Hr­va­ti po no­vu ko­su od­la­ze u Tur­sku

Zahvat je pet pu­ta jef­ti­ni­ji ne­go na za­pa­du te uklju­ču­je i vi­šed­nev­ni od­mor na oba­li

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Vanj­ska@ve­cer­nji.net

“U bol­ni­ci ne šte­de na opremi te ima­ju naj­no­vi­ju vr­hun­sku teh­no­lo­gi­ju. Zahvat je br­zo obav­ljen i, evo, vi­di­te... ko­sa je već na­ras­la” Ha­ssan Ha­idar Di­ab Dok sam sje­dio u res­to­ra­nu na Tr­gu Tak­sim u sre­di­štu Is­tan­bu­la, pri­mi­je­tio sam mnoš­tvo mu­ška­ra­ca raz­li­či­tih na­ci­ja s po­ve­zi­ma oko gla­ve. U pr­vom tre­nut­ku po­mis­lio sam da su svi oni ra­nje­ni­ci iz Si­ri­je ko­ji se li­je­če u is­tan­bul­skim bol­ni­ca­ma. No, u raz­go­vo­ru su mi ot­kri­li ne­vje­ro­ja­tan raz­log svog bo­rav­ka u Is­tan­bu­lu. Svi oni doš­li su u Tur­sku na pre­sa­đi­va­nje ko­se. Tur­ska je, na­ime, me­đu vo­de­ćim zem­lja­ma es­tet­skog tu­riz­ma u svi­je­tu i na go­di­nu je po­sje­ti oko 500 ti­su­ća lju­di zbog ne­kog ko­rek­tiv­nog za­hva­ta na li­cu i ti­je­lu. Uz pre­sa­đi­va­nje ko­se i po­ve­ća­nje gru­di, naj­vi­še se tra­ži tran­s­plan­ta­ci­ja bra­de, br­ko­va i obr­va. Tur­ska je poz­na­ta ši­rom svi­je­ta po pre­sa­đi­va­nju ko­se.

Spe­ci­ja­li­zi­ra­ne agen­ci­je

Vri­je­me opo­rav­ka vr­lo je krat­ko, a ci­je­ne su ne­vje­ro­jat­no ni­ske u od­no­su na is­ti zahvat u bi­lo ko­joj dru­goj zem­lji u svi­je­tu. Dok se u po­je­di­nim zem­lja­ma ci­je­ne kre­ću do vr­to­gla­vih 10.000 eura, u Is­tan­bu­lu je oko 2000 eura, u što je uklju­čen i smje­štaj. Dok su pre­sa­đi­va­nje ko­se i opo­ra­vak na­kon za­hva­ta u Eu­ro­pi du­go­traj­ni, u Tur­skoj to tra­je od dva do se­dam da­na. Na­vod­no je ri­ječ o vi­so­kok­va­li­tet­noj us­lu­zi što je do­da­tan raz­log za do­la­zak u Tur­sku na pre­sa­đi­va­nje ko­se, i to po­naj­pri­je lje­ti jer pa­ci­jen­ti mo­gu spo­ji­ti zahvat i lje­to­va­nje. Iz tog raz­lo­ga ve­ći­na pri­vat­nih kli­ni­ka i bolnica, osim onih u Is­tan­bu­lu, smje­šte­na je upra­vo u top des­ti­na­ci­ja­ma Tur­ske, u An­ka­ri ili u po­pu­lar­nim lje­to­va­li­šti­ma uz Egej­sko mo­re. Tur­ski es­tet­ski tu­ri­zam ra­zvi­jen je u to­li­koj mje­ri da pos­to­ji i raz­gra­na­ta mre­ža tu­ris­tič­kih agen­ci­ja na­mi­je­nje­na upra­vo put­ni­ci­ma ko­ji raz­miš­lja­ju o ko­rek­tiv­nom za­hva­tu.

“Ba­rem sam u Is­tan­bu­lu”

Or­ga­ni­zi­rat će vam pri­je­voz iz zrač­ne lu­ke, smje­štaj u luk­suz­nom ho­te­lu i lo­kal­nog pra­ti­te­lja, ali i kon­zul­ta­ci­je te pre­do­pe­ra­tiv­ne pre­gle­de naj­bo­ljih es­tet­skih ki­rur­ga u zem­lji. Tu­rist je, ipak, kralj u Tur­skoj. U Is­tan­bu­lu smo sre­li i Hr­va­ta ko­ji je s na­ma le­tio za Za­greb. Ka­ko nam je re­kao, smje­štaj i avi­okar­ta te pe­tod­nev­ni tret­man u bol­ni­ci u Is­tan­bu­lu sta­ja­li su ga ma­nje od 3000 eura. – Pre­ko in­ter­ne­ta sam do­šao do svih in­for­ma­ci­ja i od­lu­čio oti­ći vi­dje­ti. Ako ni­je do­bra bolnica, ne­će bi­ti šte­ta jer ću tje­dan da­na tu­ris­tič­ki obi­ći Is­tan­bul. Kad sam do­šao u bol­ni­cu, iz­ne­na­dio sam se vi­djev­ši da ne šte­de na opremi, da ima­ju naj­no­vi­ju vr­hun­sku teh­no­lo­gi­ju, čak i ro­bo­te, te kva­li­tet­no osob­lje, sve je čis­to i uop­će vi­še ni­sam dvo­jio. Zahvat je na­prav­ljen br­zo i, evo, vi­di­te... Ko­sa je već na­ras­la – ka­zao nam je Za­grep­ča­nin.

Sla­ven Bi­lić, Se­an Penn i Mel Gib­son sa­mo su ne­ki od poz­na­tih ko­ji su se pod­vrg­nu­li pre­sa­đi­va­nju ko­se

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.