ću pos­to si­gu­ran da ću za­bi­ti gol! Igra­ju­ći za svoj Bo­he­mi­ans, ta­ko sam una­trag dvi­je go­di­ne iz­vo­dio 11- er­ce. A sve je po­če­lo na tre­nin­zi­ma, na­kon ko­jih smo vra­tar Zde­nek Hru­ška i ja os­ta­ja­li na te­re­nu i za ok­la­du sam mu pu­cao 11-er­ce. Kla­di­li smo se u ma­li no­vac ili pi­vo i čo­ko­la­du... A Hru­ška je bio sja­jan vra­tar i ja sam naj­češ­će gu­bio ok­la­de. Sto­ga sam raz­miš­ljao ka­ko ga nad­mu­dri­ti i do­šao sam na ide­ju da ga pri­če­kam do zad­njeg tre­nut­ka i vi­dim ho­će li se ba­ci­ti na ne­ku stra­nu pa da mu on­da la­ga­no po­ša­ljem lop­tu po sre­di­ni u mre­žu! I us­pi­je­va­lo mi je na tim tre­nin­zi­ma, po­čeo sam i ja do­bi­va­ti ok­la­de pa sam uoči Eura ta­ko pu­cao 11-er­ce na pri­ja­telj­skim utak­mi­ca­ma, tek jed­nom ili dva pu­ta i u

Pa­nen­ka je iz­vla­čio ku­gli­ce sa sku­pi­na­ma za Eu­ro 2016.

Le­gen­dar­nog po­got­ka Ni­jem­ci­ma od­lič­no se sje­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.